Ga naar de inhoud

Wat is de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime?

Persoon scrollt door mobiele telefoon. Ter illustratie van het CCV-dossier cybercrime.

Cybercrime is de laatste decennia een serieuze bedreiging geworden. Daarom hebben de partijen in de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime koppelt gemeenten, instanties, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan elkaar en aan de ministeries Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat.

Op lokaal niveau zijn veel creatieve en innovatieve ideeën over hoe de cyberweerbaarheid van inwoners en ondernemers versterkt kan worden. Om gedragsverandering te bereiken en handelingsperspectief te bieden, zijn pilots opgezet. Om deze ideeën te testen en in de praktijk te brengen, zijn er 15 projecten in een eerste tranche en 17 projecten in een tweede tranche uitgevoerd. Hieruit zijn een aantal zeer veelbelovende lokale cyberprojecten van de grond gekomen.

Bekijk deze video om een indruk van de projecten te krijgen. En daar blijft het niet bij. De City Deal gaat door met een derde tranche (zie blauwe kader op deze pagina).

Het CCV begeleidt de projecten van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime en coördineert de landelijke uitrol van een aantal van deze projecten.

Er staan 4 doelen centraal:

 1. Het bundelen van innovatiekracht bij lokale koplopers.
 2. Zorgen voor een koppeling van landelijke initiatieven.
 3. Ontwikkeling van kennis.
 4. Zorgen voor een bestuurlijke agendering van het thema lokale aanpak cybercrime.

Uitvraag cyberprojecten mkb

Heb jij een innovatief idee om de cyberweerbaarheid van het mkb te versterken? Goed nieuws! De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime wordt voortgezet en heeft nieuwe subsidiegelden beschikbaar voor innovatieve lokale cyberprojecten. In deze subsidieronde richten we ons specifiek op het verhogen van de cyberweerbaarheid van het mkb. Voor de overige doelgroepen wordt op een ander moment een uitvraag gedaan. Lees hier meer informatie over deze subsidieronde. En vul het formulier in om het projectvoorstel in op te stellen. Het CCV begeleidt het subsidietraject. Dien jouw projectvoorstel voor vrijdag 20 oktober 2023 in.

Projecten City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime 

Er zijn in totaal 32 projecten uitgevoerd onder de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. De projecten richten zich op 1 van deze 3 doelstellingen

 1. Het verhogen van de cyberweerbaarheid van het mkb.
 2. Het verhogen van cyberweerbaarheid op wijkniveau en kwetsbare groepen.
 3. Het versterken van de lokale en regionale aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen.

Om de cyberweerbaarheid van burgers en bedrijven verder te versterken zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Economische Zaken en Klimaat. Maar liefst 45 voorstellen werden ingediend voor dit tweede subsidietraject van innovatieve cyberprojecten. De selectiecommissie honoreerde na uitvoerig overleg 17 cyberprojecten. Deze nieuwe projecten maken deel uit van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime en worden begeleid door het CCV:

 1. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Noord-Holland Samen Veilig, Regio Limburg en Veiligheidsnetwerk Oost- Nederland – re_B00TCMP
 2. Gemeente Amsterdam / Actiecentrum Veiligheid en Zorg (Veiligheidshuis) – ConNect: Samen bouwen aan online interventiematrix
 3. Gemeente Amersfoort – Project ‘Digitale Inclusie’
 4. Gemeente Arnhem – Youth Cyber Team 
 5. Gemeente Breda – DigiKamer voor gemeenten
 6. Gemeente Breda – Gastveilig Hazeldonk – Digitaal Vitaal Breda
 7. Gemeente Dordrecht/Coevorden – Serious game cyberweerbaarheid laaggeletterden
 8. Gemeente Groningen – Living Lab Cyberweerbaarheid & Ransomware mkb
 9. Gemeente Heerlen namens de Taskforce Cyber Limburg – Digitaal Veilig in Limburg
 10. Gemeente Súdwest-Fryslân – Brede aanpak digitale weerbaarheid (water)sportbedrijven en havens
 11. Gemeente Veenendaal – Digitale Cybersecurity Ster voor KVO-B
 12. Gemeenten Amstelveen-Aalsmeer – Juice of (fake-)news?
 13. PVO Den Haag – Evidence based cybersecurity gedragsinterventie gericht op drie basisprincipes van veilig ondernemen
 14. Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant – Sterkere schakels versterken de keten!
 15. Regiobureau Integrale Veiligheid Oost-Brabant – Regionaal Expertteam Digitale Veiligheid
 16. VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) – Interactieve training cyberweerbaarheid senioren
 17. Veiligheidsregio Twente – Internetveiligheid – Risk Factory Nederland

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sten Meijer, CCV-adviseur en secretaris van de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime: Sten.Meijer@hetccv.nl.

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. Kijk voor meer informatie op agendastad.nl.