Ga naar de inhoud

Praktijkvoorbeelden veiligheidsbeleving

Hoe gaan anderen om met het thema veiligheidsbeleving? Van die ervaringen en ideeën kun je tenslotte leren. Daarom zijn hier vele praktijkvoorbeelden te vinden.

Foto van een man die aan de rechterkant in een tunnel loopt, met links op de wand van de tunnel een schaduw van een dinosaurus. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheidsbeleving.

De Tafel van 12 is hierbij het uitgangspunt, met daaraan toegevoegd: algemeen beleid, informatie en analyse. Per onderdeel zijn praktijkvoorbeelden te vinden die hier op ingaan.

Natuurlijk zijn praktijkvoorbeelden niet zomaar 1 op 1 over te nemen, er moet altijd een vertaling naar de eigen lokale situatie plaatsvinden.

Praktijkvoorbeelden over:

Wijkaanpak Transvaalbuurt Amsterdam

De Transvaalbuurt is een aandachtwijk voor de gemeente Amsterdam. In 2007 is de wijk op de lijst van 40 wijken van minister Vogelaar beland. Sindsdien is er stevig geïnvesteerd in de buurt. De extra inzet heeft belangrijke verbeteringen in de leefbaarheid gebracht. Vooral over onderhoud van de straten en trottoirs zijn bewoners in toenemende mate tevreden. Lees meer

Jeugdboa – Ede

De gemeente Ede heeft Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) aangesteld die zich sinds 2012 specifiek richten op jeugd en jeugdoverlast. Inmiddels hebben ook Apeldoorn, Veenendaal en Almere de zgn. Jeugdboa’s aangesteld. De Jeugdboa’s hebben een theoretische en praktische opleiding gevolgd, waaronder de cursussen Multicultureel Vakmanschap, Straatcultuur & Jeugdgroepen en Vroegsignalering. Een Jeugdboa kan zowel preventief als repressief optreden. Hij werkt wijkoverstijgend en houdt het overzicht op jeugdgroepen. Lees meer

Voetstappenactie

Om het aantal inbraken terug te dringen, zetten diverse politiekorpsen de zogenaamde voetstappenactie in. Deze actie bestaat uit een preventieve controle waarbij papieren voetstappen. Om inwoners bewust te maken van insluipingsmogelijkheden in de woning en eventuele schuren worden papieren voetstappen achter gelaten. Lees meer

Beleid omgaan met agressie en geweld

Medewerkers met publiekscontacten in de gemeente Arnhem hebben regelmatig te maken met agressie en geweld. Aanvankelijk hanteerde elke dienst een eigen aanpak; er was geen gemeentebrede registratie en coördinatie  geregeld. Inmiddels is er een plan van aanpak opgesteld waarin gemeentebreed beleid tegen agressie en  geweld zijn vastgelegd. Ook is een Gemeentelijk Incidenten  Registratiesysteem (GIR) ingevoerd. Lees meer

Veilige Buurten Aanpak (Maastricht)

In de Veilige Buurten Aanpak werken professionals in een geografisch afgebakende buurt samen aan de veiligheid en leefbaarheid. De aanpak is beproefd in Maastricht. Lees meer

Treiteraanpak (Amsterdam)

De Treiteraanpak is een nieuwe werkwijze om gevallen van intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen en overlast gericht tegen een specifiek persoon of huishouden. Lees meer

Straatcoaches

Straatcoaches bezoeken locaties waar veel overlast van jeugdgroepen is. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk. Lees meer

Aanpak Top600 (Amsterdam)

Op 1 mei 2011 startte Amsterdam met de aanpak van 600 meest criminele veelplegers. Bij de Aanpak Top600 is sprake van een integrale samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, politie, Openbaar Ministerie, reclasserings-, zorg- en jeugdorganisaties. In totaal werken meer dan dertig partners binnen deze sterke aanpak samen om deze doelgroep met voorrang aan te pakken, vast te zetten en uit de criminaliteit te halen. Lees meer

Skaeve huse

Skaeve Huse, vrij vertaald vanuit het Deens: ‘rare huizen’, zijn woningen bedoeld voor personen die voor zware overlast in de omgeving zorgen. Dit zijn veelal moeilijk te huisvesten drank- of drugsverslaafden. Door hen te huisvesten in Skaeve Huse wordt de overlast een halt toegeroepen. Het gaat bij Skaeve Huse om aparte huisvesting in simpele, vrijstaande containerwoningen. De gemeenten Amsterdam, Kampen, Maastricht, Tilburg en Utrecht maken reeds gebruik van Skaeve Huse.

Slachtoffer-daderbemiddeling

Voor de verwerking van een misdrijf, en om angst en woede te verminderen, is het zinvol dat slachtoffers, getuigen en andere direct betrokkenen van een misdrijf of verkeersongeval in contact komen met de dader/verdachte. Dit vindt plaats onder begeleiding van een professionele bemiddelaar van Slachtoffer in Beeld. Lees meer

Trainen omgaan met straatcultuur

Diverse organisaties en gemeenten bieden medewerkers of inwoners trainingen aan om te leren omgaan met jongeren uit de straatcultuur. Lees meer

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een methode om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Getrainde vrijwilligers helpen de partijen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. Lees meer

Drugs in Kleur – Rotterdam

Drugs in Kleur is een project in het Oude Westen van Rotterdam waarbij bewoners actief betrokken worden bij de aanpak van drugsoverlast in de wijk. Tijdens het ‘schouwen’ van de wijk door bewoners, wijkagenten en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties kan op een kaart in vijf verschillende kleuren de eventuele aanwezigheid of sporen van drugsgebruik worden aangegeven. Op deze manier komen alle overlastplekken van een wijk in beeld en kan men afspraken maken over de aanpak. Lees meer

Omgaan met agressie en geweld

Om personeel in ondernemingen te leren omgaan met agressieve situaties, geweld en overvallen ontwikkelden het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en MKB-Nederland respectievelijk de trainingen ‘Voorkom geweld in de winkel’ en ‘Het voorkomen van en omgaan met overvalsituaties’. Daarnaast ontwikkelde het Trimbos instituut, in samenwerking met het CCV, Bar Veilig. Dit was een initiatief dat horecaondernemers ondersteuning bood bij het voorkomen van en omgaan met agressie binnen de onderneming. Bar Veilig is echter niet meer in gebruik, maar kan nog wel dienen ter inspiratie. Lees meer

Drugs in Kleur – Rotterdam

Drugs in Kleur is een project in het Oude Westen van Rotterdam waarbij bewoners actief betrokken worden bij de aanpak van drugsoverlast in de wijk. Tijdens het ‘schouwen’ van de wijk door bewoners, wijkagenten en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties kan op een kaart in vijf verschillende kleuren de eventuele aanwezigheid of sporen van drugsgebruik worden aangegeven. Op deze manier komen alle overlastplekken van een wijk in beeld en kan men afspraken maken over de aanpak. Lees meer

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Lees meer

Veilige Buurten Aanpak (Maastricht)

In de Veilige Buurten Aanpak werken professionals in een geografisch afgebakende buurt samen aan de veiligheid en leefbaarheid. De aanpak is beproefd in Maastricht. Lees meer

Trainen omgaan met straatcultuur

Diverse organisaties en gemeenten bieden medewerkers of inwoners trainingen aan om te leren omgaan met jongeren uit de straatcultuur. Lees meer

Buurt Bestuurt (Rotterdam)

Buurt Bestuurt is een werkwijze waarbij bewoners en professionals samen een top 3 van problemen in de buurt opstellen om die als eerste aan te pakken. De professionals geven vervolgens aan hoe die problemen worden aangepakt. In twaalf Rotterdamse deelgemeenten zijn bijna vijftig comités van Buurt Bestuurt actief. Lees meer

Jeugdboa – Ede

De gemeente Ede heeft Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) aangesteld die zich sinds 2012 specifiek richten op jeugd en jeugdoverlast. Inmiddels hebben ook Apeldoorn, Veenendaal en Almere de zgn. Jeugdboa’s aangesteld. De Jeugdboa’s hebben een theoretische en praktische opleiding gevolgd, waaronder de cursussen Multicultureel Vakmanschap, Straatcultuur & Jeugdgroepen en Vroegsignalering. Een Jeugdboa kan zowel preventief als repressief optreden. Hij werkt wijkoverstijgend en houdt het overzicht op jeugdgroepen. Lees meer

Straatcoaches

Straatcoaches bezoeken locaties waar veel overlast van jeugdgroepen is. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk. Lees meer

Buurt Informatie Netwerk (BIN)

Het Buurt Informatie Netwerk – kortweg BIN – is een samenwerkingsverband tussen bewoners, politie en gemeente met als doelstelling de veiligheid en leefbaarheid in een wijk te verbeteren. Om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te vergroten is het nodig dat de politie en gemeente haar werk optimaal doet. Wijkbewoners kunnen daarbij helpen door lid te worden van BIN. Lees meer

Veiligheidshuizen

Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Nederland heeft op dit moment 38 veiligheidshuizen. Lees meer

Veilige Buurten Aanpak (Maastricht)

In de Veilige Buurten Aanpak werken professionals in een geografisch afgebakende buurt samen aan de veiligheid en leefbaarheid. De aanpak is beproefd in Maastricht. Lees meer

Treiteraanpak (Amsterdam)

De Treiteraanpak is een nieuwe werkwijze om gevallen van intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan. Het gaat hierbij niet om gewone burenruzies, maar om structurele treiterijen, bedreigingen en overlast gericht tegen een specifiek persoon of huishouden. Lees meer

Stadsmarinier (Rotterdam)

Een van de meest in het oog springende methoden waarmee Rotterdam onveiligheid bestrijdt, is de inzet van stadsmariniers. Het zijn een soort ‘superambtenaren’, speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen. Lees meer

Aanpak Top600 (Amsterdam)

Op 1 mei 2011 startte Amsterdam met de aanpak van 600 meest criminele veelplegers. Bij de Aanpak Top600 is sprake van een integrale samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, politie, Openbaar Ministerie, reclasserings-, zorg- en jeugdorganisaties. In totaal werken meer dan dertig partners binnen deze sterke aanpak samen om deze doelgroep met voorrang aan te pakken, vast te zetten en uit de criminaliteit te halen. Lees meer

Slachtoffer-daderbemiddeling

Voor de verwerking van een misdrijf, en om angst en woede te verminderen, is het zinvol dat slachtoffers, getuigen en andere direct betrokkenen van een misdrijf of verkeersongeval in contact komen met de dader/verdachte. Dit vindt plaats onder begeleiding van een professionele bemiddelaar van Slachtoffer in Beeld. Lees meer

Handreiking Communicatie bij maatschappelijke onrust na ernstige geweldsincidenten

De ‘Handreiking communicatie bij maatschappelijke onrust na ernstige geweldsincidenten’ is een tool voor het beperken of voorkomen van maatschappelijke onrust na geweldsincidenten door in te zetten op effectieve communicatie. Het hulpmiddel is toepasbaar voor communicatiemedewerkers in het veiligheidsdomein, zoals politie en gemeente. Lees meer

Sociaal calamiteitenplan

Onrust onder de bevolking kan leiden tot spanningen en confrontaties met grote maatschappelijke impact. De aanpak hiervan vereist een stevige regie. Forum, instituut voor multiculturele vraagstukken, heeft daarom in samenwerking met verschillende gemeenten, waaronder Weert en Capgemini, een sociaal calamiteitenplan ontwikkeld. Door de zeven stappen van het sociaal calamiteitenplan te volgen, voorkomt een gemeente verrast te worden door maatschappelijke onrust en sociale calamiteiten. Lees meer