Ga naar de inhoud

Straatcoaches

Straatcoaches bezoeken locaties waar veel overlast van jeugdgroepen is. Ze spreken jongeren aan en betrekken ook buurtbewoners actief bij het oplossen van problemen in de wijk.

Foto van een man die aan de rechterkant in een tunnel loopt, met links op de wand van de tunnel een schaduw van een dinosaurus. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheidsbeleving.

Doel

Het belangrijkste doel van straatcoaches is het terugdringen van overlast veroorzaakt door risicojongeren onder de 23 jaar.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit risicojongeren onder de 23 jaar die overlast veroorzaken. Daarnaast zijn buurtbewoners die overlast ervaren van de risicojongeren ook een doelgroep. Ze worden door de straatcoaches actief betrokken bij het oplossen van problemen.

Aanpak

Straatcoaches begeven zich in een herkenbaar tenue door de wijk. Een straatcoach heeft geen extra bevoegdheden; hij mag niet meer of minder dan elke andere burger. In overleg met politie, opdrachtgever (gemeente/stadsdeel) en maatschappelijk werkers steekt hij zijn energie in het verbeteren van de algemene leefbaarheid in een wijk in het algemeen en het contact met (hang)jongeren in het bijzonder.

Daar waar veel overlast ervaren wordt, spreekt de straatcoach met name (hang)jongeren aan op hun gedrag. De straatcoach probeert met de jongeren in contact te komen en ze te coachen om hun vrije tijd anders en nuttiger te besteden. Straatcoaches richten zich in hun werk niet alleen op jongeren, maar ook op andere buurtbewoners en winkeliers. Bij calamiteiten met jongeren in de buurt ondersteunt de straatcoach de politie.

Jongeren die zich niet aan de met de straatcoach gemaakte afspraken houden, krijgen huisbezoek. Tijdens dit bezoek worden ouders op hun verantwoordelijkheid als opvoerder gewezen. De huisbezoeker biedt daarbij een helpende hand. Wanneer ouders echt niet weten hoe ze het gedrag van hun kind(eren) positief kunnen beïnvloeden, wijst de huisbezoeker de weg naar de juiste instantie binnen het netwerk.

Uitvoerende organisatie(s)

Straatcoach, politie, gemeente/stadsdeel, maatschappelijk werk

Werkzame elementen

  • De onderlinge samenwerking tussen de diverse (keten)partners.
  • De werkwijze van de straatcoaches staat dichtbij de doelgroep. Doordat ze de juiste houding en woorden gebruiken, lukt het de coaches contact te krijgen met de jongeren.
  • De unieke positie van de coaches waarmee ze invulling geven aan een grijs gebied tussen politie en welzijn.

Evaluatie

Het onderzoek ‘Aanspreken op straat’ van de DSP-groep beschrijft en analyseert 24 straatcoachprojecten in Nederland en laat zien dat de straatcoach een aanvulling is op het bestaande aanbod. De kracht van de aanpak zit in het met verhoogde aandacht, intensief richten op bepaalde (groepen) jongeren die overlast veroorzaken.

Wel staat het uitvoeren van coachende en hulpverleningstaken ter discussie: het vraagt om een ander type coach en de straatcoach komt daarmee op terrein van de jeugdhulpverlening. Gemeenten moeten zich dan ook nader bezinnen bij de keuze voor straatcoaches en het doel waarvoor zij worden ingezet. In veel straatcoachprojecten in Nederland wordt er nog onvoldoende verbinding gelegd met het gezin.

Uit de evaluatie van de straatcoaches in Venlo door het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de aanpak effectief is, aangezien er een daling van de overlast is waar te nemen. Charisma en inzet van de straatcoaches zijn hierbij essentieel. Het wordt belangrijk geacht dat de straatcoaches afkomstig zijn uit de omgeving zodat ze een goede ‘feeling’ met de context en doelgroep hebben.

Socioloog Vasco Lub betwijfelt in zijn onderzoek Schoon, heel en werkzaam? de impact van straatcoaches: De inzet van straatcoaches vertaalt zich niet in een grotere objectieve of subjectieve veiligheid in probleemgebieden.

Beschikbaar materiaal / links