Ga naar de inhoud

Voetstappenactie

Om het aantal inbraken terug te dringen, zetten diverse politiekorpsen de zogenaamde voetstappenactie in.

Foto van een man die aan de rechterkant in een tunnel loopt, met links op de wand van de tunnel een schaduw van een dinosaurus. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheidsbeleving.

Deze actie bestaat uit een preventieve controle waarbij papieren voetstappen. Om inwoners bewust te maken van insluipingsmogelijkheden in de woning en eventuele schuren worden papieren voetstappen achter gelaten.

Doel

  • Vergroten van het bewustwordingsbesef dat insluipers gebruik maken van openstaande ramen en deuren.
  • Betere afsluiting van woningen.
  • Terugdringen van het aantal diefstallen door insluiping. Dit moet zakken tot minder dan 10% van het aantal aangiften van diefstal uit woningen.

Doelgroep

Bewoners.

Aanpak

Tijdens een voetstappenactie controleren agenten woningen. Als de agenten makkelijk binnen komen laten ze zogenaamde ‘voetjes’ achter. Dit zijn papieren voetjes in de vorm van een schoenafdruk met daarop de tekst: “Dit had de afdruk van een inbreker kunnen zijn”. De agenten spreken aanwezige bewoners aan en voorzien hen van tips en preventieadvies.

Het Centrum voor Criminaliteitsbeheersing en Veiligheid (CCV), de beheerder van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), ondersteunt politiekorpsen en gemeenten bij de inzet van de voetstappenactie. Voorwaarde is wel dat de actie deel uit maakt van een integraal preventieplan, er bewezen is dat het om de aanpak van insluiping gaat én er tijdens de actie zichtbaar (uniform) politie aanwezig is zodat bewoners advies kunnen vragen.

Uitvoerende organisatie(s)

Politie en het CCV.

Werkzame elementen

Uit onderzoek is bekend dat algemene preventievoorlichting weinig zinvol is. Met confronterende acties wordt geprobeerd dichter bij de burger te komen.

Evaluatie

Het verdient aanbeveling het effect van deze acties nader te onderzoeken. De resultaten van een eerste actie (aantal gecontroleerde woningen versus uitgereikte voetjes) in hotspots en de aangiften van daarvoor zijn als nulmeting te gebruiken. Bekijk vervolgens of de acties en de communicatie effect hebben op het aantal aangiften diefstallen uit woning in het algemeen en insluipingen in het bijzonder.

Ook is het interessant te kijken naar het effect op omliggende buurten. Is daar sprake van een stijging (mogelijk verschuivingseffect) of doet zich eveneens een daling voor; is het een breder effect of gewoon een algemeen dalende tendens.

Met herhalingsacties is vast te stellen of het gedrag van de bewoners verbetert (aantal gecontroleerde woningen versus uitgereikte voetjes) en wat dat doet met de veiligheidsbeleving.

Beschikbaar materiaal / links

Film Voetstappenactie in Hoofddorp