Ga naar de inhoud

Prostitutiebeleid

-

Bord met de tekst 'Kamers te huur'. Ter illustratie van het CCV-dossier Prostitutiebeleid.

Prostitutie is een beladen onderwerp. Vaak wordt prostitutie gelijkgesteld met arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Dat is niet terecht. Prostitutie is een legaal beroep in Nederland en is als zodanig aan regels gebonden. De prostitutiebranche is wel kwetsbaar voor criminaliteit zoals mensenhandel.

In dit dossier vind je informatie over de Wet Regulering Sekswerk, hoe je prostitutiebeleid kunt ontwikkelen, samenwerking, vormen van prostitutie en maatregelen.

Instrument prostitutiebeleid

Je hebt als gemeente een belangrijk instrument om zicht te krijgen op de branche en misstanden aan te pakken: het prostitutiebeleid. Zo kan een goed doordacht vergunningensysteem onderscheid maken tussen bonafide en malafide ondernemers. Ook kun je als gemeente vergunningen intrekken van ondernemers die zich schuldig maken aan strafbare feiten of die zich niet aan de voorwaarden houden.

Registratie sekswerkers

Uitspraken van de rechtbank Amsterdam en de Autoriteit Persoonsgegevens verbieden het registreren van gegevens van sekswerkers. Het verwerken van de persoonsgegevens wordt gezien als een bewerking van bijzondere persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hierdoor is het voor gemeenten lastig geworden om gegevens te registreren bij de uitoefening van bestuurlijke taken en bevoegdheden. In het kader van strafrechtelijke bestrijding van illegale prostitutie heeft de politie uiteraard meer bevoegdheden en behoort het verwerken van gegevens wel tot de mogelijkheden. Het CCV adviseert gemeenten om verstandig om te gaan met verwerking van persoonsgegevens in de prostitutiebranche.

‘WGTS’

Voor informatie van bijzondere persoonsgegevens is een wetsvoorstel. Deze wet; de ‘wet gegevensdeling toezicht sekswerkers’ beoogt dit mogelijk te maken. Gemeenten hebben dan een grondslag voor verwerking van bijzondere persoonsgegevens bij het toezicht op vergunde prostitutiebedrijven. Belangrijk is dat deze wet geen ruimte biedt voor, bijvoorbeeld, zelfstandige sekswerkers. Het zelfstandig uitvoeren van sekswerk is niet gebonden aan een vergunning als de sekswerkers alleen werkt zonder hulp of exploitatie.

Wet regulering sekswerk (Wrs)

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 is afgesproken dat ter voorkoming van misstanden in de prostitutiebranche nadere afspraken gemaakt moeten worden. De kern van het voorstel is dat er een uniforme vergunningplicht voor seksbedrijven komt. Ook zal iedere prostituee moeten beschikken over een prostitutievergunning. Al deze vergunningen worden in een landelijk register opgenomen.

De wet is recent in consultatie gebracht. Dit betekent dat momenteel nog steeds voorbereidingen getroffen worden om het voorstel eventueel nader aan te passen. De weg naar stemming in de Tweede Kamer is daarom nog lang. Bekijk meer informatie over het voorstel. 

Voor de lokale toepassing van het prostitutiebeleid is op dit moment nog steeds het geldende artikel 151a van de Gemeentewet van toepassing. Gemeenten die momenteel overwegen om alvast voor te sorteren op de Wrs kunnen hierdoor met vragen zitten. De belangrijkste vraag is vaak wanneer de Wrs ingevoerd wordt. Het antwoord hier op is vanwege de discussie omtrent het sekswerk in het algemeen en de Wrs in het bijzonder simpelweg lastig in te schatten. 

Mede daarom heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een oproep naar gemeenten gedaan om vooral niet te wachten op de Wrs met eventueel aanpassen van gemeentelijk beleid.

Gerelateerd