Ga naar de inhoud

Fase 1: Analyse

De eerste stap is een analyse maken van de bestaande situatie.

Peeskamer.

A. Lokale situatie

Het vormgeven of het herzien van prostitutiebeleid begint met het analyseren van de bestaande lokale situatie. Zo’n analyse geeft antwoord op vragen als: Is het huidige beleid effectief? Welke problemen spelen er met betrekking tot handhaving en toezicht?

Hou bij de analyse rekening met zowel de vergunde prostitutie als de niet-vergunde prostitutie in jouw gemeente. Inventariseer ook de mogelijkheden, specifieke vraagstukken en aandachtspunten van de gemeenteraad en het college van B&W. Iedere gemeente kent haar eigen specifieke vraagstukken ten aanzien van prostitutie. Niet alleen door bijvoorbeeld de ligging van de gemeente, maar ook door haar politieke kleur. De gemeenteraad dient uiteindelijk de APV vast te stellen. Deze analyse is te gebruiken als nulmeting voor de evaluatie van het beleid (fase 4).

B. Landelijke wetgeving

Momenteel is nog steeds artikel 151a van de Gemeentewet het uitgangspunt. De Wet regulering sekswerk is nog steeds in ontwikkeling en het ziet er vooralsnog niet naar uit dat deze wet op korte termijn wordt ingevoerd. Hierdoor heb je als gemeente de mogelijkheid om lokaal beleid nader vast te stellen. De model-APV van de VNG is hier een handig hulpmiddel.

C. Regionaal beleid

Prostitutie stopt niet bij de gemeentegrens. Daarom is het van belang om ook regionaal beleid af te stemmen. Voor gemeenten biedt dit de kans om regionaal dezelfde regels toe te passen, om informatie onderling makkelijker uit te wisselen en toezicht en handhaving gezamenlijk op te pakken.

Het met elkaar afstemmen van regionaal beleid is ook belangrijk omdat:

  • Regionaal beleid verplaatsingseffecten kan verminderen en zo de beheersbaarheid van de sector kan vergroten. Hoe kwaadwillende exploitanten van seksbedrijven ervan kunnen profiteren dat de ene gemeente soepeler is dan de andere, staat in een artikel in ToeZine.
  • Regionaal beleid eenduidigheid biedt binnen samenwerkingsstructuren.
  • Regionaal beleid een solide basis biedt bij mogelijke juridische conflicten.
  • De prostitutiecontroleteams van de politie ook in regionaal verband werken. Het helpt deze teams bij de controles die zij uitvoeren als er regionaal beleid is. Omdat er in de hele regio hetzelfde beleid is hoeven ze niet voor iedere gemeente ander beleid toe te passen.

Het is aan te bevelen bij de inventarisatie van het aanbod van seksbedrijven in de regio, niet alleen te kijken naar prostitutiebedrijven met vergunning. Er wordt steeds meer vanuit huis gewerkt door sekswerkers. Dit is niet per definitie vergunningsplichtig. Kijk daarom ook samen in de regio hoe het contact met deze sekswerkers opgebouwd kan worden en eventuele zorg- en hulpverlening ingericht kan worden op regionaal niveau.

Lokale of regionale onderzoeken