Ga naar de inhoud

Samenwerken bij prostitutiebeleid

Deze pagina gaat over de voordelen van samenwerking op het gebied van prostitutiebeleid.

Kamers voor prostitutie, ter illustratie van het CCV-dossier Prostitutiebeleid

Het (uit)voeren van een effectief prostitutiebeleid staat of valt met goede samenwerking. Belangrijke redenen om samen te werken zijn: uitwisselen van informatie, het ontwikkelen van lokaal beleid met elkaar afstemmen en betrokkenheid creëren bij de uitvoering van het beleid.

De verantwoordelijkheid voor het vormgeven van prostitutiebeleid ligt op lokaal niveau. Het is aan de ketenpartners om de samenwerking vorm te geven.

Regierol gemeenten

Gemeenten hebben een regierol ten aanzien van de samenwerking.

Een gemeente kan bepalen welke vormen van prostitutie zijn toegestaan. Door middel van het bestemmingsplan heeft een gemeente invloed op de vestigingslocatie. Het prostitutiebeleid van de gemeente vertaalt zich in het vergunningenbeleid. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de vergunningsvoorwaarden. Voor de handhaving hiervan beschikt de gemeente over een aantal instrumenten, zoals een last onder dwangsom, bestuursdwang en de wet BIBOB.

Ten slotte heeft de gemeente een verantwoordelijkheid in de hulpverlening. Denk hierbij aan de aanwezigheid van prostitutie maatschappelijk werk en uitstapprogramma’s.

Mogelijke samenwerkingspartners voor gemeenten zijn:

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt ervoor dat strafbare feiten die met de prostitutie samenhangen worden opgespoord en vervolgd. Bovendien is het OM, door zijn deelname aan het driehoeksoverleg, betrokken bij de afstemming van het beleid. 

De politie heeft een strafrechtelijke taak en spoort strafbare feiten binnen de prostitutiebranche op, namelijk: minderjarigheid, illegaliteit en gedwongen prostitutie (mensenhandel). Ook kan de politie door de gemeente worden aangewezen (gemandateerd) als toezichthouder, een bestuursrechtelijke taak. De politie controleert dan of de bedrijven voldoen aan de eisen die door de gemeente worden gesteld.

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) ondersteunen gemeenten en regio’s bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Samenwerking tussen strafrechtelijk en bestuurlijke partijen is hierbij belangrijk, bijvoorbeeld door het uitwisselen van informatie. Bij het opstellen of herzien van beleid kan een RIEC aandachtspunten meegeven. Informeer bij het RIEC over de mogelijkheden tot samenwerking in de regio. Kijk voor meer informatie op riec.nl.

De Nederlandse Arbeidsinspectie draagt bij aan het bereiken van de doelen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: een veilige, gezonde en eerlijke arbeid, een goed functionerende arbeidsmarkt, een rechtvaardige inkomensverdeling en een goed functionerend stelsel van werk en inkomen.

Het beroep van prostituee brengt verhoogde gezondheidsrisico’s met zich mee. Naast het stellen van eisen aan bordeelhouders op het gebied van hygiëne en voorlichting, vinden in veel seksinrichtingen periodieke controles plaats naar SOA’s. Deze taak is in bijna alle gevallen in handen van de GGD. Daarnaast kan de GGD worden betrokken bij het opzetten en uitvoeren van uitstapprogramma’s voor prostituees.

Op steeds meer plekken ontstaat een samenwerkingsverband tussen de Belastingdienst en gemeenten om gezamenlijk te zorgen voor een betere handhaving in de prostitutiesector. De fiscale invalshoek biedt bovendien zicht op het illegale circuit.

De belastingdienst kan ook worden ingezet om betere voorlichting over de rechten en plichten voor ondernemers of sekswerkers te geven.

Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven

Betrokkenheid van de branche kan helpen bij een succesvol prostitutiebeleid. Het betrekken van exploitanten/ondernemers bij het beleid kan onderling vertrouwen kweken. Kijk voor meer informatie over de Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven op ver-nieuws.nl.

PROUD

PROUD is een belangenvereniging opgericht voor iedereen die op welke wijze dan ook werkzaam is (geweest) inde erotische dienstverlening in Nederland.

SWAD staat voor de sekswerkalliantie destigmatisering. In totaal 22 sekswerkorganisaties en initiatieven hebben samen de SWAD opgericht. Het voornaamste doel is om het stigma dat rust op sekswerk tegen te gaan door middel van de dialoog. Deze destigmatisering geldt voor alle relevante partners en partijen in de branche, inclusief de sekswerkers zelf. Meer informatie is te vinden op sekswerk.info.

In Nederland zijn verschillende organisaties actief waar sekswerkers met onder meer vragen terecht kunnen. Het gaat hier dan niet alleen over misstanden, maar ook over praktische vragen over het werk zelf. Meer informatie is onder meer te vinden op:

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking van gemeenten op het gebied van prostitutiebeleid lijkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk is het vaak niet het geval. Dit onderdeel gaat in op de voordelen van regionale samenwerking.

Voordelen van regionale samenwerking

Gemeenten, politie en OM kunnen afspraken maken over toezicht, handhaving, vervolging en sanctionering. Het werken met eenduidige voorschriften, vergunningsvoorwaarden en eisen geeft duidelijkheid aan alle betrokken partijen.

Regionaal beleid kan verplaatsingseffecten verminderen, dit vergroot de beheersbaarheid van de sector. Ook is het makkelijker om samen te werken met andere partners die regionaal georganiseerd zijn, bijvoorbeeld zorgpartners als GGD en verslavingszorg. Gemeenten kunnen bij het opzetten van regionaal beleid van elkaar leren, waardoor de goede ervaringen omgezet kunnen worden in regionaal beleid.

Regionale uitstapprogramma’s

Een uitstapprogramma helpt een prostituee om op een andere manier aan een bron van inkomsten te komen. Deze hulp vindt plaats via een integrale aanpak, waarbij er aandacht is voor verschillende leefgebieden, zoals: wonen, inkomen, psychosociale hulpverlening. Een begeleider helpt de sekswerker naar de juiste instanties en coacht tijdens het uitstappen. Vaak worden er verschillende fasen doorlopen: de contactfase, de oriëntatiefase, de uitvoeringsfase en de nazorg.

De rol van het RIEC

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) ondersteunen gemeenten en / of regio’s bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. RIECs ondersteunen de samenwerking tussen strafrechtelijke en bestuurlijke partijen. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van informatie. Bij het opstellen of herzien van beleid kan een RIEC aandachtspunten meegeven. Informeer bij jouw RIEC over de mogelijkheden tot samenwerking. Kijk voor meer informatie op riec.nl.