Ga naar de inhoud

Fase 2: Beleidsontwikkeling

De tweede stap is het benoemen van prioriteiten benoemen en beleid formuleren of aanpassen.

Peeskamer.

Nadat de analyse, start je in deze fase met de daadwerkelijke beleidsontwikkeling. Als eerste benoem je, op basis van de uitkomsten van de analyse, prioriteiten. Rond deze prioriteiten stel je het beleid op of pas je het aan.

Het is raadzaam het beleid af te stemmen met de samenwerkingspartners. Je dient het beleid namelijk samen met je partners te handhaven.

Je kunt ook regionaal beleid vaststellen. Dit heeft als voordeel dat regionaal dezelfde regels gelden, bepaalde informatie kan worden uitgewisseld en dat je gezamenlijk kunt opereren en handhaven. Lees meer hierover bij regionale samenwerking.

Bouwstenen voor beleid

Je hebt voor het samenstellen van beleid grofweg de keuze uit:

Maximumbeleid

Een gemeente mag het aantal seksbedrijven maximaliseren. Voor het bepalen van het maximum kun je de uitkomsten van de analyse als uitgangspunt gebruiken. Dit moet je vastleggen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zie bijvoorbeeld de Amsterdamse aanpak. Het is aan te bevelen dat je het maximumbeleid regionaal afstemt.

Nulbeleid

Als een gemeente geen enkel prostitutiebedrijf toestaat, voert die gemeente een nulbeleid. Dit is echter in strijd met de wetswijziging in 2000 (opheffing bordeelverbod). Wel kan door een streng ruimtelijk beleid feitelijk een nulbeleid gevoerd voeren.

Bij de gemeente Barneveld is dit door de Raad van State afgekeurd. De gemeente vond dat de vestiging van seksinrichtingen leidt tot een aantasting van de sociaal-maatschappelijke structuur en daarnaast indruist tegen de overheersende ethische opvattingen van de bevolking. De Raad van State oordeelde echter dat een dergelijke morele afweging niet mag worden gemaakt.

Beleid op het soort toe te laten seksbedrijven

Er zijn verschillende soorten prostitutie en seksbedrijven. Zo kan een gemeente geen raamprostitutie toelaten (of juist wel). Ook kan een gemeenten voorwaarden stellen aan bijvoorbeeld thuiswerkers. Houd bij thuiswerkers wel rekening met het feit dat sekswerk door een enkele sekswerker in een woning doorgaans niet vergunningsplichtig is

Vestigingsbeleid

Gemeenten kunnen met behulp van bestemmingsplannen voorschrijven waar wel of geen vestiging van seksbedrijven wenselijk is. 

Beleid rondom zorg en hulpverlening

Werken in de prostitutie brengt (gezondheids)risico’s met zich mee en wordt als zwaar werk beschouwd. Sekswerkers weten niet altijd waar ze in geval van problemen (met bijvoorbeeld de werkgever of exploitant) terecht kunnen. Dat geldt ook voor sekswerkers die willen stoppen met het werk. Het is dan ook belangrijk dat aspecten zoals zorg en hulpverlening onderdeel zijn van het prostitutiebeleid. Informatie hierover vind je bij Maatregelen.

Bij het onderwerp Integraal Veiligheidsbeleid lees je meer over het invoegen van het beleid in het Integraal Veiligheidsplan en het Jaaruitvoeringsplan Veiligheid.