Ga naar de inhoud

Fase 3: Uitvoering prostitutiebeleid

Inzetten van maatregelen en instrumenten.

Peeskamer.

Op basis van de keuze voor een bepaald prostitutiebeleid kan de gemeente verschillende maatregelen en interventies inzetten. Deze concrete acties maken deel uit van de uitvoeringspraktijk.

Het gaat om maatregelen en interventies op de volgende drie terreinen:

Vergunningverlening

Afhankelijk van de vorm van prostitutie, kan of moet de gemeente een vergunning verlenen. Raamprostitutie is in alle gemeenten vergunningsplichtig. Een vergunning wordt verstrekt op basis van een gemeentelijke verordening (APV).

Toezicht en Handhaving

Handhaving is het uitoefenen van toezicht met als doel algemeen geldende rechtsregels en individueel geldende voorschriften na te leven. Hiervoor zijn bestuurlijke, strafrechtelijke of privaatrechtelijke middelen beschikbaar.

Hulpverlening en uitstappen

Verschillende (lokale) organisaties bieden prostituees en slachtoffers van mensenhandel/uitbuiting ondersteuning en eventueel hulp bij uitstappen. Gemeenten kunnen toezien op het faciliteren van deze zorg.