Ga naar de inhoud

Diverse gemeenten: Zicht op ondermijning

De website ‘Zicht op ondermijning’ is voor gemeenten ontwikkeld om (lokale) ondermijnende criminaliteit in beeld brengen met behulp van data-analyse. Verschillende dashboards op de website geven zicht op de aard, omvang en werking van ondermijning. Met die informatie kunnen gemeenten een eigen preventiestrategie ontwikkelen. Het dashboard is voor iedereen toegankelijk. Je vindt het op zichtopondermijning.nl.

Organisatie

De website is het resultaat van een zogenaamde City deal. City Deals zijn in het leven geroepen om de doelstelling van Agenda Stad te realiseren: versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd.

Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. City Deals willen ook nieuwe vormen van samenwerking tot stand te brengen, waarmee stedelijke opgaven op een efficiënte manier worden aagepakt. Steden bepalen zelf, in overleg met de betrokken departementen, de opgave die in iedere City Deal aangepakt wordt.

Samenwerkingsverband

De in 2017 gestarte City Deal ‘Zicht op Ondermijning’ is een landelijk samenwerkingsverband tussen een aantal gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg namens de B5, en Utrecht), ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Justitie en Veiligheid, Financiën), de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en het CBS. Eind 2018 is de looptijd verlengd tot juni 2021. Sindsdien hebben ook de gemeenten Almere, Groningen en Maastricht zich aangesloten.

Informatieproducten

Gebruikmakend van diverse databronnen, toont de website voor de hoofdthema’s ‘Vastgoed’ en ‘Drugs’ informatie over:

 • Inzichten in lokale en regionale patronen binnen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
 • Gelegenheidsstructuren en kwetsbare sectoren en branches.
 • Eventuele (gebreken aan) maatschappelijke weerbaarheid.

Aan de hand van deze informatie kunnen gemeenten een effectieve(re) strategie formuleren, gericht op handhaving en preventie.

Thema Vastgoed

Over het thema ‘Vastgoed’ is de volgende informatie beschikbaar:

 • Particuliere woningtransacties en -voorraad in Nederland en zes profielen van particuliere woningeigenaren.
 • Een algemeen beeld van de totale particuliere woningmarkt in Nederland.
 • Wijkcijfers toont het percentage woningen in de particuliere woningmarkt van Nederland per gemeente en per wijk.
 • Aan bovengenoemde informatie kun je nog toevoegen hoe vaak het voorkomt in de particuliere woningmarkt van Nederland (percentage woningen) en de totale WOZ-waarde van deze woningen per gemeente. Het laat ook zien of de woningeigenaren tegelijkertijd bestuurder van (een) stichting(en) zijn.

Thema Drugs

Over het thema ‘Drugs’ kun je de volgende informatie vinden:

 • Beschrijvende frequentietabellen van het aantal delicten en het aantal unieke verdachten dat per drugsfeit, gemeente en jaar van plegen is geregistreerd.
 • De persoonskenmerken van verdachten van drugsdelicten.
 • Kenmerken van bewoners en huishoudens die samenhangen met het risico op panden waarin een hennepkwekerij wordt aangetroffen.
 • Subgroepen van verdachten binnen een type drugsdelict.
 • Het aantal familierelaties tussen verdachten van vervaardiging softdrugs voor alle gemeenten in Nederland.
 • Percentage van de particuliere woningen in bezit van familieleden van drugsverdachten.
 • Wil je meer weten over datagestuurd werken? Neem dan contact op met CCV-adviseur Michel de Vroege: Michel.devroege@hetccv.nl.