Ga naar de inhoud

Achtergrond

De gemeente Amsterdam ziet informatiegestuurde handhaving (IGH) als belangrijke pijler bij het verder creëren van een flexibele, effectieve en efficiënte organisatie voor een veilige en leefbare stad. De invoering van IGH moet de gemeente in staat stellen op basis van actuele en betrouwbare informatie (rationele) beslissingen te nemen. Zodanig dat ze mensen en middelen optimaal kan inzetten en gestelde doelen (op het gebied van leefbaarheid en veiligheid) kan behalen. Kortom, met IGH worden de meest intelligente interventies bepaald.

Het stedelijk programma IGH is ondergebracht bij de Regie-unit Toezicht & Handhaving. IGH – ‘de nieuwe organisatie van informatie’ – wordt in 2017 ingevoerd. Deze implementatie behelst onder meer een aanbod van verschillende digitale tools (zoals de producten van Team Dashboard). 

Uitgangspunten zijn:

 • Intelligence-gestuurd politiewerk dient als inspirerend voorbeeld;
 • Informatiegestuurd werken levert een bijdrage aan een intelligente gezamenlijke aanpak van problemen met ketenpartners;
 • Voorwaarde voor informatiegestuurd werken is dat eenduidige informatie beschikbaar is;- Medewerkers gaan met een opdracht met daarbij relevante informatie aan het werk en zetten daardoor hun capaciteit zo doelmatig mogelijk in
 • Informatiegestuurd werken maakt ‘vooruitzien’ mogelijk (een proactieve in plaats van een reactieve aanpak)
 • Informatiegestuurd werken is een andere werkwijze en heeft tot doel de gemeentelijke handhaving en het veiligheidsbeleid in te zetten waar de problemen in de stad op het gebied van niet naleven van de regels het grootst zijn. 

Organisatie

De gemeente richt de volgende faciliteiten en functies in voor de inbedding van informatie-gestuurd werken in de organisatie:

Faciliteiten

 • De gegevensbronnen zijn gemeentebreed toegankelijk
 • Informatieknooppunten zijn zowel op decentraal als op centraal niveau ingericht
 • Er is een standaardpakket aan analysetools en dashboards, ontwikkeld door het zogenaamde ‘Team Dashboard’

Functies

 • Er is een vastgestelde manier van sturen met en op basis van informatie.
 • Er vindt eenduidige registratie van gegevens plaats in de stad.
 • Leidinggevenden en handhavers zijn opgeleid en getraind.
 • Handhavers weten wat hun rol is in het informatieproces.
 • Handhavers weten wat hun bijdrage is aan het informatieproces.
 • Handhavers zijn zich bewust van hun rol en dragen informatie aan ten behoeve van analyse en impact van handelen.
 • Handhavers weten waar informatie te halen en te brengen is.
 • Analisten, handhavers en managers delen informatie, kennis en inzichten.

Informatieproducten

Binnen het stedelijk programma IGH zijn de afgelopen periode verschillende producten ontwikkeld en in de organisatie getoetst. Het Team Dashboard is onderdeel van het programma IGH en zorgt voor de visualisatie van de beschikbare data.

Wat doet het Team Dashboard?

 • Interne en externe databronnen verzamelen;
 • Opschonen en combineren van data;
 • Toegankelijk maken van gecombineerde data (afkomstig van in- en externe bronnen);
 • Producten zoals dashboards leveren aan stadsdelen en adviseurs OOV;
 • Uitvoeren van analyses met behulp van specifieke dashboards.

Bij de ontwikkeling van het aanbod staat de volgende vraag centraal: Wat zijn toetsbare indicatoren om de aanpak van een bepaalde prioriteit te monitoren en evalueren? En bovenal: Welke informatie heb ik hiervoor nodig?

Door gegevens en vragen van verschillende stakeholders te verzamelen en deze te combineren in een dashboard, ontstaat er een historisch en actueel beeld.

Het dashboard is beschikbaar op de volgende niveaus:

 • operationeel
 • tactisch
 • strategisch

Ontwikkeling dashboards

Waar het team startte met één Excel-sheet en een eigen server voor de ontwikkeling van een overzicht van bijvoorbeeld cameratoezicht, zijn er inmiddels 30 verschillende dashboards ontwikkeld. Op basis van een specifieke vraag stelt Team Dashboard de databronnen vast. Samen met de aanvrager maakt het team een dashboard voor een specifiek thema op. Dit doen ze met behulp van open source software.

Verwerking van data

Het dashboard kan, afhankelijk van het bronmateriaal, dagelijks nieuwe data verwerken. Aan de hand van geografische data kunnen onder andere GIS-analyses – Geografisch Informatie Systeem- uitgevoerd worden (zie ook het voorbeeld van Almere). De data worden dan in verschillende kaartlagen gepresenteer