Ga naar de inhoud

Achtergrond

De informatieproducten die zijn ontwikkeld door de gemeente Tilburg dragen bij aan de informatiepositie van de gemeente. Ze zijn onder meer geïnitieerd vanuit de afdeling ‘Veiligheid en Wijken’. Deze informatieproducten zijn in staat om:

 • Zelf (frequent) veiligheidsproblemen te signaleren, hetgeen ze in staat stelt de regie te voeren;
 • Effectiever, efficiënter en frequenter actuele informatie te delen; 
 • Vroegtijdig problemen te signaleren; 
 • Diverse bronnen te combineren, waardoor de informatie aan betekenis wint; 
 • De strategisch, tactische en operationele informatie in samenhang te veredelen en te analyseren en op basis daarvan een diagnose te stellen – Wat is er in de gemeente aan de hand?; 
 • Op basis van de diagnose de driehoek en overige veiligheidspartners te adviseren over de aanpak.

Veiligheidsthema’s

In de kadernota Veiligheid 2015-2018 is werken op basis van informatiesturing als belangrijk speerpunt benoemd. De informatieproducten van de gemeente Tilburg worden benut voor alle thema’s benoemd in deze kadernota. Dit reikt van de zogenaamde WOS-delicten woninginbraak, overvallen en straatroof, tot de thema’s geweld, hennep, jeugdoverlast, voertuigcriminaliteit en ondermijnende criminaliteit.

Informatieniveaus

De door intelligence geborgde informatiepositie maakt een persoonsgerichte, gebiedsgerichte en delictgerichte aanpak voor de gemeente Tilburg mogelijk. De gemeente Tilburg onderscheidt drie informatieniveau’s die allen in het informatieproces bijdragen aan de informatiepositie van de gemeente:

 • Strategische informatie ten behoeve van de aanpak. 
 • Operationele informatie ten behoeve van de ondersteuning van werkprocessen. 
 • Managementinformatie ten behoeve van monitoring.

Lees meer in de Kadernota Veiligheid 2015-2018, samen (door)werken aan Veiligheid

Organisatie

Om een samenhangende effectieve aanpak in de bestrijding van onveiligheid te bereiken, is integrale samenwerking (in-/extern) voor de gemeente cruciaal. Op dit niveau wordt in de gemeente Tilburg intensief samengewerkt in de aanpak van criminaliteit (WOS-thema’s). Steeds ligt er een basis in het opbouwen van een gezamenlijke informatiepositie. Het gemeentelijk cluster ‘Intelligence & Veiligheid’ speelt een rol in het opbouwen van een gezamenlijke informatiepositie.

Informatieplein 

De gemeente kent een veelheid aan informatiebronnen en systemen. Niet alleen de gemeentelijke informatie moet op effectieve wijze gebundeld en gedeeld worden om op basis daarvan te kunnen handelen. Ook bij de andere veiligheidspartners is een schat aan informatie aanwezig die in de analyse moet worden betrokken. Om gericht informatie te verzamelen, te veredelen en te analyseren werkt de gemeente Tilburg samen binnen het districtelijk informatieplein. In dit samenwerkingsverband wordt de informatie van verschillende veiligheidspartners (en afdelingen) over het veiligheidsprobleem gecombineerd en geanalyseerd. De informatieproducten die worden opgeleverd zijn strategische en tactische analyses, die meer zicht geven op de aard van fenomenen en die inzoomen op bv specifieke hotspot gebieden.

Integraal overleg 

De gemeente initieert, vanuit haar regierol, het integraal overleg (intern en met externen) op de WOS-thema’s. De onderzoeksresultaten van het informatieplein worden in dit overleg besproken, op basis waarvan een keuze wordt gemaakt in interventies en maatregelen. Ook monitoren van trends en ontwikkelingen vindt plaats in dit overleg.

Informatieproducten en automatisering

In dit hoofdstuk passeren de geautomatiseerde informatiehuishouding van Tilburg de revue. Om zicht op veiligheid te verkrijgen, heeft de gemeente Tilburg een systeem ontwikkeld waarbij gegevens uit interne bronnen en externe bronnen gecombineerd worden in een gegevensmagazijn. In het gegevensmagazijn worden ook overzichten zoals bijvoorbeeld ruimingen van hennepkwekerijen ingevoerd.

De combinatie van de interne en externe gegevens in het gegevensmagazijn van de gemeente resulteren in:

 1. Dashboard
 2. Operationele informatie
 3. Verdiepende analyses

1. Dashboard

In het Dashboard Veiligheid worden de verschillende gegevensbestanden op wekelijkse/maandelijkse basis aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat het veiligheidsbeeld zeer actueel is en benut kan worden als sturings- en monitorinformatie in bijvoorbeeld de lokale driehoek, maar ook kan worden benut om op overzichtelijke en hanteerbare wijze de ontwikkelingen te bespreken met de veiligheidspartners. Er is continu zicht op hoe de actuele cijfers ervoor staan, hoe trends zich ontwikkelen en waar verdiepende analyse nodig is, bijvoorbeeld bij verslechtering op een bepaald delict.

Het geeft de gemeente informatie over de trends in de criminaliteitsontwikkeling, de aard en omvang van specifieke delicten per tijdspanne en genereert informatie op basis van de locatie, omstandigheden, object, dader, kenmerken van de bevolkingsgroep en het slachtoffer. De gegevens worden eveneens ontsloten via een geografisch informatiesysteem. Dat houdt in dat hotspots en dergelijke ook weer kunnen worden gecombineerd met andere kaartlagen (bijvoorbeeld met de vindplaatsen van jongerengroepen, of informatie over waar een buurtpreventieteam actief is, et cetera).

Uit het dashboard kunnen hotspots en hottimes afgeleid worden, waardoor de inzet van maatregelen wordt bepaald. Daarnaast kunnen de veiligheidspartners op basis van de informatie diverse korte en lange termijn acties ontplooien.

2. Operationele informatie

Voor de ondersteuning van werkprocessen zijn een aantal producten ontwikkeld door het cluster intelligence.

Verwijsindex

De verwijsindex is een applicatie waarmee medewerkers van de gemeente kunnen controleren of een persoon voorkomt in bepaalde interne systemen. Het systeem geeft aan dat iemand voorkomt in een systeem, waarna de medewerker contact kan opnemen met de betreffende afdeling voor meer informatie. Het stelt medewerkers in staat om op een efficiënte manier informatie in te winnen bij de broneigenaar. Door de systemen geautomatiseerd te raadplegen, wordt voorkomen dat verschillende afdelingen (soms wel tien!) benaderd moeten worden om een beeld te verkrijgen bij één specifiek pand of een persoon. Een autorisatiematrix zorgt ervoor dat alleen medewerkers die vanuit hun functie geautoriseerd zijn om bepaalde bronnen te zien deze ook daadwerkelijk te zien krijgen.

Wijk- en buurtthermometer

De thermometer geeft op wijk en/of buurtniveau inzicht in de actuele en historische cijfers van alle delict soorten die in het dashboard zijn opgenomen. Deze cijfers worden afgezet tegen het Tilburgs gemiddelde, waardoor afwijkingen van bepaalde buurten t.o.v. andere buurten inzichtelijk worden. Deze informatie wordt gebruikt bij de wijkenaanpak, bij de vestiging van gevoelige voorzieningen en ter voorbereiding op bewonersavonden. Door een gebruiksvriendelijke inrichting van systemen streeft het cluster intelligence naar standaardisatie en gebruiksvriendelijkheid van informatie, waardoor medewerkers van de afdeling veiligheid en wijken voor tachtig procent zelf hun informatie uit de systemen kunnen halen. Zo blijft er ruimte over voor maatwerkvragen.

3. Verdiepende analyses

Het cluster intelligence maakt strategische analyses voor de belangrijkste thema’s die in de kadernota staan benoemd. Dit zijn brede, verkennende analyses waarin dieper op fenomenen wordt ingegaan op basis van beschikbare literatuur, effectstudies en bestaand beleid. Op basis van een dergelijke analyse kan een strategie op hoofdlijnen worden bepaald. Tactische analyses geven inzicht in specifieke veiligheidsproblemen. De tactische analyse zoomt in op delicten en kijkt oa naar hot spots, hot areas, hot victims, hot shots en/of hot groups. Op basis van een tactische analyse kan een gerichte, informatie gestuurde aanpak worden vormgegeven. Deze analyses worden zowel gemaakt binnen het informatieplein als sec door de gemeente Tilburg.