Ga naar de inhoud

Achtergrond

Almere zet in op gebruik van informatiesystemen die de uitvoering ondersteunen en de informatiepositie van partners versterken. De inzet gericht op intelligence, oftewel informatiegestuurd werken, geeft de gemeente als regisserende partij meer sturing aan de informatie en gegevens die uitvoerende partijen dienen te leveren in hun verantwoordingsrapportages. Voor het maken van veiligheidsrapportages maakt Almere gebruik van het zogenaamde Veiligheids Informatie Systeem (VIS). Het is in de afgelopen periode bewezen daarbij een onmisbaar onderdeel van het veiligheidsbeleid te zijn.

Onderbouwing voor keuzes

Met het analyseren van informatie over dader, delict, plaats en tijd op straat- en blokniveau levert intelligence voor Almere een onderbouwing voor de keuzes die gemaakt worden en voor een doelgerichte aanpak binnen het veiligheidsterrein (en binnen de handhavingspraktijk). Het biedt ook handvatten voor proactieve inzichten en preventieve acties. Hierdoor is effectief en efficiënt sturen op de veiligheid steeds beter mogelijk.

Ambitie Almere

Almere heeft de ambitie om de komende jaren samen met interne en externe partners op een steeds betere manier interne en externe data te benutten om nieuwe inzichten te krijgen, extra duiding te geven, patronen te laten zien of specifiek kenmerken boven tafel te laten komen.

De relevante informatiebronnen voor ‘veiligheid’ beslaan voor Almere vrijwel het gehele gemeentelijke werkgebied. Zo zijn er relaties met openbare ruimte, leefbaarheid, zorg, onderwijs, armoede en jeugdproblematiek. Ook algemene trends en uitkomsten van onderzoeken zijn relevante informatiebronnen. Het steeds beter benutten van de eigen gemeentelijke informatiebronnen is een belangrijk deel van de ambitie. Door deze en andere informatiebronnen te ontsluiten, te analyseren en te combineren kunnen problemen met regelmaat en zo nodig tot op detailniveau in beeld gebracht worden.

Organisatie

Almere is in 2014 gestart met het bouwen van het systeem om per wijk een scherp en goed inzicht in de veiligheidsproblematiek te hebben en daarop gericht te kunnen interveniëren. 

Almere heeft het systeem hoofdzakelijk op eigen kracht ontwikkeld door de inzet en samenwerking van gekwalificeerde medewerkers van de afdelingen Kabinet en Veiligheid, Onderzoek en Statistiek en ICT en door het beschikbaar stellen van een beperkt budget.

De dagelijks actuele politiecijfers geven functionarissen in het veiligheidsterrein door middel van het VIS een actueel beeld over de ontwikkeling van de misdrijven en incidenten in Almere. Dit is een belangrijke meerwaarde voor de informatiepositie van de afdeling ‘Kabinet en Veiligheid’, de veiligheidsmanagers in de gebieden en voor de handhavers in de stad. Voor de analyse wordt gebruik gemaakt van de ruimtelijke weergave van informatie (op het ‘dashboard’) door middel van het VIS.

Informatieproducten en automatisering

In dit hoofdstuk passeren de geautomatiseerde informatiehuishouding van Almere de revue. De gemeente ontwikkelde een systeem waarbij gegevens uit onder meer politiebronnen gecombineerd worden in een gegevensmagazijn en veredeld worden op een dashboard. Dit alles om meer zicht te krijgen op veiligheid. Hierop worden incidentoverzichten per dagdeel gecombineerd met de verrijking door het plotten in een kaart van Almere dienen eigenlijk als (vervanging van) het dagrapport voor de burgemeester. Periodiek, ongeveer één keer in de twee maanden, wordt het management meegenomen in de trendontwikkeling van de verschillende delict typen.

Veiligheids Informatie Systeem (VIS)

Het Veiligheids Informatie Systeem (VIS) valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling ‘Kabinet & Veiligheid’. VIS maakt monitoring mogelijk. Het biedt inzicht in het veiligheidsbeleid en ontwikkelingen die gaande zijn. Het koppelt ondermeer criminaliteitsgegevens van politie aan gemeentelijke interventies. Het VIS is begin 2011 in gebruik genomen.

Het doel van het VIS is het bewaken van de doelstellingen uit het Actieprogramma door een verbinding te maken tussen de effectindicatoren (politiecijfers en uitkomsten Veiligheidsmonitor/Wijkpeiling) en prestatie-indicatoren, zoals de inzet van cameratoezicht, straatcoaches, de aanpak van hennep en convenanten.

Monitoring en signalering is dankzij VIS op wijk-, buurt-, en straatniveau mogelijk. De veredelde data zijn zichtbaar via een zogenaamd Dashboard. Zichtbaar is in welke wijken, buurten of straten problemen zijn. Ook kan per veiligheidsthema/type incident de veiligheidssituatie worden getoond in het dashboard.

Incidenten (zoals ruzie, vernieling of diefstal) die hebben plaatsgevonden worden tot op het niveau van dagdeel inzichtelijk gemaakt op het dashboard. Zodoende kunnen trends in bepaalde type incidenten worden waargenomen. Deze incidentoverzichten per dagdeel gecombineerd met de verrijking door het plotten in een kaart van Almere dienen eigenlijk als (vervanging van) het dagrapport voor de burgemeester.

Signaleringstool

Met de signaleringstool kunnen verantwoordelijke medewerkers elkaar op de hoogte brengen van signalen van fraude, ondermijning of oneigenlijk gebruik van een (woon)adres. Het doel is om als gemeente samen op te treden als er meerder signalen voor eenzelfde adres zijn en het belangrijk is dit samen op te pakken. Het gerechtvaardigd belang ligt in de gemeentelijke verplichting handhavend op te treden bij fraude, oneigenlijk gebruik of gedrag, ondermijning en om verwevenheid van boven- en onderwereld te voorkomen.

De signaleringstool haalt een adres door een zoekmachine. Dit levert dan al dan niet ‘hits’ op per adres. Dit zijn signalen vanuit gemeentelijke afdelingen zoals Burgerzaken, belastingen, Sociale Zaken, Vergunningen, Toezicht en handhaving, en Openbare Orde en Veiligheid. Bij een ‘hit’ staat ook het telefoonnummer van de desbetreffende ambtenaar. Dit systeem kan ook een uitdraai maken van het aantal ‘hits’ per adres.

Via de tool krijgt een gemeente gemakkelijk inzicht of er sprake is van een reeds aanwezig signaal over een adres of persoon, en wie dit signaal geplaatst heeft. Hierdoor kunnen ambtenaren elkaar makkelijker vinden om informatie over een casus te delen. De tool is eigenlijk een handig venster op een aantal achterliggende gemeentelijke databases.