Ga naar de inhoud

1. Afbakening, structuur en leesbaarheid

Bij het opstellen van een integraal veiligheidsplan (IVP) is afbakening en structuur nodig. Je dient daarbij de balans te bewaken tussen schrijven over onderdelen op hoofdlijnen en het schrijven over meer inhoudelijke onderdelen.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

De inhoud van het IVP moet toegankelijk en leesbaar zijn. Dit betekent dat je gemaakte keuzes in het IVP beschrijft en onderbouwt. Zo moet door het lezen van het IVP duidelijk worden waarom je hebt gekozen voor een bepaalde prioriteit en op basis van welke veiligheidscijfers.

Check

 • Baken het bereik van het IVP goed af.
 • Geef aan voor wie het IVP is bedoeld.
 • Houd bij het schrijven van het IVP rekening met de doelgroep(en).
 • Leg in het IVP logische verbanden tussen evaluatie – veiligheidsanalyse – lokale prioriteiten – doelen – aanpak op hoofdlijnen – budget.
 • Onderbouw de in het IVP gemaakte keuzen.
 • Beperk het IVP qua omvang (aantal pagina’s), passend bij de omvang en/of veiligheidsproblematiek van de gemeente.
 • Formuleer het IVP zo concreet mogelijk.
 • Neem een verklarende woordenlijst en/of afkortingenlijst op

Tips

 • Maak gebruik van de indeling naar veiligheidsvelden- en thema’s volgens Kernbeleid Veiligheid (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Dit is een belangrijk hulpmiddel om het IVP te structureren en een toets om te beoordelen of er geen relevante veiligheidsthema’s over het hoofd zijn gezien.
 • Bedenk voorafgaand aan het opstellen van het IVP wat het bereik is. Worden in het IVP bijvoorbeeld alle veiligheidsthema’s- en activiteiten beschreven of alleen de geprioriteerde? Gaat het IVP alleen over sociale of ook over fysieke veiligheid? Over toezicht en handhaving? Over onderwerpen die ook vallen in het jeugdbeleid, welzijn, WMO?
 • Ga op basis van het gekozen bereik na welke partners bij het IVP moeten worden betrokken. Als het ook om de fysieke veiligheid gaat, ligt actieve participatie van de Veiligheidsregio meer voor de hand dan als het IVP zich alleen op sociale veiligheid richt.
 • Overweeg of alles rond veiligheid in de openbaarheid moet komen. Analyses en maatregelen rond vitale infrastructuur kunnen beter elders een plek krijgen.
 • Bedenk voorafgaand aan het opstellen van het IVP wie de doelgroep is. Het IVP zal in de meeste gemeenten bedoeld zijn voor de eigen organisatie, veiligheidspartners en gemeenteraad.
 • Maak afhankelijk van de gekozen doelgroep het IVP visueel aantrekkelijk door gebruik te maken van foto’s en overzichtelijke tabellen en grafieken.
 • Vermijd veelvuldig gebruik van jargon, wollig en verhullend taalgebruik.
 • Vermijd een overdaad aan informatie: hoe concreter, hoe beter.