Ga naar de inhoud

Opstellen integraal veiligheidsplan

De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Om dit goed in te vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) van belang.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Het IVP is dé kadernota voor veiligheidsbeleid. Met het IVP kun je als gemeente sturing geven aan de lokale veiligheid. Om de prioriteiten en de doelstellingen uit het IVP concrete invulling te geven, maken veel gemeenten gebruik van uitvoeringsplannen.

Kernbeleid Veiligheid

Het Kernbeleid Veiligheid van de VNG biedt gemeenten een stappenplan om te komen tot een weloverwogen IVP. Het biedt duidelijke processtappen, zodat u weet hoe en met wie u het IVP kunt opstellen. Ook geeft het aan hoe je strategisch kunt omgaan met het opstellen van het IVP. Een belangrijk onderdeel van Kernbeleid Veiligheid is de indeling van het veiligheidsdomein in 5 veiligheidsvelden. Deze 5 veiligheidsvelden geven een duidelijke afbakening aan van wat onder het integraal veiligheidsbeleid dient te vallen.

De vijf veiligheidsvelden zijn:

 1. Veilige woon- en leefomgeving (overlast, veelvoorkomende criminaliteit zoals inbraken en diefstal (high impact crimes), het onveiligheidsgevoel);
 2. Bedrijvigheid en veiligheid (veilig ondernemen, veilige winkelcentra, veilig uitgaan en veilige evenementen, veilig toerisme);
 3. Jeugd en veiligheid (jeugdoverlast, jeugdgroepen, alcohol en drugsgebruik, veiligheid in en om de school);
 4. Fysieke veiligheid (verkeersveiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing, brandveiligheid, gevaarlijke stoffen);
 5. Integriteit en veiligheid (aanpak georganiseerde criminaliteit, ondermijning, veilige publieke taak (VPT), polarisatie en radicalisering, informatieveiligheid, integriteit).

Startbijeenkomst IVP

Het CCV ondersteunt gemeenten bij de totstandkoming van een nieuw IVP. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen dat het CCV als onafhankelijke derde een eerste bijeenkomst over het IVP met alle veiligheidspartners leidt. Wij bieden het volgende:

 • PowerPointpresentatie over het IVP, met daarin aandacht voor de regierol van de gemeente, het proces om te komen tot een IVP, de afbakening van veiligheid en het feit dat je veiligheid samen maakt;
 • Een interactieve discussie met de aanwezigen, plenair en/of in groepen;
 • Een eerste aanzet tot het opstellen van prioriteiten.

Dit alles leidt tot een eerste aanzet voor een gezamenlijk gedragen beeld op het gebied van veiligheid. De afdeling OOV heeft hierdoor de eerste bouwstenen voor een IVP op de plank. Indien u een andere opzet of rol wenst, kan daar natuurlijk over worden gesproken. Je kunt hierover contact opnemen met Lilian Tieman: Lilian.Tieman@hetccv.nl.

Checklist en kwaliteitstoets IVP

Wat maakt een integraal veiligheidsplan tot een goed integraal veiligheidsplan? Het CCV heeft hiervoor een checklist ontwikkeld met daarin de elementen waaraan een goed IVP moet voldoen. Je kunt het zien als een soort hoofdstukindeling van het IVP. In de checklist is aandacht voor:

 • De aandachtspunten bij het ontwikkelen van een IVP;
 • De kernelementen van een goed IVP;
 • De mogelijke verbeterpunten bij het doorontwikkelen van een IVP.

Met de kwaliteitstoets gaat het CCV nog een stapje verder. Stuur uw huidige IVP naar het CCV en wij beoordelen uw huidige IVP op basis van de checklist. Je ontvangt verbetervoorstellen en aandachtpunten voor het opstellen van jouw nieuwe IVP om de kwaliteit van jouw nieuwe IVP te verhogen. Wil je van deze service van het CCV gebruikmaken? Mail dan met Lilian Tieman: Lilian.Tieman@hetccv.nl.

Met de kwaliteitstoets kunnen we jouw lokale integraal veiligheidsplan beoordelen. Dat is maatwerk. Wij helpen je graag.

Database integrale veiligheidsplannen

Het CCV biedt een overzicht van integrale veiligheidsplannen (IVP’s) aan op deze website. De database geeft een mooie doorsnede van bestaande veiligheidsplannen. De IVP’s kun je ter inspiratie gebruiken voor het schrijven van jouw eigen IVP. Heeft jouw gemeente ook een goed IVP? Stuur deze dan naar Lilian Tieman: Lilian.Tieman@hetccv.nl. Wij nemen jouw IVP graag op in onze database.

Uitvoeringsplannen

Een uitvoeringsplan integrale veiligheid is een doorvertaling van het integraal veiligheidsplan (IVP) van de gemeente. Het geeft handen en voeten aan de hoofdlijnen die zijn vastgelegd in het IVP en benoemt de voorgenomen concrete inzet, actie en maatregelen rond de veiligheidsthema’s van het IVP.

Met input van een aantal gemeenten ontwikkelde het CCV onder andere een stappenplan en een online vragenlijst waarmee je een op maat gemaakt format uitvoeringsplan krijgt toegestuurd.