Ga naar de inhoud

Stap 3: Veiligheidsanalyse

Straat met diverse uitgaansgelegenheden. Ter illustratie van het CCV-dossier Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.

Met een gedegen veiligheidsanalyse kun je het succes van een KVU-project bepalen: wat is het effect van het project geweest? De veiligheidsanalyse bestaat uit 4 onderdelen: 

De veiligheidsanalyse begint met een beknopte beschrijving van het KVU-gebied aan de hand van enkele kengetallen en andere relevante gegevens. Deze schets fungeert als achtergrondinformatie bij de eigenlijke meting.

Kengetallen en andere gegevens

 • Welk gebied
 • Bestemming gebied en functies
 • Omvang bedrijvigheid
 • Aard bedrijvigheid
 • Gemiddelde bedrijfsgrootte

Het bronnenonderzoek brengt de objectieve en subjectieve gegevens in kaart, zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit is belangrijk want zo kunnen bijvoorbeeld de (objectieve) politiecijfers je vertellen dat het wel meevalt met de onveiligheid terwijl in gesprek met bezoekers (subjectief) blijkt dat ze zich onveilig voelen. Het is belangrijk dat je vanuit het samenwerkingsverband KVU bepaalt welke instrumenten worden ingezet. Hiervoor kun je de volgende bronnen gebruiken:

 1. Politiecijfers
 2. Veiligheidsmonitor gemeente
 3. Schouw openbaar uitgaansgebied(en)
 4. Enquête uitgaanspubliek
 5. Enquête horecaondernemers
 6. Enquête bewoners in uitgaansgebied
 7. Interviews met sleutelfiguren (kwalitatief)
 8. Brandweergegevens
 9. Kwantitatieve gegevens van derden
 10. Observaties tijdens het uitgaan

Voor een goede analyse is het belangrijk dat je zoveel mogelijk bronnen gebuikt. De projectgroep kan hierin een keuze maken, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten, tijdsinvestering en de grootte van het uitgaansgebied.

Het advies is om te zorgen voor een juiste mix. Politiecijfers, monitorgegevens, een schouw door het uitgaansgebied en het verspreiden van enquêtes onder het uitgaanspubliek, de horecaondernemers en de bewoners mogen dan eigenlijk niet ontbreken (bron 1 tot en met 6).

Het bronnenonderzoek levert je een diversiteit aan kwalitatieve en kwantitatieve gegevens op. Het is in deze stap de kunst om de gegevens juist te interpreteren en logische conclusies te trekken. Het formuleren van deze conclusies is aan de persoon die de resultaten rapporteert. Hij/zij trekt conclusies op basis van common sense. Dat daar enige mate van subjectiviteit bij komt kijken, is onontkoombaar. Dit is niet bezwaarlijk mits de conclusies goed zijn beargumenteerd. Bespreek tot slot de resultaten met de samenwerkingspartners en indien mogelijk de horecaondernemers en toets of de getrokken conclusies door hen gedeeld worden.

Tips voor het presenteren van de resultaten

Als de resultaten voor een groter publiek bedoeld zijn, is het van belang om dit goed voor te bereiden, juist als ook de horecaondernemers om tafel zitten. Hieronder staan enkele tips:

 • Weet wie jouw publiek is. Probeer u in hen te verplaatsen: Wat is hun achtergrond? Welk taalgebruik en welke stijl van presenteren passen daarbij?
 • Bepaal vooraf wat je wilt meedelen. Bedenk daarbij ook op welk detailniveau je de onderzoeksresultaten presenteert. Een te hoog detailniveau zorgt al snel voor onduidelijkheid, een te laag detailniveau kan een vertekenend beeld van de werkelijkheid geven.
 • Zorg voor een goede afwisseling van beelden en teksten.

Als laatste stap wordt de rapportage van de veiligheidanalyse opgeleverd. Per bron wordt beschreven wat het heeft opgeleverd en de belangrijkste conclusies benoemd. Bepaal daarbij het juiste abstractieniveau van de probleembeschrijving. Daarna volgt de beschrijving waarbij de bronnen met elkaar worden vergeleken; wat zijn de dwarsverbanden? Tot slot cluster je de veiligheidsproblemen. Daarin zijn verschillende mogelijkheden: bijvoorbeeld op thema of op doelgroep.

Na het opleveren van de veiligheidsanalyse bepaal je in samenspraak met de samenwerkingspartners de prioriteiten.