Ga naar de inhoud

Vraag politiecijfers op via je contact bij de politie in de KVU-werkgroep. Met deze cijfers krijg je een beeld van de geregistreerde criminaliteit en overlast in een KVU-gebied. Het is belangrijk vooraf te bepalen welke gegevens er boven tafel moeten komen. Bijvoorbeeld de gegevens over: mishandeling, openlijke geweldpleging, bedreiging of vernieling.

In de praktijk blijkt dat de politie niet altijd het gevraagde wil of kan leveren. De aangeleverde cijfers zijn dan bijvoorbeeld van gebrekkige kwaliteit of de politie werkt vanwege tijdgebrek slechts mondjesmaat mee, wat zorgt voor vertraging. Dit is op te lossen door 1 persoon, bijvoorbeeld de projectleider KVU, verantwoordelijk te maken voor het opvragen van de cijfers. Maak daarbij duidelijk welke cijfers je wilt ontvangen: welke type delicten, over welke jaren, op welke dag, op welk tijdstip. Ga ook na bij welke persoon van de politie je de cijfers kunt achterhalen (afdeling onderzoek & statistiek, GIDS- beheerder).

Basis Voorziening Handhaving (BVH): de bron voor politiecijfers

Bij het ophalen van cijfers uit politiesystemen is de Basis Voorziening Handhaving (BVH) de belangrijke bron. Binnen de BVH worden bijvoorbeeld meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt en incidenten afgehandeld.

BVH-informatie wordt ontsloten in GIDS en/of COGNOS, het managementinformatiesysteem van de politie. Alleen de politie kan in dit managementsysteem, andere partijen zoals het CCV hebben hier geen toegang toe. Vanuit GIDS en/of COGNOS kunnen gegevens dieper worden geanalyseerd met programma’s als Analysis Studio, PowerPlay, Reportnet en Brains. Deze analyses geven netto cijfers, zodat dubbeltellingen worden voorkomen. In GIDS en/of COGNOS wordt gewerkt met bruto cijfers, wat betekent dat meerdere registraties kunnen verwijzen naar hetzelfde incident.

Bruto cijfers zijn minder onderhevig aan de invloed van de onderzoeker/analist dan netto cijfers. Hierdoor zijn bruto cijfers beter vergelijkbaar met andere perioden en andere gebieden. Netto cijfers zijn, vanwege de ontdubbeling van registraties, in een aantal opzichten wel meer waarheidsgetrouw. Het aanleveren van bruto- en/of netto cijfers is afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de capaciteit van de opdrachtnemer. Het genereren van bruto cijfers kost de politie minder tijd dan het genereren van netto cijfers.

Randvoorwaarden verkrijgen politiecijfers

Enkele randvoorwaarden om de politiecijfers eerder, nauwkeuriger en vollediger boven tafel te krijgen zijn:

 • Benadruk het belang van de veiligheidsanalyse binnen de diverse niveaus: zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, zowel naar uitvoerders als leidinggevenden/managers, zowel naar horecaondernemers als betrokken professionals. Zo kan rugdekking door een burgemeester of districtschef eraan bijdragen dat de politie het inzichtelijk krijgen van de cijfers prioriteit geeft.
 • Bepaal vooraf welke cijfermatige incidentgegevens je van het uitgaansgebied boven tafel wilt krijgen (welke vragen wilt u beantwoord zien?). Je geeft hierbij uw wensen aan ten aanzien van de volgende dimensies:
 • Vervolgens bepaal je op welk detailniveau je de politiecijfers aangeleverd wilt krijgen (ofwel op welk detailniveau de rapportage dient te worden opgesteld). Bijvoorbeeld:
  • uitgaansgebied als geheel, over de afgelopen drie jaren
  • straatniveau in uitgaansgebied (bijvoorbeeld om een top-10 van straten samen te stellen) over de afgelopen 3 jaren
  • maand
  • dag van de week
  • tijdstip in uren
  • combinatie van dagen en tijdstippen.
 • Ga tot slot na of je wensenlijst feitelijk kan worden gerealiseerd en maak een planning. Geef aan voor welke datum je de cijfers wilt ontvangen en spreek af wie de rapportage van de politiecijfers opstelt.
 • Optioneel: bij veel politiekorpsen worden ook sfeermutaties in het uitgaansgebied bijgehouden, waarvan een samenvatting een goede aanvulling is op de cijfers.

Het is aan te raden om de cijfers over het basisjaar en de voorgaande 2 jaren in kaart te brengen. Dit brengt eventuele trends en ontwikkelingen naar boven. Om vinger aan de pols te houden, is het verstandig om de cijfers ieder jaar op te vragen, te analyseren en te verwerken in een rapportage. Daardoor krijgt de projectgroep KVU en andere gremia (zoals het gemeentebestuur) meer inzicht in de resultaten van de diverse inspanningen: in hoeverre wordt aan de doelen voldaan?

Bekeuringen: maak een aparte selectie

Het systeem voor bekeuringen werkt niet met de indeling in maatschappelijke klassen. Als u besluit om het aantal bekeuringen in de rapportage op te nemen, is het aan te bevelen deze apart te benoemen. In overleg met de politiemedewerker kan bijvoorbeeld de onderstaande selectie worden gemaakt:

 • Alcohol verkeer
 • Parkeerverboden op borden
 • Parkeren
 • Plaatselijke verordening
 • Wetboek van Strafrecht (WvSr ) baldadigheid
 • WvSr dronkenschap
 • WvSr niet voldoen aan identificatieplicht
 • WvSr valse naam

Analyse naar reikwijdte

Deze toelichting op de politiecijfers en het format politiecijfers gaat uit van politiecijfers tot op het niveau van de maatschappelijke klassen (het vierde niveau van het Informatiemodel Nederlandse Politie, laagste aggregatieniveau). Het is ook mogelijk om de politiecijfers in kaart te brengen op het derde niveau, naar reikwijdte. In Friesland is daar ervaring mee:

 • De cijfers worden per kwartaal aangeleverd, tot 2 jaar geleden. Het gaat daarbij alleen om ‘misdrijven’, deze zijn feitelijk te achterhalen waardoor ruis beperkt blijft. Meldingen, overtredingen en bekeuringen worden op een andere wijze in kaart gebracht. De wijk of wijken waarin het uitgaansgebied zich bevindt, wordt als geheel meegenomen in de analyse.
 • De misdrijven worden gesorteerd per avond (van 18.00 tot 0.00) en nacht (van 0.00 tot 6.00). Een verdere uitsplitsing is te maken als er opvallende zaken uit de cijfers zijn op te maken.
 • De uitgaansgerelateerde misdrijven zijn:
  • Diefstal van brom-, snor-, fietsen (1.2.3)
  • Moord, doodslag (1.4.2)
  • Openlijk geweld (persoon) (1.4.3)
  • Bedreiging (1.4.4)
  • Mishandeling (1.4.5)
  • Straatroof (1.4.6)
  • Drugs- / drankoverlast (2.1.1)
  • Vernieling cq. Zaakbeschadiging (2.2.1)
  • Drugshandel (3.1.1)

Het voordeel van deze werkwijze is dat op een relatief snelle wijze de cijfers worden verkregen. Daardoor worden cijfers niet jaarlijks, maar per kwartaal in beeld gebracht.

Meldingen

De meldingen worden apart in kaart gebracht. De gegevens worden vanuit het registratiesysteem van de meldkamer gehaald. De gegevens zijn per dag of dagdeel opvraagbaar. Bij meldingen moet wel de kanttekening geplaatst worden dat deze niet altijd overeenkomstig zijn met de werkelijkheid. Als er bijvoorbeeld vier keer een melding voor geluidsoverlast wordt gedaan, kan dat een en het zelfde incident zijn. Dit moet als 1 melding worden geregistreerd, maar dat gebeurt in de praktijk niet.

Overtredingen en bekeuringen

In Leeuwarden worden de overtredingen bepaald aan de hand van het aantal bekeuringen. Deze zijn terug te brengen tot op straatniveau en kunnen per week worden bepaald. De cijfers worden gepresenteerd als jaarcijfers en men werkt met een aantal vaste feitcodes.

Format politiecijfers

Om het aanleveren van politiecijfers te bevorderen, kun je gebruikmaken van het format politiecijfers.