Ga naar de inhoud

3. Uitvoeren buurtbemiddeling

Bemiddelaars hebben de basistraining gevolgd en het team is aangesteld. Ook zijn de nodige acties ondernomen om een goede samenwerking met partners en een juiste doorverwijzing tot stand te brengen. Dan kan nu het bemiddelen beginnen!

Belangrijke elementen van de uitvoeringsfase:

 • Rol coördinator
 • Bemiddelen
 • Registratie- en statistiekprogramma

In een later stadium van de uitvoering kan buurtbemiddeling nieuwe diensten aanbieden, bijvoorbeeld coaching of groepsbemiddeling. De buurtbemiddelaars krijgen verdiepingstrainingen om hun kennis te vergroten én om andere bemiddelingstechnieken aan te wenden. Gaat alles goed en is minimaal een heel jaar naar tevredenheid bemiddeld, dan is het tijd voor de aanvraag van de CCV-erkenning.

De coördinator is de spil binnen buurtbemiddeling die zowel de stuurgroep informeert als de dagelijkse leiding van het project in handen heeft.

Concrete taken van de coördinator in de uitvoeringsfase zijn:

 • Werven van aanmeldingen.
 • Aannemen en beoordelen van aanmeldingen en zaken verdelen over de buurtbemiddelaars.
 • Bewaken van de doorlooptijd van zaken en indien nodig bijsturen.
 • Terugkoppelen van de uitkomst van bemiddelingen naar verwijzers.
 • Registreren van aanmeldingen en resultaten in het registratiesysteem.
 • Organiseren van (intervisie) bijeenkomsten voor de bemiddelaars.
 • Ondersteunen, coachen en adviseren van het team.
 • Contact onderhouden met het netwerk en verwijzers.
 • Coördineren en initiëren van PR-activiteiten.
 • Actief deelnemen aan het coördinatorenoverleg in de regio (circa 3 maal per jaar).
 • Volgen van en inspelen op landelijke ontwikkelingen.
 • Ontwikkelen en onderhoud van zijn professionaliteit.
 • Bewaken van financiën.
 • Opstellen van voortgangsrapportages en jaarverslag.

Het CCV ondersteunt coördinatoren buurtbemiddeling

Het CCV ondersteunt coördinatoren buurtbemiddeling met praktische informatie en handige hulpmiddelen zoals het handboek, standaardformulieren, contracten en dergelijke. Zie hiervoor ‘Informatie voor coördinatoren‘. Daarnaast organiseert het CCV regionale en landelijke bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Jaarlijks maakt het CCV een benchmark met gegevens van de lokale projecten buurtbemiddeling. Hiermee kunnen coördinatoren hun eigen resultaten vergelijken met de landelijke gemiddelden, en met hun collega’s.

Meer weten over buurtbemiddeling?

Andere informatie nodig? Vraag het CCV om advies en hulp. Mail naar buurtbemiddeling@hetccv.nl.

Buurtbemiddeling is afhankelijk van voldoende geschikte aanmeldingen om haar werk uit te voeren. Daarom is het nodig dat buurtbemiddeling bekend is bij de inwoners en instanties. De coördinator zal zich dan ook constant actief bezig moeten houden met voorlichting en pr. Verder stimuleert hij buren en verwijzers om zo snel mogelijk contact op te nemen met buurtbemiddeling als er wat aan de hand is: ‘Buurtbemiddeling eerst!’ Hoe eerder buurtbemiddeling wordt ingeschakeld, hoe groter immers de kans op een succesvolle afronding.

Buurtbemiddeling in de praktijk

Een traject buurtbemiddeling bestaat uit een aantal stappen, van melding tot nazorg. Een uitgebreide beschrijving van het hele traject staat in de bijlage ‘Buurtbemiddeling in de praktijk‘ van het handboek Buurtbemiddeling

Het bemiddelingsgesprek

Wat er inhoudelijk gebeurt tijdens het bemiddelingsgesprek, is te lezen in de beschrijving van het verloop van ‘Het bemiddelingsgesprek’ uit het Handboek Buurtbemiddeling

Gedurende de uitvoeringsfase wisselen drukke en minder drukke perioden zich af. Zo is het in de zomer meestal drukker omdat mensen meer buiten leven of de ramen en deuren open zetten, waardoor mensen eerder overlast ervaren en ruzie maken. Dit vraagt om een flexibele planning van de inzet van buurtbemiddelaars. In andere perioden komen soms de aanmeldingen maar mondjesmaat binnen. Wellicht is dan nog het nodige ‘missiewerk’ te doen en moet buurtbemiddeling meer bekendheid krijgen bij bewoners en verwijzers.

Buurtbemiddeling Extra

Regelmatig is er sprake van ‘moeilijke gevallen’. Tijdens een gesprek kan blijken dat er meer én andere hulpvragen achter het conflict zitten. Zo kan de overlast ervaren of veroorzaakt worden door een bewoner die psychisch kwetsbaar is. Ook kan het zijn dat discriminatie een rol speelt, of dat er sprake is van intimidatie en bedreigingen. In beginsel zijn dit geen zaken voor buurtbemiddeling. Door goed te verwijzen naar de juiste instanties, of onder bepaalde voorwaarden een bemiddelingsgesprek aan te gaan, heeft buurtbemiddeling ook hierin meerwaarde. Zie ook bij Buurtbemiddeling Extra.

Of buurtbemiddeling nut heeft, kun je alleen aflezen aan de resultaten. Daarom moet de coördinator ervaringsgegevens bijhouden. Bovendien is het noodzakelijk om een aantal gegevens vast te leggen, zoals de contactgegevens van de melder. In een registratiesysteem worden de aanmeldingen en resultaten op een eenduidige manier geregistreerd, de doorlooptijden bewaakt en analyses gemaakt. De registratie is meteen een bron voor de benchmark buurtbemiddeling, het jaarverslag en evaluaties.

Buurtbemiddeling richt zich in eerste instantie op ruziënde buren, maar heeft meer potentie. Zoals groepsbemiddeling en coaching. Bij groepsbemiddeling ervaren meerdere bewoners overlast van anderen en zijn er twee (of meer) groepen ontstaan die onderling een conflict of meningsverschil hebben. Bij coaching gaat het veelal om personen die na bemiddeling in een vervelende situatie blijven zitten. Hier kan buurtbemiddeling nazorg bieden in de vorm van individuele coaching. Deze diensten zijn een verdieping in de werkwijze van de bemiddelaars.

Buurtbemiddeling Extra

Er zijn ook situaties waarbij buurtbemiddeling geen soelaas biedt. Denk aan verregaande geëscaleerde ruzies. Of in situaties waarbij mensen die psychisch kwetsbaar en geen zogenoemde ‘woonvaardigheden’ hebben en die wel overlast veroorzaken. Psychische problemen zijn niet per definitie een contra-indicatie, want soms kan buurtbemiddeling wél iets betekenen in de aanpak van woonoverlast. Een voorwaarde is wel dat mensen aanspreekbaar zijn, afspraken met elkaar kunnen maken en die ook kunnen nakomen. Meer over de aanpak bij psychisch kwetsbare mensen staat bij Buurtbemiddeling Extra. Is speciale hulp nodig, dan verwijst buurtbemiddeling door naar hulpverlenende instanties.

Ook kan buurtbemiddeling haar activiteiten uitbreiden naar buurt- en wijkniveau, meer doelgroepen bedienen, en kan ze ook preventieactiviteiten ontplooien, zoals bewoners trainen. Meer informatie over deze en andere extra diensten van buurtbemiddeling, staat bij Buurtbemiddeling Extra.