Ga naar de inhoud

1. Voorbereiden buurtbemiddeling

De initiatiefnemers voor buurtbemiddeling vormen een stuurgroepen onderzoeken of buurtbemiddeling een waardevolle aanvulling is op bestaande voorzieningen binnen de gemeente. Ook bekijken zij of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.Kleine gemeente? Werk samen!Is het voor kleine(re) gemeenten niet rendabel om een zelfstandig project op te zetten, dan adviseert het CCV om een gezamenlijk project op te starten met andere naburige gemeenten en partners. Een andere goede optie is om de samenwerking aan te gaan met een al bestaand en succesvol project buurtbemiddeling in een naast gelegen gemeente. Dan maak je gebruik van de bestaande voorziening. Uiteraard moeten er wel bemiddelaars uit de nieuwe gemeente worden geworven.

De samenwerkende partijen stellen een convenant op met duidelijke afspraken en uitgangspunten. Aan het convenant koppelen ze een projectplan dat de basis vormt voor de verdere voorbereiding en uitvoering van buurtbemiddeling.

De stuurgroep geeft het opstartproces vorm en inhoud en blijft betrokken voor de periode dat buurtbemiddeling in de gemeente bestaat. De stuurgroep heeft een belangrijke rol: het creëren van draagvlak. Dat vereist dat de leden – ieder vanuit de eigen organisatie – mandaat krijgen over de aansturing van buurtbemiddeling. In de praktijk zijn het vooral vertegenwoordigers van de lokale overheid en plaatselijke organisaties die zitting nemen. De leden kunnen zowel opdrachtgever als financier van het project zijn.

Taken stuurgroep

De stuurgroep heeft in deze fase als taak:

 • Vaststellen of buurtbemiddeling een waardevolle aanvulling is op bestaande voorzieningen in de gemeente.
 • Onderzoeken of sprake is van voldoende situaties die zich lenen voor buurtbemiddeling.
 • Onderzoeken of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om het project een aantal jaren uit te voeren.
 • Afspraken maken over de gewenste resultaten, de gewenste kwaliteit en de promotie van buurtbemiddeling.
 • Vaststellen van een convenant en een projectplan, dat de basis vormt voor verdere voorbereiding en uitvoering van buurtbemiddeling.
 • Bewaken van de inhoud en voortgang van de samenwerking.

Zijn er voldoende redenen en middelen zijn voor buurtbemiddeling, dan kan het project van start gaan.

 

De deelnemende partijen leggen hun afspraken op hoofdlijnen vast in een convenant of samenwerkingsovereenkomst. Dit kan een eenvoudige, ondertekende verklaring zijn. Wanneer de ondertekenaars in deze fase al verdergaande afspraken willen maken, kunnen zij ook een uitgebreider convenant voor de samenwerking en uitwisseling van informatie opstellen. Met duidelijke afspraken ligt er een stevige basis onder de verdere ontwikkeling van buurtbemiddeling.

Wat wil je bereiken met buurtbemiddeling?

Het convenant bevat onder meer afspraken over:

 • Het doel dat men wil bereiken met buurtbemiddeling.
 • De hoeveelheid geld die de partijen bijdragen.
 • De uitwisseling van persoonsgegevens en andere informatie die van belang is, rekening houdend met de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet politiegegevens.

Voorbeeld convenant

 

De stuurgroep koppelt een projectplan aan het convenant. Dit is de leidraad om het uitvoeren van buurtbemiddeling verder voor te bereiden. Het projectplan bevat onder andere de volgende onderdelen:

 • Het lokaal gestelde doel (of de doelen) van buurtbemiddeling, de doelgroepen en de belanghebbenden.
 • Beoogde resultaten.
 • Organisatorische inbedding van buurtbemiddeling en de rol van de stuurgroep.
 • De netwerken waarin buurtbemiddeling gaat deelnemen; de netwerkafspraken tussen de samenwerkende partijen.
 • De opdrachtnemer die de verantwoordelijkheid krijgt om buurtbemiddeling met een coördinator uit te voeren in opdracht van de financiers (opdrachtgevers). De opdrachtgevers zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.
 • Planning van de projectontwikkeling voor minimaal drie jaar.
 • Afspraken over evaluaties en continuïteit (criteria voor ijkpunten en streefcijfers).
 • Begroting van de inkomsten en uitgaven.

Starten met buurtbemiddeling

Je kunt nu starten met de uitvoering van buurtbemiddeling.