Ga naar de inhoud

4. Evalueren van buurtbemiddeling

In de voorbereidingsfase heeft de stuurgroep vastgesteld hoe en wanneer het project wordt geëvalueerd. Doorgaans zijn zowel tussentijds als aan het eind van een project evaluaties ingepland. Voor deze evaluatiemomenten zijn ijkpunten of evaluatiecriteria vastgelegd in het plan van aanpak. Meestal wordt in het derde jaar besloten of voortzetting van buurtbemiddeling gewenst is en of de aanpak structureel deel gaat uitmaken van het reguliere aanbod.

Tussentijds evalueren

Tussentijdse evaluaties zijn nodig om buurtbemiddeling tijdig te kunnen bijsturen en ervoor te zorgen dat de gestelde doelen zo veel mogelijk worden gehaald. In de eerste drie jaar vindt meestal elk half jaar een tussentijdse evaluatie plaats, bijvoorbeeld in de vorm van een voortgangsverslag.

Ook maakt de coördinator een jaarverslag. In het hoofdstuk Evalueren van het Handboek Buurtbemiddeling staat een opsomming van vragen die in het jaarverslag moeten worden beantwoord.

Eindevaluatie buurtbemiddeling

Bij startende projecten vindt de eindevaluatie in de eerste helft van het derde jaar plaats. Op basis van ervaringsgegevens en het evaluatieverslag beoordeelt de stuurgroep of het project een toegevoegde waarde heeft en bijdraagt aan een veiligere en leefbare woonomgeving. Het evaluatieverslag wordt binnen elke deelnemende organisatie besproken en vormt de basis voor mogelijke verdere ondersteuning en financiering.

De eindevaluatie gebeurt op basis van informatie die verzameld is volgens de afgesproken ijkpunten. De belangrijkste bron is het registratiesysteem. Maar ook buurtbemiddelaars, coördinator en medewerkers van de wijknetwerken zijn informatiebronnen.

Belangrijke vragen zijn:

  • Wat zijn de tot nu toe behaalde resultaten?
  • Is het proces van samenwerking en uitvoering naar tevredenheid verlopen?
  • Zijn de betrokken partijen tevreden met de resultaten?
  • Hebben de betrokken partijen nog dezelfde verwachtingen?

Implementatie

Op basis van de eindevaluatie bepaalt de stuurgroep of de vooraf gestelde doelen in hoofdlijnen zijn bereikt. Meestal beslist men op dat moment of implementatie van buurtbemiddeling gewenst is en of de aanpak deel gaat uitmaken van het reguliere aanbod. Besluit de stuurgroep positief, dan is het tijd voor een feestelijk moment met de ondertekening van een nieuw of verlengd convenant voor de komende jaren.