Ga naar de inhoud

Scholen en aanpak wapens

Terugdringen van messen op school is onderdeel van een veiligheidsplan.

Groep studenten op school - illustratie in dossier wapens en jongeren van het CCV.

School is een belangrijke leefwereld van jongeren. Wat online, op straat en thuis speelt, nemen jongeren mee de school in. Afgelopen jaren hebben meerdere incidenten plaatsgevonden met (steek)wapens in en om scholen. Dit heeft flinke impact op leerlingen, docenten en de samenleving. Op en rond scholen worden regelmatig wapens aangetroffen. De aard en omvang van de wapenproblematiek verschilt per school. Dit hangt af van verschillende factoren zoals:

  • plaats in wijk
  • achtergrond
  • leefwereld van leerlingen

Een sociaal en veilig klimaat op scholen is belangrijk. De basis is op orde en scholen zijn verplicht om een veiligheidsplan te hebben. Het voorkomen en terugdringen van messen op school is hier onderdeel van. Om messenbezit te voorkomen en aan te pakken is een integrale samenwerking tussen partners rondom jongeren essentieel.

Het Handelingskader Wapens op School voortgezet en hoger (beroeps)onderwijs van het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) laat zien welke rol school, politie, Veilig thuis, Halt en Meld Misdaad Anoniem hierin hebben.

Checklist voor scholen

Voor scholen is een checklist (zie hieronder) ontwikkeld om de preventieve samenwerking op lokaal niveau bij de aanpak van wapenbezit te stimuleren. Het snel en goed kunnen schakelen bij incidenten is van groot belang.

Goede contacten met de wijkagent, een heldere registratie van incidenten, weten wat de procedure is rondom het doen van aangifte maken deel uit van het totale beleidspakket. Preventief kan er gewerkt worden aan bewustwording en ontmoediging van wapenbezit en -gebruik, bijvoorbeeld door gerichte lesprogramma’s op scholen aan te bieden. 

Ben jij in je gemeente bezig met afspraken over een veilige school? De gespreksleidraad ‘Samen voor een veilige school’ helpt politie en scholen om gezamenlijke afspraken te maken over de schoolveiligheid. Download de gespreksleidraad op de themasite Wegwijzer Jeugd en Veiligheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Samenwerking en maatregelen

De veiligheid op school is primair een zaak van de school zelf. Een goede samenwerking met gemeente en politie is belangrijk. Politie is ook in de preventieve aanpak een belangrijke partner in schoolveiligheid. Stichting School en Veiligheid, het expertise- en adviespunt voor sociale veiligheid in het onderwijs, adviseert scholen om voorzieningen te treffen voor een sociaal veilig klimaat.

Daarbij hoort natuurlijk ook het voorkomen en terugdringen van wapenbezit in de school. Op de website van de stichting is meer te lezen over het vormgeven van de samenwerking tussen politie en scholen zoals het hanteren van vaste contactpersonen en de visie en ambitie ‘Politie en schoolveiligheid’ van de Nationale Politie.

 

Veiligheidsplan

Scholen zijn verplicht veiligheidsbeleid te voeren en vast te leggen in het Schoolveiligheidsplan. Stichting School en Veiligheid heeft hiervoor het Digitaal Veiligheidsplan vernieuwd. Een tool op digitaalveiligheidsplan.nl biedt een gestructureerd proces om een schooleigen veiligheidsplan te maken. De tool biedt inspiratie om aan de slag te gaan met sociale veiligheid op school en geeft inzicht in wat de wet van de school vereist.

Rotterdam heeft een veiligheidsplan om de sociale veiligheid op middelbare scholen en mbo’s te verbeteren. De maatregelen zijn het gevolg van een reeks geweldincidenten waar Rotterdamse jongeren bij betrokken zijn. Het veiligheidsplan bestaat uit 15 maatregelen.

 

Gespreksleidraad

Het CCV heeft gespreksleidraad ‘Samen voor een veilige school’ die politie en scholen helpt om gezamenlijke afspraken te maken over de schoolveiligheid. De gespreksleidraad kan worden gedownload op de themasite Wegwijzer Jeugd en Veiligheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Daarnaast ontwikkelde het CCV een leidraad met een stappenplan voor het samenstellen en uitvoeren van een ‘convenant schoolveiligheid’. Gebruikers van dit stappenplan komen zo op een gestructureerde manier tot een convenant schoolveiligheid dat aansluit op de lokale situatie. Dit biedt scholen, gemeenten, politie en andere lokale organisaties handvatten om samen onveiligheid in en rond de school te voorkomen.

 

Aangifte doen na incidenten

Bij incidenten met wapens op scholen is het van belang aangifte te doen. Stichting School en Veiligheid geeft tips en op een stroomschema staat vermeld welke partijen aangifte kunnen doen. Het is mogelijk om op verschillende manieren aangifte te doen. Bespreek deze opties met de wijkagent of de vaste contactpersoon van de school.

Om problemen te voorkomen helpt een goed contact met de politie. Wacht daar niet mee tot het moment dat zich een incident heeft voorgedaan. In de visie en ambitie ‘Politie en schoolveiligheid’ van de Nationale Politie staat dat de jeugdtaak van de politie zich richt op preventie, repressie, signaleren en adviseren. De politie is er niet alleen voor het doen van melding of aangifte.

Studenten op school - illustratie in het dossier wapens en jongeren van het CCV.

De politie wil meer aan de voorkant van jeugdproblematiek komen, met oog voor de context van de jongere en in samenwerking met partners. De politie ziet daarom een belang en noodzaak om samen met scholen gedrag te duiden en ontwikkelingen en trends te signaleren. Dan kan ieder vanuit zijn eigen taak en rol tijdig hulp bieden of ingrijpen als dat nodig is.

 

Registratie en optreden na incidenten

Het aantal incidenten is een belangrijke indicator voor de veiligheid op en rond scholen. Om een goed beeld te hebben te hebben van de aard en omvang is het registreren van incidenten belangrijk. Met een actueel beeld kan het gevoerde veiligheidsbeleid zo nodig worden bijgesteld. School en Veiligheid geeft handvatten voor het voeren van een succesvolle incidentenregistratie op scholen. Het gaat om goede communicatie, centrale registratie, analyse en randvoorwaarden.

Ook is van belang dat scholen de afhandeling van incidenten opnemen in hun schoolveiligheidsplan. Voor het opstellen van een veiligheidsplan kan gebruik worden gemaakt van het Digitaal Veiligheidsplan. Goed aangiftebeleid draagt bij aan de schoolveiligheid. Schoolpersoneel kan snel en eenduidig handelen als het nodig is.

Voor het opstellen van hun handelingsprocedure rondom calamiteiten, kunnen scholen gebruik maken van het handboek Als een ramp de school treft. Ook is het mogelijk het calamiteitenteam van School en Veiligheid in te zetten. Het team ondersteunt scholen ter plaatse bij een calamiteit. De inzet is gericht op het terug laten keren van de rust op school na een calamiteit, zodat het onderwijs kan worden hervat.

Zie voor meer informatie over het bovenstaande de website of benader de helpdesk van School en Veiligheid.

Controles op wapenbezit zijn niet alleen bedoeld voor scholen die problemen op dit gebied ervaren. De controles zijn juist ook bedoeld om wapenbezit op school te voorkomen. De ‘Checklist controle op wapenbezit op scholen’ biedt een handreiking voor het invoeren van en uitvoering geven aan preventieve controles op wapenbezit. Dit gebeurt op basis van afspraken tussen scholen en lokale overheidsinstanties.

 

Jongen wordt gearresteerd door een agente - illustratie in het dossier wapens en jongeren van het CCV.

 

Vrijwel elke ouder vindt het belangrijk dat scholen voldoende aandacht besteden aan hun veiligheidsbeleid. Om deze reden staat de checklist ook stil bij voorlichting aan leerlingen, ouders en docenten over de invoering van preventieve wapencontroles. Hoewel de mogelijkheid van preventieve wapencontroles in eerste instantie bedreigend kan overkomen, is het de bedoeling dat dit een positieve uitwerking heeft op het veiligheidsgevoel van leerlingen, ouders en docenten.

Opzet van de checklist wapencontrole

In de checklist wapencontrole staan drie fasen die nodig zijn om het uitvoeren van preventieve controles op wapenbezit op scholen te vergemakkelijken. Het gaat om de:

  • voorbereidingsfase
  • uitvoeringsfase
  • nazorg en ondersteunende maatregelen

Verschillende partijen dragen bij deze verschillende fasen een eigen verantwoordelijkheid. Met icoontjes wordt aangegeven welke partij verantwoordelijk is voor de uitvoering van bepaalde onderdelen. Deze checklist en goede praktijkvoorbeelden zijn terug te vinden op de website www.schoolenveiligheid.nl.

Nieuwe versie

Bureau Beke heeft in augustus 2021 in opdracht van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid een update van deze checklist gepubliceerd.

->Naar nieuwe checklist Beke

Het onderwijs is een logische plek om wapenbezit en -gebruik onder jongeren te bespreken en tegen te gaan. School is dé plek waar alle leerplichtige jongeren samenkomen en leren. Er zijn verschillende themalessen op scholen over wapens en geweld. Halt  beschikt over een lesmodule voor het voortgezet onderwijs. Het Openbaar Ministerie biedt het lesprogramma ‘Wie Grijpt In’ en een leskaart voor docenten aan.

Voorlichting Halt over wapens en geweld

Halt geeft leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs voorlichting over het thema wapens en geweld. De les richt zich op de zorgelijke trend van wapenbezit onder jongeren. Leerlingen worden in deze les bewust van de strafrechtelijk gevolgen van wapenbezit en -gebruik.

Daarnaast leren ze over de risico’s en gevolgen van wapenbezit en -gebruik voor zowel slachtoffer, dader als omgeving en de rol die sociale media daarin speelt. Via een quiz, praktijkvoorbeelden en filmmateriaal gaat Halt in gesprek met de leerlingen en krijgen ze handelingsperspectieven om wapenbezit tegen te gaan. Halt ontwikkelde een factsheet geweld en wapenbezit en een infoblad les wapens en geweld.  Per 1 september heeft Halt ook een voorlichting voor het primair onderwijs over wapens en geweld.

 

Klas met studenten - illustratie in het dossier wapens en jongeren van het CCV.

 

Onderwijsproject van het OM

Met het onderwijsproject ‘Wie Grijpt In?’ van het Openbaar Ministerie worden criminaliteit, preventie, rechtsstatelijkheid en burgerschap al jaren met jongeren besproken. Wegens de huidige actualiteiten is hierbinnen ook expliciete aandacht voor het thema wapens. Jaarlijks nemen 50 klassen deel aan het programma ‘Wie Grijpt in?’. Omdat het vraagstuk echter breder ligt dan deze deelnemende klassen is in het verlengde van het programma een leskaart over wapens ontwikkeld.

 

Leskaart wapens voor docenten

De leskaart biedt docenten de mogelijkheid om het thema wapens op een laagdrempelige manier met hun leerlingen of studenten te bespreken.

  • Docenten krijgen gespreksvaardigheden en -handvatten (zoals werkvormen) aangereikt om het thema wapens in hun klas bespreekbaar te (leren) maken;
  • Docenten krijgen de juiste kennis en achtergrondinformatie aangereikt om het thema wapens in hun klas bespreekbaar te (leren) maken;
  • De leskaart doet een beroep op het zelfkritisch en corrigerend vermogen van leerlingen/studenten. De les maakt duidelijk dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te gaan over dit soort onderwerpen en om samen actief na te denken over wat een veilige samenleving inhoudt.

De leskaart is te downloaden en voor scholen en docenten vrij beschikbaar om te gebruiken. Vragen over de leskaart kunnen gericht worden aan info@diversion.nl.

 

Virtual reality-video YouChoose

De gemeente Haarlemmermeer heeft een virtual reality-video (VR-video) gemaakt over de gevolgen van het dragen van een mes. Het is een intense beleving die indruk maakt op de kijker en daarmee een goed middel is om het gesprek met de jongere aan te gaan. De VR kan gebruikt worden op straat door het jongerenwerk, in jongerencentra en tijdens gastlessen op school.

Bekijk de video

Heb je interesse in het VR-pakket, stuur dan een mail naar fabienne.leeflang@haarlemmermeer.nl.

 

VR-game ReAction

Jongerenwerkers van welzijnsorganisatie MEE & de Wering uit Den Helder ontwikkelden samen met gamebouwers en zo’n 80 jongeren uit 3 provincies de VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren.

De VR-game is een tool om het gesprek aan te gaan over het dragen en gebruiken van messen, en is onder begeleiding van jongerenwerkers of docenten te spelen op scholen, in buurthuizen en semi-residentiële instellingen.

Gemeenten die de game willen inzetten, betalen een vergoeding van € 1.500 voor operationele kosten. Welzijnsorganisaties en scholen kunnen de game dan onbeperkt (afgezien updates) gebruiken. ReAction is te downloaden op de headset Quest 2 die gemeenten of welzijnsorganisaties/scholen zelf dienen aan te schaffen. De gebruiker tekent een gebruikersovereenkomst.

Het Jeugdjournaal was bij de eerste officiële gastles van een groep 8 van bassischool de Windwijzer in Den Helder aanwezig.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Susan Rozemeijer, projectleider VR-game ReAction tegen steekgeweld onder jongeren via info@susanrozemeijer.nl

Lees meer deze game op: ReAction – Het stoppen van steekgeweld onder jongeren – MEE & de Wering (meewering.nl)

Lees ook het artikelen:

Gerelateerd