Ga naar de inhoud

Instrumenten

Het CCV heeft verschillende instrumenten beschikbaar die je kunnen helpen bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning:

Vergrootglas met wiet voor huis. Ter illustratie van het CCV-dossier Georganiseerde criminaliteit en ondermijning.

Een algemene voorlichtingsbijeenkomst voor jouw ondernemers om meer bewustwording te creëren rondom georganiseerde criminaliteit, signalen leren herkennen en het effect dat van ondermijning uitgaat. Naast een plenair gedeelte gaan de ondernemers aan tafel in gesprek met medewerkers van politie, Openbaar Ministerie, RIEC, PVO en gemeente.

Neem voor meer informatie contact op met: secretariaat@pvo-nl.nl, telefoon 030 751 67 99.

Video Ondernemers Alert bijeenkomst in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Molenlanden.

 

Een voorlichtingsbijeenkomst voor jouw inwoners en ondernemers in het buitengebied om meer bewustwording te creëren rondom georganiseerde criminaliteit, signalen leren herkennen en het effect dat van ondermijning uitgaat. De burgemeester, de lokale agrariërs en deskundigen delen hier hun ervaringen. En daar komen vaak interessante inzichten uit voort.

Neem voor meer informatie contact op met: secretariaat@pvo-nl.nl, telefoon 030 751 67 99.

Individuele veiligheidsscan bij een bedrijf, waarbij een CCV-adviseur de veiligheidsrisico’s inventariseert en in gesprek gaat met de ondernemer. De nadruk ligt op voorlichting en het vergroten van de weerbaarheid, ervaringen delen en het belang van melden (al dan niet anoniem). Daarnaast wordt ook advies gegeven over de organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen die de ondernemer kan nemen om de veiligheid van zijn bedrijf te verbeteren. De adviezen staan beschreven in een adviesrapport dat de ondernemer na afloop ontvangt.

Neem voor meer informatie contact op met: secretariaat@pvo-nl.nl, telefoon 030 751 67 99.

De aanpak Veilig Buitengebied helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om criminaliteit aan te pakken. Dat gebeurt volgens een gestructureerd proces. Stap voor stap worden de betrokken partijen samengebracht, veiligheidsproblemen in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals voorlichtingsbijeenkomsten en georganiseerd toezicht zorgen lokale partijen gezamenlijk voor een veiliger buitengebied.

Meer informatie over de aanpak

Ook bij jachthavens kan georganiseerde criminaliteit en ondermijning voorkomen. De Taskforce Brabant Zeeland heeft daarom in samenwerking met het CCV de app ‘Regelgeving in Jachthavens’ ontwikkeld. Handhavers kunnen de app bijvoorbeeld gebruiken als hulpmiddel voor het uitvoeren van een controle. Maar ook jachthaven- en booteigenaren kunnen er hun voordeel mee doen, door er onder meer de heersende wet- en regelgeving in op te zoeken. Daarnaast geeft de app de mogelijkheid om bij geconstateerde misstanden een melding te maken bij de verantwoordelijke handhavende instantie.

Download de app gratis via de App-store of Google Play Store.

Instrumenten van andere partijen:

Lokale netwerken zijn van grote waarde in het vertegenwoordigen van bepaalde belangen in de politieke arena. De netwerken geven onder andere inzicht in welke vraagstukken er spelen in de samenleving en kunnen worden gebruikt om informatie te vergaren, draagvlak te creëren en mensen te mobiliseren.

Naast deze positieve gevolgen kunnen netwerken ook een negatief effect hebben. Vaak blijken netwerken ook de onderliggende oorzaak te zijn voor politieke schandalen, integriteitskwesties en projecten die falen. Dit soort kwesties hebben grote maatschappelijke, politieke en persoonlijke gevolgen voor de betrokken burgemeester, wethouders, raadsleden en ambtenaren. In veel van dit soort voorbeelden wordt pas achteraf ingezien dat betrokkenen met elkaar actief waren binnen een netwerk dat onbedoeld bijdroeg aan het uithollen of omzeilen van de democratische spelregels en beginselen van behoorlijk bestuur.

Doel

Het doel van de weerbaarheidsscan is om door middel van het tastbaar en inzichtelijk maken van de eigen sociale (formele en informele) netwerken een beeld te krijgen van de mogelijke maatschappelijke impact van deze netwerken. Wanneer en in welke mate leveren ze voordelen op en wanneer kleven er risico’s aan? Dit inzicht helpt het netwerkbewustzijn en daarmee de weerbaarheid van de kandidaat te vergroten en te onderhouden voor en na het moment van benoeming. De weerbaarheidsscan is een concreet instrument om het eigen moreel kompas te onderhouden. Naast de check op risico’s op basis van wettelijke grondslagen, wordt er in de weerbaarheidsscan gebruik gemaakt van een samenhang van integriteit en veiligheid in de context van netwerken. De scan werkt hierbij systemisch en preventief en draagt zo bij aan het vergroten van de weerbaarheid en betrouwbaarheid van het lokaal bestuur en het daarmee samenhangende publiek vertrouwen in die lokale overheid.

Organisatie

De weerbaarheidsscan is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente Eindhoven, Taskforce RIEC en het ministerie van Binnenlandse  Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voor gemeenten die willen weten hoe ze hun eigen APV uit kunnen breiden met bepalingen die voor een aantal fenomenen rondom ondermijning toepasbaar zijn, heeft het Aanjaagteam Ondermijning samen met verschillende gemeenten, de RIEC’s en de VNG ter inspiratie een handreiking opgesteld.

De handreiking is met name bedoeld voor beleidsmakers, juristen, en professionals in de operationele praktijk, maar is ook een nuttig instrument voor bestuurders, raadsleden en leden van de driehoek.