Ga naar de inhoud

Integraal veiligheidsbeleid

De zorg voor openbare orde en veiligheid is van oudsher een van de voornaamste taken van de overheid. De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal niveau ligt bij de gemeente.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Vaak wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente verklaard vanuit artikel 172 gemeentewet, waarin staat dat de burgemeester belast is met de handhaving van de openbare orde.

In het college van burgemeester en wethouders is de burgemeester vaak ook degene die de portefeuillehouder is voor (integrale) veiligheid. Dit neemt overigens niet weg dat ook de wethouders een rol op veiligheid hebben, aangezien veiligheid in bijna alle aspecten van beleid terugkomt.

Regierol gemeente

De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen van het integraal veiligheidsbeleid. Ze zorgt voor afstemming met (veiligheids)partners, als politie en openbaar ministerie. Afhankelijk van het onderwerp worden ook vele andere partijen betrokken, zoals scholen, sociale wijkteams, ondernemers en de brandweer. Daarnaast voert de gemeente de regie over de verschillende maatregelen die met de partners zijn afgesproken. Dit wordt meestal vastgelegd in een integraal veiligheidsplan (IVP) of een uitvoeringsplan.

Kernbeleid Veiligheid

Bijna alle gemeenten hebben een integraal veiligheidsplan (IVP) waarin de doelen op het gebied van veiligheid staan. Dat plan wordt veelal gemaakt volgens de methode Kernbeleid Veiligheid. Dit is een handreiking van de VNG. Het Kernbeleid Veiligheid biedt ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) een stappenplan om te komen tot een integraal veiligheidsplan.

Daarnaast biedt het Kernbeleid Veiligheid een handige indeling en afbakening van de veiligheidsonderwerpen in het IVP. Deze indeling bestaat uit 5 veiligheidsvelden:

  1. Veilige woon- en leefomgeving;
  2. Bedrijvigheid en veiligheid;
  3. Jeugd en veiligheid;
  4. Fysieke veiligheid;
  5. Integriteit en veiligheid.

Een aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid is het VNG Focusblad Digitale Veiligheid dat gemeenten handvatten geeft bij het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het IPV.

Het CCV ondersteunt

Het vraagt veel tijd en kennis van gemeenten om het integrale veiligheidsbeleid te coördineren. Het CCV kan gemeenten ondersteunen bij deze coördinerende rol. Wij bieden:

Lees meer over de Nieuwe omgevingswet, Veilige Publieke Taak en onderzoeken en praktijkvoorbeelden.

Gerelateerd