Ga naar de inhoud

Nieuwe omgevingswet

1 januari 2024 gaat de nieuwe Omgevingswet van start. Ben jij al voldoende op de hoogte?

Illustratie van mensen die in een stadspark wandelen. Ter illustratie van het dossier Integraal Veiligheidsbeleid van het CCV.

De Omgevingswet bundelt 26 wetten en tal van regels en voorschriften over onze fysieke leefomgeving in één wet. Procedures worden gestroomlijnd, regelgeving geharmoniseerd en in veel gevallen worden beslistermijnen versneld. “De wet staat vooral voor een nieuwe manier van denken en doen in de gebiedsontwikkeling. In plaats van vraagstukken over de fysieke leefomgeving per sector te benaderen, biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om integraler en met meer samenhang ons werk te doen. Deze gebiedsgerichte, integrale aanpak is broodnodig voor de grote opgaven waar we voor staan op het terrein van woningbouw, verduurzaming van de energie, infrastructuur, landbouw en natuur,” stelde toenmalig minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in maart 2023.

Wat betekent de nieuwe wet voor de sociale veiligheid?

Het CCV wil graag weten welke vragen medewerkers van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid hebben over sociale veiligheid in relatie tot deze nieuwe wet. Dan gaan wij op zoek naar antwoorden. Je kunt je vragen mailen naar CCV-adviseur Lilian Tieman, lilian.tieman@hetccv.nl

Een aantal vragen en antwoorden hebben wij al uitgezocht en op een rij gezet.

Je vindt ze in de FAQ’s hieronder.

Op de website van de eerste kamer staat het volgende: Naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheerverordeningen worden circa 400 omgevingsplannen. Dankzij deze bundeling worden kosten bespaard, onderzoekslasten beperkt en komen er betere mogelijkheden voor digitale vaststelling en beschikbaarheid van plannen, besluiten en onderzoeken.

In het kort betekent de Omgevingswet dat ruimtelijke functies bij gemeenten zich meer gaan richten op beleid maken, het proces regisseren en burgerparticipatie initiëren. Het bouwkundige aspect verhuist naar het bedrijfsleven onder de Wet Private Kwaliteitsborging. Deze wet gaat tegelijkertijd in met de Omgevingswet.

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Daartoe behoren milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening. Het omgevingsrecht is altijd in ontwikkeling..

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vanwege de problemen met het Digitaal Stelsel Omgevingswet inmiddels vijf keer uitgesteld. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. In het DSO kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving.

We hebben gekeken op welke wijze de term veiligheid gebruikt is. We zetten het hier onder elkaar. De term veiligheid wordt gebruikt bij het in strijd handelen met een voorschrift van een omgevingsvergunning voor:

 • een omgevingsplanactiviteit, voor zover dat voorschrift is gesteld met het oog op:
  het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van het milieu,
 • bij het onderwerp wateroverlast en waterkeringen,
 • het behoeden van de staat en werking van de infrastructuur of andere voorzieningen voor defensie en de nationale veiligheid voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die infrastructuur of andere voorzieningen,
 • in relatie tot de richtlijn offshore veiligheid,
 • met betrekking tot de externe veiligheidsrisico’s van opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen,
 • veiligheid rondom luchthavens en vliegveiligheid,
 • veiligheid zwemlocaties,
 • nationale veiligheidsbelangen,
 • veiligheid rondom bouwen en slopen,
 • het waarborgen van veiligheid rondom milieubelastende maatregelen,
 • veiligheid van mijnbouw, scheepvaart en windparken,
 • veiligheid m.b.t. rijksregels jacht en populatiebeheer,
 • veiligheid in relatie tot rijksbeleid middelen, methoden en installaties vangen of doden dieren.

De term overlast wordt enkel in relatie tot wateroverlast gebruikt.

Nee, niet in de geconsolideerde versie van april 2023.

Het CCV is beheerder van meerdere instrumenten en keurmerken in relatie tot veilig wonen, veilig ondernemen, veilig uitgaan en sociaal veilige omgeving.

Wil je meer weten? Bekijk dan deze webdossiers: