Ga naar de inhoud

Organisatie OOV op orde

De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) vervult een belangrijke taak in de gemeentelijke organisatie. Om de professionals van deze afdeling hun werk goed te laten doen, is de juiste positionering van de afdeling OOV van groot belang.

Twee bouwvakkers op een steiger. Ter illustratie van het dossier Organisatie OOV op orde.

Het CCV levert hieraan een bijdrage door kennis, goede voorbeelden, nieuws en actualiteiten te delen, ook in online webinars. Daarnaast hebben wij een korte digitale vragenlijst opgesteld, waar een advies uitrolt om zelf met je informatiepositie aan de slag te gaan.

Goede informatievoorziening

De complexiteit binnen het OOV domein is de laatste jaren toegenomen en wordt ook de komende jaren niet eenvoudiger. Multiprobleem gezinnen, de samenhang tussen het zorg- en het veiligheidsdomein en de toename in onzichtbare criminaliteitsvormen, zoals snel verplaatsende drugslaboratoria en cybercrime. Na een periode van beperkende coronamaatregelen, zien we nu een toename van evenementen en het uitgaansleven. Tel daar de steeds mondigere burgers bij op en je hebt een beeld van de dagelijkse praktijk van de OOV-er.

De OOV-er van nu kan niet goed functioneren zonder een juiste informatievoorziening. Deze moet zorgvuldig, actueel en compleet zijn. De positie van de afdeling in de gemeentelijke organisatie speelt daarbij een belangrijke rol. Denk onder meer aan korte lijnen, de wijze van samenwerking en overleg met andere afdelingen, de beschikbaarheid van informatiebronnen en duidelijkheid over hoe je deze inzet. Het Kompas Informatiebronnen helpt je hierbij op weg

Regierol bij gemeente

De gemeente heeft de regierol op integraal veiligheidsbeleid. Dit uit zich vaak in het integrale veiligheidsplan. Een meerjarig plan, waarin de gemeente aangeeft welke activiteiten zij op het gebied van veiligheid, overlastaanpak en handhaving verricht. De raad geeft akkoord op dit plan en de ambtenaren voeren de regie over de uitvoering. Het CCV heeft een instrument ontwikkeld om deze regierol te versterken en de integrale samenwerking te verbeteren. Dit instrument OOV op Orde gaat uit van vijf randvoorwaarden.

 1. Formatie
  Hierbij gaat het om de capaciteit die je nodig hebt voor het taakveld  Veiligheid/OOV. Belangrijke factoren zijn onder meer:
  • Hoeveel inwoners heeft de gemeente en welke veiligheidsvraagstukken spelen er?
  • Welke taken liggen echt bij Veiligheid/OOV zelf en welke worden samen (of door) andere afdelingen opgepakt? 
  • Wat is de capaciteitsdruk door onverwachte werkzaamheden en casuïstiek?
  • Wat heeft politieke prioriteit? Is er een duidelijke politieke opdracht van het college van burgemeester en wethouders die een impuls geeft aan het profiel van Veiligheid/OOV binnen de organisatie?
 2. Functietypen en niveaus
  Hoe het team OOV er uitziet, is afhankelijk van de accenten die de gemeente legt op het terrein van openbare orde en veiligheid. Moet de juridisch kennis binnen de afdeling OOV liggen? Of kan dit ingehuurd worden? Zijn de speerpunten duidelijk en gericht op de complexere zaken, zoals de onzichtbare criminaliteit?
 3. Profiel kernfunctionaris
  Het betreft het profiel van de ‘spilfunctionaris’ van het team OOV (de regisseur, teamleider of eventueel programmanager Integrale Veiligheid). Vaak is deze ook belast met het integraal veiligheidsbeleid. Wat wordt van de teamleider verwacht binnen deze afdeling?              
 4. Beleid, planning en control
  Hier gaat het om benodigde kaders/programma’s voor sturing en informatieverstrekking. Zijn de keuzes voor de koers van de gemeente op veiligheidsbeleid voldoende duidelijk gemaakt? Is de OOV afdeling in staat te sturen op voortgang?
 5. Positionering en profiel team Veiligheid
  Het gaat om de volgende zaken:
  • Aan welk ‘domein’ is OOV opgehangen?
  • Wat is de organisatorische zelfstandigheid van deze taak? Een team of afdeling OOV?
  • Wat is de afstand tot de top/leiding?
  • Hoe is de aansturing van het team?
  • In welke mate wordt gewerkt aan de zichtbaarheid van Team Veiligheid (OOV)?
  • Is de positionering dichter tegen crisisbeheer aan georganiseerd of meer naar het sociaal domein?

Meer weten over positionering?

Wil jij weten hoe je je team/afdeling het beste kunt inrichten en beter kunt positioneren? Vul dan de korte vragenlijst OOV op orde in. Je krijgt dan een adviesrapport met richtlijnen om zelf verder aan de slag te gaan.

“Heb je het idee dat jouw afdeling OOV beter kan presteren als het intern anders georganiseerd is? Op basis van de uitkomsten van dit rapport kun je makkelijk het gesprek aangaan over de positionering en invulling van jouw afdeling. Het adviesrapport bestaat uit vijf bouwstenen: formatie van het team, opbouw/samenstelling van het team, profiel van de kernfunctionaris, beleid/planning & control en positionering.”

– CCV-adviseur Lilian Tieman

Kwaliteit en uitvoering veiligheidsbeleid

Om de kwaliteit van het veiligheidsbeleid te verhogen, biedt het CCV:

Lees ook het interview met de gemeentesecretarissen over het instrument OOV op orde.