Ga naar de inhoud

Meervoudige problematiek

Foto van een vakantiepark. Ter illustratie van het CCV-dossier Veilige vakantieparken.

De problemen op vakantieparken hebben vaak meerdere oorzaken die niet los van elkaar gezien kunnen worden. Zo kan de huisvesting van kwetsbare personen zorgen voor openbare dronkenschap. Treed jij op tegen de openbare dronkenschap, dan neem je de achterliggende problematiek niet weg.

In dit webdossier vind je een overzicht van maatregelen. Een combinatie van maatregelen levert vaak een duurzame oplossing. Welke combinatie dat is, hangt van de situatie af. Neem voor advies over een duurzame oplossing contact op met CCV-adviseur Lienke Hutten, 06 12 056 691.

Algemene lessen

Het is verstandig om als gemeente een heldere visie te hebben over ‘verblijfsrecreatie en permanente bewoning’. Aan de hand van een duidelijke visie kun je een risicoprofiel van de parken maken. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad moeten zich wel eerst bewust zijn van de problematiek.

Breng focus aan in welke parken je wil aanpakken. Alle parken tegelijk aanpakken is een onmogelijke opgaaf. Het is goed om hierbij alert te zijn op eventuele verplaatsing van het probleem naar parken die in de buurt liggen.

Weet je wie er op het park aanwezig zijn? Het antwoord op deze vraag is belangrijk om goed te kunnen handhaven. De Basisregistratie Personen (BRP) controle is daarvoor het geijkte middel. Voor een goede BRP-controle is het noodzakelijk de percelen op een park en de mensen die staan ingeschreven op het adres van het park goed in beeld te hebben.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Chalets en huisjes (onroerende zaken) moeten worden geregistreerd in Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Voor (sta)caravans (roerende zaken) is dit niet noodzakelijk. Om alle percelen goed in beeld te krijgen, is dus de medewerking van de parkeigenaar/beheerder nodig.

Parken verschillen qua aard en omvang van problematiek. Handhaving is daarom maatwerk en het motto is daarom: 1 park, 1 plan. Handhaven gebeurt bij voorkeur transparant. In een open gesprek met de ondernemer kan duidelijk worden gemaakt dat zowel hijzelf als de locatie onder (verscherpt) toezicht staan, en dat zijn/haar gedrag bepalend is voor de mate van repressief optreden.

Aan de hand van deze methodiek kan een inschatting worden gemaakt van de aard en ernst van de problematiek op recreatieparken. Deze methode vormt de basis van het zogenaamde ‘stoplicht-model’ van het RIEC Zeeland West-Brabant waarin recreatieparken op basis van een aantal op voorhand vastgestelde indicatoren een groen, rood of oranje risicoprofiel krijgen.

Beheerders vakantieparken

De beheerders van vakantieparken ervaren de gang van zaken op ‘hun’ park als ‘hun’ zaak. Ze nemen er vaak verantwoordelijkheid voor en het is belangrijk om de beheerders in hun waarde te laten. Om beter zicht te krijgen op wat er op vakantieparken speelt, moet er draagvlak bij de beheerders worden gecreëerd om de informatiepositie van de gemeente te verbeteren. Een goede relatie tussen ondernemer en gemeente werkt bevorderlijk.

Een gemeente beschikt over veel informatie over recreatieparken. Deze informatie is echter verspreid over verschillende diensten, zoals de afdeling vergunningen, handhaving en toezicht, burgerzaken en bouw- en woningtoezicht. Het is belangrijk om deze verspreide informatie bij elkaar te krijgen.

Samenwerkingspartners

Een integrale aanpak is gebaat bij informatiedeling. Het verzamelen, aanleveren en (onderling) uitwisselen van gegevens die van buiten of binnen de gemeentelijke organisatie komen, heeft nogal wat voeten in de aarde.