Product toegevoegd aan winkelmand
 

Wet bestrijding voetbalvandalisme en overlast


Waar moet de KNVB rekening mee houden bij het opleggen van een maatregel?

Om een maatregel daadwerkelijk op te kunnen leggen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Allereerst moet de eigenaar van het toegangsbewijs van te voren kennis hebben kunnen nemen van de algemene voorwaarden in de overeenkomst. Alleen dan kan hij er aan gebonden zijn.  

Ten tweede moeten de opgelegde straffen tot op zekere hoogte noodzakelijk en evenredig zijn tot doel waarvoor het wordt ingezet. In dit geval hebben de algemene voorwaarden hoofdzakelijk het doel om verstoring van de openbare orde bij voetbalwedstrijden te voorkomen en voetbalevenementen op een ordelijke wijze te laten verlopen.

Ten slotte moet de KNVB rekening houden met een eventuele samenloop met het strafrecht en bestuursrecht.

De algemene voorwaarden

Bij de aanschaf van een toegangsbewijs of seizoenkaart moet de consument kennis kunnen nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Gelet op de grote schaal van de verkoop is het praktisch onmogelijk om de voorwaarden (schriftelijk of digitaal) ter hand te stellen. Daarom gebeurt dit met informatieborden. Deze informatieborden staan groot en goed zichtbaar bij stadions en vermelden de algemene voorwaarden die van toepassing zijn.

De voorwaarden mogen niet onredelijk bezwarend zijn voor de consument. Dit betekent onder andere dat de bepalingen niet te ruim geformuleerd mogen zijn. Het moet concreet en duidelijk zijn wat er wordt bedoeld. Of een bepaling ‘onredelijk bezwarend’ is, wordt van geval tot geval beoordeeld. Het komt niet vaak voor dat de rechter de algemene voorwaarden van de KNVB onredelijk bezwarend vindt.

Samenloop met strafrecht en bestuursrecht

De KNVB werkt nauw samen met het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Deze organisaties wisselen gegevens uit van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan voetbal gerelateerde delicten. Dit gebeurt in het Ketenvoorziening Voetbal (KVV). Het KVV is een database met gegevens van overtreders. Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (CIV) beheert dit systeem. Voor de regels over de uitwisseling van gegevens tussen deze organisaties lees je de Gedragscode gegevensverwerking Stadionverboden.

Bij een strafrechtelijke vrijspraak of seponering van het vermeende delict moet de KNVB het opgelegde stadionverbod in principe opheffen. Dat hoeft niet wanneer zij op grond van een andere bron - dan de melding van het OM - het stadionverbod oplegde.

Los van het stadionverbod en de boete die de KNVB kan opleggen, heeft de burgemeester op grond van art. 172a Gemeentewet de bevoegdheid om een gebiedsverbod op te leggen voor het verstoren van de openbare orde. Deze sanctie heeft een eigen wettelijke grondslag. Dit betekent dat het gebiedsverbod en het stadionverbod naast elkaar kunnen bestaan.

Tot slot kan de burgemeester op grond van art. 172a Gemeentewet een civielrechtelijk opgelegd stadionverbod ‘versterken’ door naast het stadionverbod een overtreder een gebiedsverbod op te leggen. Op die manier kan een overtreder worden verboden zich op plaatsen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld rondom het stadion) te begeven. Deze sanctie kan de KNVB als privaatrechtelijke organisatie zelf niet opleggen.

© Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid