Product toegevoegd aan winkelmand

Prostitutiebeleid


Prostitutiebeleid

Prostitutie is een beladen onderwerp. Vaak wordt prostitutie gelijkgesteld met arbeidsuitbuiting of mensenhandel. Dat is niet terecht. Prostitutie is een legaal beroep in Nederland en is als zodanig aan regels gebonden. De prostitutiebranche is wel kwetsbaar voor criminaliteit zoals mensenhandel.

Instrument prostitutiebeleid

Je hebt als gemeente een belangrijk instrument om zicht te krijgen op de branche en misstanden aan te pakken: het prostitutiebeleid. Zo kan een goed doordacht vergunningensysteem onderscheid maken tussen bonafide en malafide ondernemers. Ook kun je als gemeente vergunningen intrekken van ondernemers die zich schuldig maken aan strafbare feiten of die zich niet aan de voorwaarden houden.

Registratie sekswerkers

Uitspraken van de rechtbank Amsterdam en de Autoriteit Persoonsgegevens verbieden het registreren van gegevens van sekswerkers. Het verwerken van de persoonsgegevens wordt gezien als een bewerking van bijzondere persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hierdoor is het voor gemeenten lastig geworden om gegevens te registreren in de uitoefening van hun bestuurlijke taken en bevoegdheden. In het kader van strafrechtelijke bestrijding van illegale prostitutie heeft de politie uiteraard meer bevoegdheden en behoort het verwerken van gegevens wel tot de mogelijkheden.  Het CCV adviseert gemeenten om verstandig om te gaan met verwerking van persoonsgegevens in de prostitutiebranche.

Wetgeving

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 3 is afgesproken dat ter voorkoming van misstanden in de prostitutiebranche nadere afspraken gemaakt moeten worden.In de praktijk betekent dit dat het wetsvoorstel van de Wet regulering prostitutie aangepast moet worden. Het huidige wetsvoorstel kende tot voor kort geen vergunningsplicht voor zelfstandige werkende prostituees. In het regeerakkoord wenst het kabinet hier een aanpassing op. Zo zullen alle vormen van bedrijfsmatige seksuele dienstverlening vergunningplichtig worden. Tevens zal er een wettelijke grondslag komen voor intakegesprekken om misstanden te voorkomen.

De consequenties voor (lokaal) prostitutiebeleid zijn nu nog ongewis. De nadere interpretatie van het regeerakkoord en de daarbij behorende stappen zullen op termijn duidelijk worden. Het CCV adviseert gemeenten om vooralsnog geen aanpassing in het prostitutiebeleid door te voeren totdat de contouren van het regeerakkoord duidelijk zijn.

Het CCV helpt

Maak bij het ontwikkelen en implementeren van prostitutiebeleid kosteloos gebruik van onze producten:

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met CCV-adviseur Rodney Haan