Ga naar de inhoud

Thema’s veiligheid en zorg

De samenwerking op veiligheid en zorg kun je ‘hoog over’ insteken: afdelingen of organisaties die samen (willen of moeten) werken. In de praktijk krijgt de samenwerking juist concreet vorm op een specifiek thema.

Mensen reiken met handen naar elkaar. Ter illustratie van het CCV-dossier Veiligheid en zorg.

Zoals woonoverlast, de aanpak van jeugdgroepen, verward of onbegrepen gedrag of multiproblematiek. Dit zijn de thema’s waar de adviseurs veiligheid en zorg op gespecialiseerd zijn.

Sommige problemen van mensen zijn zo complex dat er geen oplossing te vinden is in de reguliere aanpak van zorg of veiligheid alleen. Om tot een doorbraak te komen, is domeinoverstijgende samenwerking en coördinatie nodig. In het netwerk van de Zorg- en Veiligheidshuizen komen de experts op het gebied van staf-, bestuurs- en civielrecht, zorg en sociaal domein samen.
 
Vanuit alle verschillende domeinen wordt informatie naast elkaar gelegd, geanalyseerd en geduid. Hier vloeien concrete acties en interventies uit die leiden tot een domeinoverstijgende persoonsgerichte aanpak die aansluit bij de levensloop van de persoon.
 

 

Zorg en Veiligheidshuizen en de samenwerking op veiligheid en zorg

De Zorg- en Veiligheidshuizen zijn hét netwerk waar straf en zorg samenkomen. De noodzaak van deze positie en rol blijkt ook wel uit verschillende inspectierapporten van onder meer de zaken Bart van U., Michael P. en Huymera. De urgentie van het coördinatievraagstuk, domeinoverstijgende informatiedeling, risicotaxatie en casusregie komen hierin duidelijk naar voren. In onder meer de Zorg- en Veiligheidshuizen worden deze vraagstukken en aanbevelingen gezamenlijk aangepakt.
 

Meer informatie over de Zorg- en Veiligheidshuizen

De zorg- en veiligheidshuizen werken de komende jaren samen aan de Meerjarenagenda die ze opstelden onder begeleiding van het CCV. De Meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen 2021 – 2024 kun je downloaden op de website vng.nl.
 
Het CCV ondersteunt al jaren de landelijke vereniging van managers van de Zorg- en Veiligheidshuizen (LVMZV) en faciliteert onder meer landelijke netwerkdagen. Het CCV is dan ook een bekende schakel in het netwerk van (landelijke)partners verbonden aan de Zorg-en Veiligheidshuizen.
 
Heb je vragen, bel of mail dan met Danisa Latuhihin: danisa.latuhihin@hetccv.nl, 06 25 12 96 40.
 
De ontwikkelingen van de Zorg- en Veiligheidshuizen volg je op de landelijke website. Op deze site staat ook een overzicht van alle Zorg- en Veiligheidshuizen in Nederland, met link naar de eigen websites.

Mensen met verward of onbegrepen gedrag kunnen (ernstige) overlast veroorzaken, maar hebben vooral zorg en hulp nodig. De wijk-GGD’er, ook wel wijk-GGZ’er of wijkfunctionaris, werkt als verbindingsofficier in het netwerk van veiligheid en zorg. Hij of zij gaat zo snel mogelijk op mensen met verward gedrag af om escalaties te voorkomen.
 
47 gemeenten hebben intussen met begeleiding van het CCV een wijk-GGD’er aangesteld om de overlastproblemen rond mensen met verward gedrag doeltreffend aan te pakken.
 

 

Het CCV onderzocht wat de werkwijze van de wijk-GGD’er succesvol maakt. In het rapport ‘De kracht van de wijk-GGD’er‘ lees je de uitkomsten.

 

De wijk’GGD’er en de samenwerking op veiligheid en zorg

In een vroeg stadium bepaalt de wijk-GGD’er samen met (zorg)ketenpartners welke aanpak en zorg de persoon nodig heeft en regelt dit. Een wijk-GGD’er kent niet alleen de weg binnen formele instanties zoals politie, gemeente en GGZ-instellingen, maar onderhoudt een breed netwerk. Denk aan buren, huisartsen, supermarkten, vrijwilligersorganisaties.
 

Aan de slag met de wijk-GGD’er

Het CCV begeleidt al enkele jaren gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Heb je vragen hoe je het beste een wijk-GGD’er kunt invoeren, aan welke randvoorwaarden je moet denken en waar een wijk-GGD’er aan moet voldoen? Neem contact op; we helpen je graag verder. Bel of mail met Leonie Aarsen: Leonie.Aarsen@hetccv.nl, 06 27 06 74 00.
 
Meer achtergrondinformatie over de wijk-GGD’er lees je in op deze website in het dossier Wijk-GGD’er.

Professionals die gezinnen met meervoudige en complexe problemen (ook wel in het kort: multiproblematiek) helpen, proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van het gezin. Ze zijn daarbij gebonden aan protocollen, werkwijzen en organisatiedoelstellingen. Die geven houvast bij complexe vraagstukken, maar werken soms ook belemmerend. Bijvoorbeeld omdat ze niet altijd aansluiten bij wat een gezin nodig heeft.
 
Multiproblematiek, waarbij veiligheids- en overlastproblemen spelen, vraagt dan ook om een andere manier van samenwerken met partners.
 

 

Multiproblematiek en de samenwerking op veiligheid en zorg

Het is de uitdaging voor veiligheids- en zorgprofessionals om een gemeenschappelijke norm te vinden die recht doet aan de manier van werken van alle professionals in de keten. Zonder dat dit botst met bestaande werkwijzen, protocollen en wetgeving. Dat vraagt van professionals dat zij over organisatiegrenzen heen kijken. En dat zij, als dit nodig is, de gezamenlijke doelen voorop stellen. Dus boven die van de eigen organisaties en daarmee bovenal hulp bieden die past bij de persoon of het gezin met meervoudige en complexe problemen.
 

Aan de slag met multiproblematiek

Ga naar het dossier op deze website Multiproblematiek: veiligheid en overlast of bekijk direct onze trainingen. Op platformmultiproblematiek.nl bundelen we samen met Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Trimbos-instituut kennis en werkwijzen rondom de aanpak van multiproblematiek. En vooral lees je hier de verhalen van professionals en cliënten.

Om jeugdcriminaliteit met al zijn verschijningsvormen doelgericht aan te pakken is samenwerking met ketenpartners een must. Zeker ook bij jongeren is het belangrijk dat er naast straf en dwang, vooral uitzicht is op een betere toekomst. Waar mogelijk zetten partners daarom in op preventie: het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terecht (kunnen) komen en bieden zij perspectief.
 

 
Alle partners maken zich sterk om jongeren een goede startpositie te geven of in ieder geval perspectief te geven op een betere toekomst als het leven even tegenzit. Naast partners uit het strafrecht (politie, boa’s, OM, reclassering), zijn ook partners uit het sociale domein en de zorg (gemeenten, jeugdzorg, hulpverleners) betrokken.
 

Aan de slag met de aanpak van jeugdcriminaliteit

Informatie, werkwijzen, formats en aanwijzingen om direct aan de slag te gaan met de aanpak van verschillende vormen van jeugdcriminaliteit vind je op onze speciale website wegwijzerjeugdenveiligheid.nl. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak van jeugdgroepen en risicojeugd, jongeren met een LVB en criminaliteit, kindermishandeling of het adolescentenstrafrecht.
 
Wellicht heb je ook interesse in deze onderwerpen op deze website:

 
Heb je vragen, bel of mail dan met Nicole Langeveld: nicole.langeveld@hetccv.nl, 06 103 203 72.

Voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het handig als je de informatie en aanpakken die je daarvoor nodig hebt, goed kunt vinden. Dat blijkt nu juist lastig te zijn. Daarom werken het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut samen. Met elkaar verzamelen, verrijken, duiden en delen we kennis, werkwijzen en onderzoeken op dit onderwerp.
 

 
Ons doel is om deze informatie voor professionals zo eenduidig en toepasbaar mogelijk te maken. Daar zetten we de eerste stappen in. Want ook samenwerken tussen kennisinstituten, is een mooie uitdaging. Naar de toekomst toe maken we onze samenwerking intensiever, door bijvoorbeeld gezamenlijk bijeenkomsten of workshops te organiseren.
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling en de samenwerking op veiligheid en zorg

De samenwerking tussen veiligheid en zorg is bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling essentieel. Want professionals uit het veiligheidsdomein en uit het zorgdomein hebben de taak om samen te zorgen voor basisveiligheid rondom het gezin of de persoon. We weten allemaal hoe moeizaam het is om goed integraal samen te werken; dat geldt zeker ook op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 
Vanuit het CCV zien we dat samen reflecteren op de onderlinge samenwerking werkt: je helpt elkaar verder en leert elkaar steeds beter te begrijpen.
 
Wil je hier mee aan de slag? Ga naar ons dossier huiselijk geweld en kindermishandeling. In de verschillende trainingen en werksessies gaan we in op de onderlinge samenwerking. Een intervisie is bijvoorbeeld ook een goede manier om hiermee gericht aan het werk te gaan.
 

Aan de slag met huiselijk geweld en kindermishandeling

Ga aan de slag met de aanpak van kindermishandeling, gebruik de informatie op onze website Wegwijzer jeugd en veiligheid.
 
Heb je vragen, bel of mail dan met Leonie Aarsen, leonie.aarsen@hetccv.nl, 06 27 06 74 00.

Woonoverlast is in Nederland een serieus maatschappelijk probleem. Veel inwoners ervaren dagelijks meer dan toelaatbare overlast van hun directe buren. Denk aan geluidsoverlast, overlast door huisdieren, stankoverlast, problemen door drugs- en/of drankgebruik, agressief gedrag of intimidatie. Als gemeente kun je dat niet alleen aanpakken; daar heb je de hulp bij nodig van andere ketenpartners, zoals de politie en de woningcorporatie.
 

 

Woonoverlast en de samenwerking op veiligheid en zorg

Een gestroomlijnde samenwerking tussen veiligheid en zorg is essentieel voor een duurzame en effectieve aanpak van woonoverlast. Bij veel overlastgevers speelt onderliggende problematiek een grote rol. Denk aan psychische problemen, een verstandelijke beperking, een verslaving of ouderdomsklachten. Door direct samen te werken vanuit de 2 domeinen veiligheid en zorg en te bepalen wat er nodig is om de overlast én de onderliggende problematiek aan te pakken, bereik je het beste resultaat.
 

Escalaties voorkomen

Er zijn voorbeelden waarbij de samenwerking niet goed loopt of dat het probleem heen en weer wordt geschoven. Dat kan grote gevolgen hebben: een overlastgever gaat door met zijn overlast, buren raken ten einde raad of situaties dreigen verder te escaleren. Soms is ook een aanpak teveel gericht op de korte termijn. Denk bijvoorbeeld aan een zwaar vervuilde woning die wordt leeg gehaald en schoongemaakt zonder dat de bewoner verder hulp krijgt. De stankoverlast bij de buren is dan misschien weg, maar de kans is groot dat een jaar later weer precies hetzelfde moet gebeuren als de onderliggende problematiek bij de overlastgever niet ook wordt aanpakt.
 

Combinatieaanpak

In de praktijk zijn er steeds meer voorbeelden van gedragsaanwijzingen die worden opgelegd tegelijk met de inzet van passende zorg. Dat noemen we een combinatieaanpak. Zo wordt bij bijvoorbeeld geluidsoverlast een verbod opgelegd en tegelijkertijd is de overlastgever verplicht om mee te werken aan hulpverlening op maat.
 

Aan de slag met woonoverlast

Doelgericht aan de slag met de aanpak van woonoverlast? Ga naar onze speciale website hetccv-woonoverlast.nl. Hier vind je bijvoorbeeld informatie over de gedragsaanwijzing die een rechter, verhuurder en sinds 1 juli 2017 ook de burgemeester kan opleggen. Sinds de invoering van de Wet aanpak woonoverlast, kan ook de overlast in koopwoningen beter worden aangepakt.
 
Heb je vragen, bel of mail dan met Katja Steverink: katja.steverink@hetccv.nl, 06 10 447 646.

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn extra kwetsbaar voor het ontwikkelen van crimineel gedrag. Ze raken sneller in de problemen omdat ze weinig inzicht in de consequenties van hun daden hebben en over minder inlevingsvermogen beschikken. Wist je al dat een groot deel van de jongeren die in detentie zitten, een LVB heeft?
 

 

Jongeren met een LVB kunnen ook sneller slachtoffer worden van criminaliteit. Risico’s schatten ze niet (goed) in en ze laten zich makkelijk voor het karretje spannen van minder goed bedoelende mensen. Zo worden ze bijvoorbeeld ingezet als geldezel (ook wel money mule genoemd) of katvanger, waarvoor ze hoge boetes krijgen als ze worden gepakt.
 
Herken je als professional een LVB op tijd, dan kun je op een andere manier met deze jongeren omgaan en passende hulp en begeleiding bieden. Dat helpt bij het verminderen van het risico dat ze slachtoffer of dader van criminaliteit worden én bij het voorkomen van recidive. Om dit voor elkaar te krijgen, heb je de expertise van ketenpartners uit zowel het veiligheidsdomein als de zorg nodig.
 

LVB en de samenwerking op veiligheid en zorg

Erkenning en signalering van een LVB ontbrak, zo leerde een rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid eind 2016. Ook wisselden netwerk- en ketenpartners weinig informatie uit als er vermoedens waren van een LVB. Reden om te werken aan de bewustwording over LVB onder professionals uit het veiligheids- en sociaal domein.

In 2020 werd een grote LVB tour voor de strafrechtketen georganiseerd, die uiteindelijk door corona online werd gehouden. Ruim 700 professionals uit de strafrechtketen sloten zich hierbij aan en kregen praktische informatie en handreikingen. Lees hier een kort verslag van de tour of kijk een deel van de LVB-tour terug.

 

Aan de slag met jongeren met een LVB

Ga aan de slag met jongeren met een LVB. Met de achtergrondinformatie, werkwijzen en documenten in het dossier jongeren met een LVB en criminaliteitop de website Wegwijzer jeugd en veiligheid zet je direct de eerste stappen voor een betere aanpak.
 
Heb je vragen of opmerkingen? Bel of mail met Frannie Herder: Frannie.Herder@hetccv.nl, 06 12 06 47 72.

Wist je dat 1 op de 3 bewoners last heeft van zijn buren? Het gaat dan om geluidsoverlast, pesterijen, overhangende takken in de tuin of de rook van een barbecue op het balkon van de buren.
 
Komen bewoners zelf niet snel tot een oplossing, dan is het belangrijk dat zij hulp inschakelen om te zorgen dat de problemen niet uit de hand lopen. Hulp vinden zij bij lokale organisaties die buurtbemiddeling kosteloos aanbieden. Inmiddels hebben 300 gemeenten buurtbemiddeling georganiseerd en profiteren daar dagelijks van.
 

 

Buurtbemiddeling en de samenwerking op veiligheid en zorg

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening die bewoners weerbaar(der) maakt en meer zelfredzaam. Bewoners leren hoe ze met hun gevoelens en verwachtingen kunnen omgaan en deze met hun buren bespreekbaar maken. Bovendien heeft buurtbemiddeling een positief effect op de leefbaarheid, het veiligheidsgevoel en de sociale samenhang in buurten. Zo draagt het bij aan een van de pijlers van het team Veiligheid en zorg: veilige en sociale wijken.
 

Buurtbemiddeling voorkomt ernstige overlast

Ook politiemensen en woonconsulenten zijn blij met buurtbemiddeling in hun wijken. Het ontlast hen in hun taken. Zij kunnen ruziënde buurtbewoners met een gerust hart doorverwijzen, want 70% van de zaken wordt met een goed einde afgesloten en stopt de burenoverlast. Daarmee is buurtbemiddeling een onmisbare schakel om ernstige woonoverlast te voorkomen. Daarom zeggen we ook: ‘burenoverlast? Eerst buurtbemiddeling!’
 

Buurtbemiddeling: samenwerken tussen veiligheids- en sociaal domein

Buurtbemiddeling organiseren in je gemeente vraagt om samenwerking tussen veiligheidsprofessionals en zorg/welzijnsprofessionals. In die zin draagt het opzetten van buurtbemiddeling in je gemeente ook bij aan de samenwerking tussen deze domeinen.
 

Aan de slag met buurtbemiddeling

Wil je buurtbemiddeling starten in je gemeente? Het CCV geeft je graag advies hoe je dat het beste kunt aanpakken. Op deze pagina in het dossier buurtbemiddeling lees je meer over wat het CCV voor je kan betekenen en vind je de link naar het handboek buurtbemiddeling.
 
Heb je vragen? Neem contact op met Frannie Herder: Frannie.Herder@hetccv.nl, 06 12 06 47 72.