Ga naar de inhoud

Erkenning van buurtbemiddelingsorganisaties

In Nederland bestaat sinds midden jaren ’90 de mogelijkheid om buurtbemiddeling toe te passen bij conflicten tussen buren. Sinds 2005 is het CCV de beheerder van deze methode, waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Het loont om deze op peil te houden, omdat keer op keer blijkt hoe succesvol buurtbemiddeling is!

Kwaliteitstoets buurtbemiddeling

Al enkele jaren bestond er vanuit het veld behoefte om de kwaliteit van de buurtbemiddelingsorganisaties onder de loep te nemen. Het CCV voorziet sinds 2011 in deze behoefte met de kwaliteitstoets buurtbemiddeling.

Voorwaarde is dat de buurtbemiddelingsorganisatie minimaal 1 jaar bestaat. Om voor erkenning in aanmerking te komen, moet een kwaliteitstoets worden doorstaan. Op deze pagina wordt beschreven hoe jouw organisatie voor erkenning in aanmerking kan komen. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Opbrengsten: wat levert het je op?
 • Beoordeling: wie beoordeelt de buurtbemiddelingsorganisatie?
 • Vertrouwelijkheid: hoe vertrouwelijk wordt er met de aangeleverde informatie omgegaan?
 • Toetsingskader: aan welke criteria wordt getoetst?
 • Erkenning: hoe en voor welke termijn wordt de organisatie erkend?
 • Bezwaarprocedure: welke mogelijkheid is er om bezwaar aan te tekenen?
 • Tijdsbestek: wanneer vindt de toetsing plaats?
 • Vervolg: wat kun je in de toekomst nog verwachten?

Opbrengsten

Wat levert een positief oordeel jouw voorziening op?
In geval van erkenning wordt hiervan melding gemaakt op de website van het CCV. Vermeld wordt dat de organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van het CCV. Met een CCV-erkenning op zak is een aanbieder van buurtbemiddeling gesterkt in de onderhandeling met de subsidieverstrekker. Ook kan een aanbieder de erkenning gebruiken bij acquisitieactiviteiten of een aanbestedingsprocedure in een gemeente waar nog geen buurtbemiddeling aanwezig is.

Maar voor jezelf is het natuurlijk ook goed om zicht te krijgen op de sterke en minder sterke kanten van je organisatie. Op basis van het advies van het CCV kun je dan gericht inzetten op kwaliteitsverbetering.

Beoordeling

Het toegezonden materiaal wordt beoordeeld door twee medewerkers van het CCV (de ‘adviescommissie’). Zij geven een advies op basis waarvan al dan niet overgegaan wordt tot erkenning.

Vertrouwelijkheid

De documenten en overige informatie die je ter beschikking stelt, worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de kwaliteitstoets. Na de beoordeling door de commissie wordt papieren documentatie vernietigd en de digitale informatie verwijderd.

De leden van de adviescommissie ondertekenen een geheimhoudingsverklaring waarin zij verklaren zich te houden aan de plicht tot geheimhouding van informatie en documenten die betrekking hebben op de beoordeling van de aanvragen tot CCV-erkenning.

Indien je bepaalde documenten niet wenst te versturen, bestaat de mogelijkheid om deze op het kantoor van het CCV te tonen. Hiervoor kun je een afspraak maken via het secretariaat: 030- 751 67 00.

Toetsingskader

Om het materiaal op systematische wijze te kunnen beoordelen, heeft de adviescommissie een toetsingskader vastgesteld. De kwaliteit van de buurtbemiddelingsorganisatie wordt aan de hand van een aantal vooraf vastgestelde kwaliteitscriteria in kaart gebracht:

 • Criterium 1 – Basisvoorwaarden
 • Criterium 2 – Organisatie
 • Criterium 3 – Methodiek
 • Criterium 4 – Coördinatie
 • Criterium 5 – Begeleiding
 • Criterium 6 – Kwaliteitsbewaking
 • Criterium 7 – Uitvoering
 • Criterium 8 – Terugkoppeling
 • Criterium 9 – Samenwerking
 • Criterium 10 – Resultaten
 • Criterium 11 – Promotie en acquisitie

Om deel te nemen aan de kwaliteitstoets dien je als coördinator een vragenlijst in te vullen.

Erkenning

De commissie adviseert het CCV-bestuur om een buurtbemiddelingsorganisatie wel of niet te erkennen. Het advies van de commissie wordt uitgebracht aan het bestuur van het CCV, in de persoon van de directeur. Het bestuur zal al dan niet over gaan tot erkenning van de organisatie.

De erkenning geldt voor een periode van 2 jaar. Daarna kun je verlenging aanvragen. Wanneer de toetsingscriteria onveranderd zijn, is dit een administratieve handeling.

Organisaties die dit wensen kunnen ook in aanmerking komen voor een Plus-certificaat. Die krijg je als je de maximale score hebt behaald op alle toetsingsonderdelen of wanneer de eerder gedane aanbevelingen door het CCV aantoonbaar verwerkt zijn in de werkwijze. Met een Plus-certificaat toon je aan dat je de werkwijze en methode van buurtbemiddeling uitstekend implementeert.

Plus-certificaat

Als het CCV de criteria heeft aangescherpt óf er is een nieuwe coördinator aangetreden, dan wordt een nieuwe toets uitgevoerd. Als er een personele wisseling plaatsvindt vervalt de erkenning niet direct. De nieuwe coördinator krijgt de gelegenheid een curriculum vitae in te dienen en de persoonlijke toetsingsvragen te beantwoorden. Voldoet de coördinator aan de criteria, dan wordt een nieuw certificaat op naam afgegeven. Bij vernieuwing van de criteria worden de projecten hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Bezwaarprocedure

Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaar dient binnen 6 weken na dagtekening van het besluit door het CCV ontvangen te zijn. Binnen 12 weken ontvang je een antwoord op het bezwaar. In het bezwaarschrift moet je duidelijk vermelden waarom je bezwaar maakt tegen de beslissing. Documenten of andere relevante informatie om het bezwaar te onderbouwen, kun je bijvoegen.

Tijdsbestek

Je kunt de ingevulde vragenlijst per e-mail sturen naar het CCV, ter attentie van Karin Huiskamp. Inzending per post is ook mogelijk (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, t.a.v. Karin Huiskamp, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht).

De adviescommissie streeft ernaar om de toets binnen 6 weken na ontvangst van de stukken uit te voeren en aan je terug te koppelen. Mocht dit door omstandigheden niet lukken binnen deze termijn, dan laat het CCV dit tijdig weten.

Vervolg

De erkenning geldt voor 2 jaar. Daarna kun je een verlenging aanvragen. Wanneer de toetsingscriteria onveranderd zijn, is dit een administratieve handeling. Als het CCV de criteria heeft aangescherpt óf er is een nieuwe coördinator aangetreden bij de voorziening buurtbemiddeling, dan wordt een nieuwe toets uitgevoerd. Als er een personele wisseling plaatsvindt, vervalt de erkenning niet direct. De nieuwe coördinator krijgt de gelegenheid een curriculum vitae in te dienen en de persoonlijke toetsingsvragen te beantwoorden. Voldoet de coördinator aan de criteria, dan wordt een nieuw certificaat op naam afgegeven. Bij vernieuwing van de criteria wordt dit op tijd aangekondigd.

Contact

Heb je nog vragen? Dan kun je per e-mail contact opnemen met Katja Steverink: katja.steverink@hetccv.nl of Christel Bottema: christel.bottema@hetccv.nl.

Links