Ga naar de inhoud

Stap 7: aan de slag

Met het continu monitoren van nieuwe ontwikkelingen eindigt de daadwerkelijke veiligheidsanalyse en daarmee de taak van de werkgroep.

Nu is het moment gekomen om voor ieder veiligheidsprobleem een aanpak op maat te ontwikkelen. Op basis van analyse en de gestelde prioriteiten gaat de projectorganisatie hiermee aan de slag.

Dit proces omvat idealiter de volgende stappen:

Het resultaat van de veiligheidsanalyse maakt het opstellen van een plan van aanpak mogelijk. In dit plan van aanpak definieert de projectgroep de doelstellingen, maatregelen en andere activiteiten. Hierin is een keuze gemaakt op welk moment welke mix van maatregelen wordt ingezet.

De resultaten van de veiligheidsanalyse, de urgentie van bepaalde veiligheidsproblemen en de beschikbare middelen die de projectgroep heeft, bepalen de keuze van de maatregelen.

Het plan van aanpak kent een tweeledig doel:

  • Het is een ‘bewijs van samenwerking’.
  • Het is een instrument om het proces, de te realiseren doelen en de daadwerkelijke maatregelen inzichtelijk en beheersbaar te maken.

Op deze manier biedt het plan van aanpak een kader aan alle partijen die betrokken zijn en het ondersteunt het het ‘managen’ van het project. Ook kan het dienen om geïnteresseerden te informeren.

Nu komt het aan op het daadwerkelijk realiseren van de gekozen maatregelen.

De verantwoordelijke partners voeren de acties uit zoals afgesproken in het plan van aanpak. De projectleider houdt de vinger aan de pols bij de verschillende uitvoerders en verantwoordelijken van de specifieke actie(s).

De projectgroep komt regelmatig bij elkaar om de acties te volgen en te bespreken.

Een evaluatie bestaat uit twee delen: effectevaluatie en een procesevaluatie. Met een effectevaluatie is vast te stellen of de maatregelen geslaagd zijn en met een procesevaluatie of een aanpak succesvol is verlopen.

Effectevaluatie

Een effectevaluatie stelt vast wat de maatregelen hebben opgeleverd en of de maatregelen als geslaagd kunnen worden beschouwd. Als men achteraf wil weten wat het effect is geweest van de maatregelen, moet de situatie vooraf goed in kaart zijn gebracht. Dit is gedaan tijdens de veiligheidsanalyse, die als nulmeting te zien is.Is de aanpak beëindigd dan kan deze veiligheidsanalyse opnieuw worden herhaald; dit wordt de 1-meting of nameting genoemd. De veranderingen tussen 0- en 1-meting zijn te beschouwen als effecten van de maatregelen die tijdens de aanpak zijn genomen. Uit deze 1-meting blijkt of de vooraf gestelde doelen gerealiseerd zijn.

Procesevaluatie

Met een procesevaluatie wordt het verloop van het project aan een kritische beschouwing onderworpen. Daarbij kunnen onder meer de volgende onderzoeksvragen worden gehanteerd:

  • Hoe wordt samengewerkt?
  • Is de afstemming tussen de partners goed?
  • Voldoet de communicatie tussen de projectleider en de leden van de projectgroep?
  • Komt iedereen zijn verantwoordelijkheden en taakuitvoering na?

De informatie uit de procesevaluatie kan helpen de resultaten van de effectevaluatie te verklaren. Daarnaast kan de procesevaluatie leiden tot aanbevelingen ten aanzien van (tussentijdse) bijstellingen in de organisatie van de aanpak.

Een aanpak of project heeft in principe een tijdelijk karakter. Het is van belang dat de opgedane kennis en ervaringen niet verloren gaan.

Een nieuwe aanpak kan leiden tot opname van nieuwe analysemethoden en nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de reguliere werkzaamheden.