Ga naar de inhoud

Stap 5 – Uitvoering/sturing

In de uitvoeringsfase is het zaak om:

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid
  • Het uitvoeringsplan integrale veiligheid levend en vitaal te houden.
  • Partners te blijven betrekken.
  • Te interveniëren waar maatregelen niet het beoogde effect hebben, maatregelen niet van de grond komen of het veiligheidsbeeld verslechtert.
  • Geen overkill aan evaluatiemomenten en monitoringssessies te plegen.

Dit vraagt om een slimme, alerte en tegelijk gedoseerde sturingsstijl. Het uitvoeringsplan vormt daarbij het kompas.

Daarnaast zijn belangrijk:

Een breed ambtelijk integraal veiligheidsoverleg met interne kernpartners en de politie biedt de gelegenheid om elkaar bij te praten over voortgang en knelpunten rond thema’s. Door zo’n breed overleg blijft de samenhang tussen verschillende thema’s in beeld.

Om overzicht te houden op de voortgang van de aanpak kunt u het beste kiezen voor een vaste vorm van (tussen)rapportage. Deze moet qua opzet en meetpunten zo goed mogelijk aansluiten op het uitvoeringsplan. De rapportages vormen input voor het periodieke voortgangsoverleg.

Naast de activiteiten in het uitvoeringsplan blijft het belangrijk om ook andere trends en ontwikkelingen in de gaten te houden. Daarvoor dient uw gemeente een goede informatiepositie op te bouwen en te onderhouden.

 

Om deze informatiepositie te verkrijgen maak je gebruik van de beschikbare informatie binnen verschillende domeinen en van verschillende partners. Deze informatie wil je immers ook gebruiken voor het signaleren van nieuwe bedreigingen.