Ga naar de inhoud

Stap 4 – Opstellen van het uitvoeringsplan

Nadat het format is bepaald, begint het daadwerkelijk uitwerken van het uitvoeringsplan. Dit kent een inhoudelijk-technische kant en een procesmatige kant.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Voor beide vind je hier enkele handvatten en aandachtspunten.

Het onderscheid tussen items/actiepunten en maatregelen/activiteiten is bij elk veiligheidsthema leidend. Het idee is dat er een goed passende reeks items/actiepunten wordt bepaald die een effectieve clustering kunnen betekenen van de beoogde concrete maatregelen/activiteiten. Deze items/actiepunten zijn te verbinden met de hoofdlijnen van de aanpak van het thema zoals beschreven in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) én ze raken aan meer overkoepelende uitgangspunten in het IVP. Vervolgens ‘hangt’ u de maatregelen aan deze items/actiepunten.

Een extra element in dit proces is de notie van ‘effectieve mix van maatregelen’ per item/actiepunt en uiteindelijk per veiligheidsthema. Welke set van maatregelen is effectief in het licht van gestelde doelen? Welke set is haalbaar?

 

Vaak kunnen veel lopende zaken worden voortgezet. Op onderdelen is innovatie nodig, en dit des te meer wanneer beoogde effecten uitblijven. Bij het bepalen van de effectieve mix van maatregelen kan het zeker helpen kennis te nemen van goede voorbeelden elders.

Procesmatige kant:

Na het opstellen van het meerjaarlijkse IVP volgt het uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan in het 1e jaar kent een ander proces dan die van de vervolgjaren (2e, 3e, 4e jaar). 

 1. Bepalen format
 2. Eerste uitwerking format aan de hand van verzameld materiaal in het kader van het IVP en de onderliggende veiligheidsanalyse
 3. Bilaterale checks, verwerking
 4. Nogmaals bilaterale checks, verwerking
 5. Collectieve sessie voor verdere verfijning, verwerking
 6. Besluitvorming (MT, College, eventueel Driehoek)
 1. Evaluatieve ronde langs partners (eventueel gezamenlijke sessie) voor check op de actualiteit in de zin van:
  • Veiligheidsontwikkelingen
  • Ideeën over nieuwe prioriteiten
  • Voortgang en effectiviteit eerder gekozen aanpak (maatregelen)
  • Ideeën over aanvullende/nieuwe maatregelen (of afschaling aanpak)
  • Voortgang en effectiviteit samenwerking partners, afspraken nakomen
  • Voortgang en effectiviteit sturing en regie
  • Effectiviteit van het gekozen format
 2. Bepalen format
 3. Eerste uitwerking format aan de hand van in stap 1 verzameld materiaal
 4. Bilaterale checks, verwerking
 5. Collectieve sessie voor verdere verfijning, verwerking
 6. Besluitvorming (MT, College)