Ga naar de inhoud

Stap 3 – Format kiezen

Het opstellen van het uitvoeringsplan begint bij het bepalen van het format.

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Bij ‘Maak je eigen uitvoeringsplan‘ vind je een vragenlijst, die je helpt om tot een passend format voor uw uitvoeringsplan te komen.

Maar voordat je gebruik maakt van ‘Maak je eigen uitvoeringsplan‘ volgen hier de richtlijnen ten aanzien van het format (of model uitvoeringsplan):

Het vergemakkelijkt de procesvoering en samenwerking als het eerste uitvoeringsplan en de vervolgplannen een identieke opbouw hebben. Dit bevordert ook de uitvoering van en sturing op de plannen. Maar als een bepaalde opzet niet goed functioneert, moet deze bij het vervolgplan wel worden aangepast.

Voor het format van het uitvoeringsplan gelden een aantal ‘vaste’ vormvereisten en ‘vaste’ inhoudelijke bestanddelen. Denk aan de compactheid van het plan, de concreetheid van beschreven acties, een verwijzing naar de headlines en beleidscyclus van het Integraal Veiligheidsplan (IVP), consistente (herkenbare) uitwerking van veiligheidsthema’s.

 

Vormvereisten

  • Consistente uitwerking van veiligheidsthema’s
  • Compact
  • Schematisch, maar niet alleen tabellen
  • Maatregelen en acties zo concreet mogelijk uitwerken.

 

Inhoudelijke bestanddelen

  • Korte beschrijving headlines IVP (met name de veiligheidsthema’s)
  • Korte omschrijving beleidscyclus van het IVP
  • Uitwerking van prioritaire veiligheidsthema’s van IVP. Eerst in items/actiepunten en vervolgens (per item/actiepunt) in maatregelen/activiteiten.
  • Idem overige (going concern-)thema’s uit het IVP
  • Bij gezamenlijk uitvoeringsplan met meerdere gemeenten: consequente uitwerking van zowel bovenlokale als lokale prioriteiten én overige thema’s

Voor een aantal andere aspecten/bestanddelen geldt dat maatwerk nodig is – de passende vorm is afhankelijk van bijvoorbeeld de ‘functies’ van het uitvoeringsplan in jouw gemeente (zie bij stap 2). Bij een weloverwogen keuze rond deze maatwerkaspecten zal het format niet alleen goed passen maar ook een ‘levendig startpunt’ kunnen zijn voor de planvorming en de uitvoering daarna.

 

Maatwerkaspecten zijn bijvoorbeeld de mate van detail bij de terugblik (aanpak in afgelopen tijd) en bij het uitwerken van betrokken partijen, een eventuele communicatieparagraaf en een financiële verankering.

Wanneer je een samen met andere gemeenten (bijvoorbeeld de gemeenten uit uw politie-basisteam) een IVP heeft, ligt het voor de hand dat je ook met een gezamenlijk uitvoeringsplan opstelt. Dit heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de opbouw van het uitvoeringsplan.