Ga naar de inhoud

Stap 2 – Afwegingen: belangrijke zaken vooraf

Bedenk vooraf goed wat de waarde is en de functies zijn van het plan, en wat de relatie is met het Integraal Veiligheidsplan (IVP).

Huizen in een stad Ter illustratie van het CCV-dossier Integraal veiligheidsbeleid

Het is aan te raden dit te doen voordat je het format vaststelt (stap 3) en het uitvoeringsplan opstelt (stap 4).

Het uitvoeringsplan is in potentie een zeer krachtig instrument voor sturing en regie op de aanpak van veiligheidsopgaven. In het plan leg je afspraken met partners en de concrete gezamenlijke inzet op de veiligheidsuitdagingen van de gemeente vast. Het is de cruciale schakel tussen de strategische kaders van het IVP en de concrete aanpak in de praktijk.

De algemene functie van het uitvoeringsplan is vertaling van het IVP in concrete acties en maatregelen en het vastleggen van afspraken daarover met interne en externe partners. Maar het uitvoeringsplan kan op andere vlakken meerwaarde hebben. Denk bijvoorbeeld aan de volgende functies.

Functie
Ondersteuning/versterking van de interne en/of externe samenwerking Wellicht is die eerder niet goed van de grond gekomen bij bepaalde veiligheidsthema’s.
Ondersteuning/versterking van de sturing en regie Daar zit misschien meer druk op door urgente veiligheidsvraagstukken, een nieuwe positionering van Openbare Orde & Veiligheid (OOV), falende sturing in de afgelopen periode et cetera.
Robuuste aanpak Is er bijvoorbeeld veel politiek-bestuurlijke aandacht voor de veiligheid door een verslechterd veiligheidsbeeld? Met een stevig uitvoeringsplan kunt u een robuuste aanpak onderstrepen.
Verantwoordingsdocument Dient het uitvoeringsplan mede als evaluatie- en verantwoordingsdocument? Dan is het nodig een terugblik op te nemen over de afgelopen periode (veiligheidscijfers, aanpak).
Overzicht over het werk van OOV Het uitvoeringsplan kan mede dienen als afspiegeling van waar OOV voor staat. Dit geeft al betrokkenen overzicht en houvast (onder andere bij eventuele uitbreiding van taken).

De wijze waarop deze functies een rol spelen, werken door in het passende format (stap 3).

Het gaat dan om zaken als:

  • Welke ‘looptijd’ van het uitvoeringsplan wordt genoemd in het IVP?
  • Hoe zijn de besluitvorming over het IVP en over het uitvoeringsplan met elkaar verbonden?
  • Welke partijen spelen een rol bij de besluitvorming en wat betekent dat voor de timing van het proces?
  • Welke beleids- en planning &control-cyclus worden aangekondigd in het IVP?
  • Zijn er uitgangspunten geformuleerd om het uitvoeringsplan te verbinden met het jaarplan van de politie geformuleerd?

Bij het opstellen van vervolgplannen gaat het er vooral om de actualiteit in verschillende opzichten goed te verwerken in het nieuwe plan. Denk aan mogelijke nieuwe veiligheidsprioriteiten, een wellicht niet goed lopende aanpak rond een bepaald thema, et cetera. Dit komt nog aan bod bij stap 4 (opstellen van het plan).

Bij de afwegingen voorafgaand aan dit opstellen is het belangrijk wat breder stil te staan bij de eerdere ervaringen die van belang zijn voor het opstellen van het nieuwe uitvoeringsplan. Denk aan:

  • Heeft het vorige uitvoeringsplan in algemene zin goed gefunctioneerd?
  • Was het gehanteerde format effectief?
  • Was de communicatie erover voldoende?
  • Waren er voldoende aangrijpingspunten voor sturing?
  • Hoe was het met het draagvlak gesteld?

Het antwoord op dit soort vragen werkt door in de keuze voor het format (stap 3) én het proces van invullen/uitwerken (stap 4).