Ga naar de inhoud

Integrale aanpak Almere

Almere zet in op de volgende sporen

Aanpak Almere

Personen die herhaaldelijk voor zware overlast of criminaliteit zorgen, worden opgenomen in de persoonsgerichte aanpak (PGA). De meest criminele personen, plegers van geweldsmisdrijven en High Impact Crimes (straatroven), komen op basis van gespecificeerde criteria in de TopX aanpak van het Veiligheidshuis waar zorg, onderwijs en veiligheid deel van uitmaken. Personen die nog niet voldoen aan de criteria van de TopX worden aangemeld voor de lokale PGA van de gemeente, die wordt uitgevoerd door de GGD.

Mogelijke inzet in de praktijk:

 • PGA-straatroof: Intensieve en actieve inzet van de persoonsgerichte aanpak (leeftijd: jonger dan 18 jaar)
  De gemeente geeft de GGD de opdracht om de expertise die zij in huis heeft voor de nazorg jeugdige ex-gedetineerden, PGA-aanpak, en procescoördinatie zorg voor jeugd in te zetten voor procesregie straatroof 18-. Hierdoor wordt snel een beeld verkregen van de zorgsituatie van deze jongeren en regie gevoerd op de integrale aanpak in samenwerking met betrokken partijen.
 • Bestuurlijke waarschuwing aan ouders van wapenbezit¬tende jongeren
  Minderjarige jongeren die in het bezit zijn van een wapen én in aanraking zijn geweest met de politie, vormen een aparte doelgroep. In deze aanpak ontvangen hun ouders een waarschuwingsbrief. Deze wordt namens de burgemeester door de politie aan de ouders overhandigd. Dit persoonlijke contact biedt een aanknopingspunt voor een gesprek, waarin hulpverlening actief wordt aangedragen als oplossing voor het gedrag van hun dochter of zoon.
 • Opleggen last onder dwangsom bij overtreding messenverbod
  Bij overtreding van het lokale messenverbod kan aan de overtreder een last onder dwangsom worden opgelegd. Dit is vergelijkbaar met de dwangsom inbrekerswerktuig en drugshandel op straat. Dat betekent dat wanneer de overtreder opnieuw de regels overtreedt, hij een boete (dwangsom) ontvangt. Is de overtreder minderjarig? Dan worden de ouders hierop aangesproken.

Bij problematisch groepsgedrag wordt binnen het Jongeren Interventie Team (JIT) onder regie van de gemeente samengewerkt door politie, jeugdboa’s en jongerenwerk. Het JIT richt zich op gedrag van jeugdgroepen dat de openbare orde, de sociale norm en/of veiligheid verstoort, overlast veroorzaakt en/of crimineel van aard is, waarbij een integrale aanpak nodig is.

Mogelijke inzet in de praktijk:

 • Publiekscampagne over wapenbezit
  Communicatie draagt bij aan de bewustwording over de eigen rol en verantwoordelijkheid van iedere inwoner bij het voorkomen van wapenbezit en -gebruik. Een publiekscampagne zoals #Amsterdamontwapent, bereikt zowel jongeren als ouderen. Het doel is beiden te activeren, bewust te maken van dit probleem en een maatschappelijk tegengeluid te geven tegen wapenbezit. Kijk voor meer informatie hierover in het CCV-dossier geweld.
 • Regioprogramma Straatwaarde(n)
  Het regioprogramma Straatwaarde(n) zet zich repressief en preventief in om cocaïnehandel tegen te gaan. Deze aanpak legt het verband tussen cocaïnehandel, incidenten waarbij een wapen is gebruikt en ontwikkelingen zoals ‘drill rap’. Dit programma is onderdeel van ‘Wie praat, die gaat’: het actieplan tegen ondermijnende criminaliteit in Midden-Nederland.

Deze aanpak concentreert zich op de hotspots in de wijken waar sprake is van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, op basis van informatiegestuurd werken. Jeugdboa’s signale¬ren en treden op bij overlastgevend gedrag door geluid of vervuiling, bij intimiderend gedrag op straat en bij overlast door drugs- of alcoholgebruik.

Mogelijke inzet in de praktijk:

 • Verruiming messenverbod
  Onderzoek of het bestaande messenverbod verruimd kan worden met specifiek aan te wijzen gebieden of naar een algemeen messenverbod. Om een algeheel messenverbod van kracht te laten zijn, is instemming nodig van de gemeenteraad. Een algeheel messenverbod biedt handelingsperspectief voor de politie bij aantreffen van messen die niet vallen onder de Wet wapens en munitie.

Het onderwijs is een vindplek van jeugd, maar inmiddels ook steeds meer een werkplek als het gaat om jeugd in relatie tot veiligheidsproblematiek. Incidenten die op straat starten, verplaatsen zich naar school en andersom. Online ontstane wrevel kan zomaar offline worden uitgevochten in de aula van de school.

Mogelijke inzet in de praktijk:

 • Convenant Veiligheid op scholen
  In 2014 zijn samenwerkingsafspraken over de verbinding tussen zorg, onderwijs en veiligheid vastgelegd in het convenant Veiligheid op scholen. Dit convenant is in 2019 is hernieuwd en ondertekend door schoolbesturen van het voortgezet onderwijs, MBO, HBO, de politie, het Openbaar Ministerie en de wethouder Onderwijs namens de ge-meente Almere. Doel van het convenant is om korte lijnen te hebben bij incidenten, elkaar snel weten te vinden en gevoelige onderwerpen onderling kenbaar en bespreek-baar te maken.
 • Schoolveiligheidsnetwerken
  Het convenant Veiligheid op scholen voorziet onder andere in de structurele netwerkbijeenkomsten over schoolveilig¬heid op stadsdeelniveau. Trends en ontwikkelingen, maar ook signalen en ervaringen over incidenten worden met elkaar gedeeld. Dit leidt tot vertrouwen, afspraken en hoe te handelen.
 • Voorlichtingslessen weerbaarheid
  De voorlichtingslessen worden uitgevoerd door professionals van Vitree binnen het aanbod van Oké op School en richten zich op weerbaarheid van leerlingen. De lessen worden gegeven in het primair en voortgezet onderwijs. Het doel is om de weerbaarheid te vergroten tegen groepsdruk, criminaliteit, sociale media, voorkomen van pestgedrag, cybercriminaliteit (Cyber24) en straatintimidatie.
 • Positief Leefklimaat in het onderwijs
  In het schooljaar 2018 – 2019 is door Passend Onderwijs in samenwerking met Vitree en De Schoor gestart met het traject Positief leefklimaat. Dit scholingstraject voor professionals geeft inzicht in de invloed van straatcultuur binnen de school en leert onderwijspersoneel om te gaan met de groepsdynamica van groepen leerlingen.

De gemeente werkt ook samen met ondernemers om de veiligheid van Almere te bevorderen. Het lokale Platform Veilig Ondernemen (PVO) kan hierbij mogelijk ondersteuning bieden.

Mogelijke inzet in de praktijk:

 • Horecakluizen
  Vanuit het convenant Veilig uitgaan, een samenwerkingsverband tussen de lokale horecaondernemers, politie en de gemeente Almere, is een van de afgesproken maatregelen voor een veilig uitgaansgebied het gebruik van horecakluizen. In deze kluizen stoppen horecaondernemers afgepakte (steek)wapens en kleine hoeveelheden drugs van bezoekers. Ieder kwartaal – of eerder als ondernemer dit aangeeft – leegt de politie de kluizen. De ondernemers waarschuwen de politie direct bij het aantreffen van grote hoeveelheden drugs of bij het aantreffen van vuurwapens.
 • In gesprek met de verkopende partijen
  De gemeente onderzoekt in welke mate samen met ondernemers afspraken kunnen worden gemaakt over de verkoop van messen aan minderjarigen. Diverse messen, zoals keukenmessen vallen niet onder de Wet wapens en munitie, maar kunnen wel worden gebruikt als steekwapens. De gemeente wil samen met de ondernemers, zoals buitensportwinkels en detailhandel, verkennen wat de mogelijkheden zijn van registratie en identificatie bij de verkoop aan jongeren.

Gerelateerd