Ga naar de inhoud

Samenwerken

Om vastgoedcriminaliteit effectief aan te kunnen pakken, is het belangrijk dat publieke en private partijen met elkaar samenwerken. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Flatgebouw. Ter illustratie van het CCV-dossier Vastgoedcriminaliteit.

De groeiende problematiek vraagt om meer en betere verbinding, samenwerking en afstemming. Lokaal opererende partners (vanuit handhavings-, toezichts-, opsporingsdiensten, lokaal bestuur, bedrijfsleven en brancheorganisaties) stellen vast dat er grote meerwaarde valt te behalen in het versterken en verbreden van handelingsperspectieven door landelijk en integraal met elkaar kennis en expertise uit te wisselen en de krachten te bundelen. Dit leidt tot een stevigere samenhang in de aanpak van vastgoedcriminaliteit.

 

Aan de Landelijke Fenomeentafel Ondermijning in de vastgoedketen werken publieke en private partners daarom samen om integrale slagkracht bij de aanpak van vastgoedcriminaliteit te realiseren. Door op landelijk niveau kennis en expertise te delen en te ontwikkelen, worden innovatieve interventiestrategieën toegevoegd aan de bestaande aanpak en het lerend vermogen van partners vergroot. Daarnaast richt de fenomeentafel zich op het adresseren en waar mogelijk aanpakken van knelpunten in de bestaande ondermijningsaanpak.

 

De fenomeentafel gaat als eerste aan de slag met:

  • de gelegenheidsstructuren rond verhuur
  • speculatie en transformatie binnen commercieel vastgoed (met als eerste focus de accommodaties waar tijdelijk wordt verbleven, zoals hotels, short-stay, vakantieparken)
  • knelpunten op het gebied van informatiedeling/data

 

De Landelijke Fenomeentafel Ondermijning in de vastgoedketen is een initiatief vanuit het brede offensief tegen ondermijnende criminaliteit (botoc). Het wordt gefaciliteerd en gecoördineerd door het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC). Wil je bijdragen of meer informatie? Neem dan contact op via lft@liec.nl.

Team locaties maakt onderdeel uit van het Actieprogramma Veilig Ondernemen. Het team is opgericht om invulling te geven aan het thema ondermijning. Publieke en private partners werken binnen dit team samen om crimineel gebruik van vastgoed voor onder andere drugsproductie en drugsopslag tegen te gaan.

 

Aan het team nemen VNO-NCW, KNB, NVM, VBO, gemeente Amsterdam, Taskforce-RIEC Brabant Zeeland, Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid deel.

 

Het team is onder andere bezig met:

  • een model voor publiek-private samenwerking op bedrijventerreinen om drugsproductielocaties tegen te gaan (samen met MKB-Nederland);
  • een aanpak om barrières tegen malafide verhuurders op te werpen;
  • een aanpak om productielocaties in het landelijk gebied met publiek-private barrières tegen te gaan. Het gaat hier om de doorontwikkeling van het Keurmerk Veilig Agrarisch Ondernemen, met daarbij handhaving op maat en het zoeken/mogelijk maken van positieve herbestemming van agrarisch vastgoed;
  • nauwe samenwerking tussen de KNB en de NVM om te voorkomen dat mensen of organisaties vastgoed kunnen verwerven met crimineel geld;
  • een aanpak in wijken en buurten gericht op zowel repressie (productielocaties) als preventie (resocialisatie en wijkaanpak) door een coalitie met woningcorporaties. Samen met AEDES worden maatregelen genomen die lokaal kunnen worden uitgerold.

Motus pakt vastgoedcriminaliteit aan in de regio Rotterdam. Het is een van de versterkingspijlers die het RIEC heeft opgericht om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken.

 

Motus is een samenwerking tussen verschillende overheidspartners, zoals gemeenten, de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Zij werken samen om crimineel pandgebruik aan te pakken. Daarnaast helpt Motus verhurende pandeigenaren en andere private partners om misstanden in panden te herkennen en te voorkomen. Heb je vragen over de werkzaamheden en/of producten van Motus? Neem dan contact op via motus.rt@politie.nl.

Het Kennisplatform Ondermijning (KPO) is een RIEC-LIEC-product van en voor overheidsprofessionals. Het KPO wordt ingezet om het delen van kennis, ervaring en informatie van professionals in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit te vergemakkelijken.

Het platform bestaat uit een voor iedereen toegankelijke kennisbank met informatie over (de aanpak van) ondermijning, waaronder vastgoedcriminaliteit. Daarnaast is er een besloten gedeelte met een vertrouwelijke kennisbank. Ook bevat het KPO een netwerktool waarmee professionals uit heel Nederland die zich op vergelijkbare wijze bezig houden met bijvoorbeeld de aanpak van vastgoedcriminaliteit met elkaar in contact kunnen komen.

Professionals die werkzaam zijn bij convenantpartners van het RIEC-LIEC-bestel kunnen zich registreren om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte.

Convenanten

Om effectief samen te kunnen werken, sluiten publieke en private partijen convenanten af. Dit maakt het onder andere makkelijker om informatie met elkaar uit te wisselen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van convenanten:

Achtergrondinformatie