Ga naar de inhoud

Huurovereenkomst opstellen

Bij het opstellen van de huurovereenkomst kan een verhuurder of tussenpersoon ook een aantal stappen ondernemen.

Flatgebouw. Ter illustratie van het CCV-dossier Vastgoedcriminaliteit.

Door bij de huurovereenkomst op een aantal zaken te letten, wordt het lastiger gemaakt voor criminelen om het pand te gebruiken. Het advies is om met de volgende zaken rekening te houden:

  • Begin met schriftelijk uiteenzetten aan de huurder dat integriteit zeer belangrijk is. Dit kan met een brief of door dit bijvoorbeeld op te nemen in de uitleg bij de huurovereenkomst.
  • Maak bij het opstellen van de huurovereenkomst en algemene bepalingen gebruik van de meest recente modellen van de Raad voor Onroerende Zaken. Kijk hiervoor op:
  • In geval van woningcorporaties: maak gebruik van de standaardhuurovereenkomst van Aedes.
  • In geval van buitengebied: maak gebruik van de model huurovereenkomst bedrijfsruimte en extra bepalingen behorende bij het convenant ‘Weerbaar buitengebied Bernheze, Boekel en Meierijstad’.
  • Vermeld dat de huur per bankafschrijving moet worden voldaan vanaf een betaalrekening op naam van hoofdhuurder, tenzij er een logische verklaring is dat de huur door iemand anders wordt betaald (bijvoorbeeld bewindvoerder of familielid).
  • Vermeld dat gevaarlijke of verboden gedragingen leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst.
  • Vermeld dat de verhuurder bij vermoeden van illegale handelingen de politie of andere handhavende instanties inschakelt.
  • Neem in een bepaling op dat onderverhuur of indeplaatsstelling niet is toegestaan zonder jouw toestemming. Geef ook aan wat de consequenties zijn. Als je toestemming geeft voor onderverhuur of indeplaatsstelling, leg dan vast dat je dit alleen wenst te doen conform de eisen die ook zijn gesteld aan de huurder. Geef aan dat integriteit zeer belangrijk is, getoetst wordt en dat ook bij mogelijke integriteitskwesties de huurovereenkomst ontbonden kan worden.
  • Maak concrete afspraken over sleutelbeheer van het gehuurde (aantal sleutels, duplicatie, wijziging sloten).
  • Maak afspraken wie het energiecontract gaat afsluiten. Leg deze afspraken vast en vraag een kopie van het energiecontract als de huurde de tenaamgestelde wordt.

Periodieke inspectie

Het gehuurde kan periodiek geïnspecteerd worden, mits de huurder daarmee instemt.Voor deze afspraak kan de ROZ-clausule tegen ondermijnende activiteiten in de huurovereenkomst worden overgenomen:

Verhuurder is gerechtigd te controleren of huurder de huurovereenkomst en de algemene bepalingen nakomt. Het gaat daarbij met name, maar niet uitsluitend om de verplichtingen in de artikelen 1.2 en 1.3 van de huurovereenkomst en de artikelen 1, 2, 4.1 en 4.2 en 14.3 van de algemene bepalingen. Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn daartoe gerechtigd het gehuurde periodiek, op een in overleg met huurder te bepalen tijdstip, te betreden en te inspecteren. Huurder is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen door op eerste verzoek van verhuurder aan te geven op welk tijdstip – gelegen binnen redelijke termijn na diens verzoek – verhuurder het gehuurde kan betreden en inspecteren en door verhuurder op gemeld tijdstip toegang te verlenen tot het gehuurde en gelegenheid te geven tot inspectie.

Huurder en verhuurder komen overeen dat indien huurder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikellid, hij aan verhuurder een direct opeisbare boete verbeurt van € ** voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € **, onverminderd zijn gehoudenheid om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen en onverminderd verhuurders recht op (aanvullende) schadevergoeding.

Verhuurder is gerechtigd te controleren of huurder de huurovereenkomst en de algemene bepalingen nakomt. Het gaat daarbij met name, maar niet uitsluitend om de verplichtingen in de artikelen 1.2 en 1.3 van de huurovereenkomst en de artikelen 5.1 t/m 5.4, 6, 7, 8.1 en 8.2 en 12.1 t/m 12.3 van de algemene bepalingen. Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn daartoe gerechtigd het gehuurde periodiek, op een in overleg met huurder te bepalen tijdstip, te betreden en te inspecteren. Huurder is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen door op eerste verzoek van verhuurder aan te geven op welk tijdstip – gelegen binnen redelijke termijn na diens verzoek – verhuurder het gehuurde kan betreden en inspecteren en door verhuurder op gemeld tijdstip toegang te verlenen tot het gehuurde en gelegenheid te geven tot inspectie.

Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan dit artikellid, verbeurt huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 250 per kalenderdag voor elke kalenderdag dat huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van verhuurder om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding voor zover de geleden schade de boete overtreft.

Verhuurder is gerechtigd te controleren of huurder de huurovereenkomst en de algemene bepalingen nakomt. Het gaat daarbij met name, maar niet uitsluitend om de verplichtingen in de artikelen 1.3 en 1.4 van de huurovereenkomst en de artikelen 5.1, 6, 7, 9.3, 9.4, 9.5, 9.7, 13.1 en 13.4 van de algemene bepalingen. Verhuurder en alle door hem aan te wijzen personen zijn daartoe gerechtigd het gehuurde periodiek, op een in overleg met huurder te bepalen tijdstip, te betreden en te inspecteren. Huurder is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen door op eerste verzoek van verhuurder aan te geven op welk tijdstip – gelegen binnen redelijke termijn na diens verzoek – verhuurder het gehuurde kan betreden en inspecteren en door verhuurder op gemeld tijdstip toegang te verlenen tot het gehuurde en gelegenheid te geven tot inspectie.

Indien huurder zich, na door verhuurder behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, niet houdt aan dit artikellid, verbeurt huurder aan verhuurder een direct opeisbare boete van € 250 per kalenderdag voor elke kalenderdag dat huurder in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van verhuurder om gebruik te maken van zijn overige rechten, waaronder het recht op volledige schadevergoeding voor zover de geleden schade de boete overtreft.

Let er wel op dat je de afspraken daadwerkelijk na kunt komen. Als je deze namelijk niet volledig bent nagekomen vanwege drukte of omdat er uiteindelijk geen directe aanleiding toe was, dan loop je het risico er in geval van een misdrijf achteraf op wordt aangesproken te worden dat je niet hebt voldaan aan jouw eigen afspraken en daarmee je zorgplicht niet bent (volledig) bent nagekomen.