Ga naar de inhoud

Meer inzicht in vakantieparken door dashboard Zicht op Ondermijning

Nederland kent veel vakantieparken. Veel van die parken gaan met de tijd mee en weten aantrekkelijk te blijven voor toerisme en recreatie. Maar er zijn ook parken die langzaam hun aantrekkingskracht verliezen en beginnen te verloederen. Die parken kunnen dan een ander publiek gaan trekken, soms met dubieuze bedoelingen. Die vakantieparken lopen het risico misbruikt te worden voor criminele doeleinden. Het dashboard Zicht op Ondermijning  bevat analyses die meer inzicht geven in dit risico.

Welke mogelijkheden bieden data-analyses?

Het CBS heeft met behulp van de provincies en enkele RIEC’s alle inschrijvingen van natuurlijke en rechtspersonen op vakantieparken over de periode 2017 t/m 2020 in beeld gebracht. De inschrijvingen op vakantieparken geven diverse nieuwe inzichten op hoofdlijnen. Voor verdiepende vragen wordt gebruik gemaakt van andere databronnen, zoals de Basisregistratie Personen, de Kamer van Koophandel en het Kadaster. Het gaat dan bijvoorbeeld om data over antecedenten, veroordelingen, vastgoed, vermogen en schulden. Met deze data kunnen vragen worden beantwoord als:

  • Op hoeveel vakantieparkadressen hebben ontruimingen van hennepkwekerijen en/of drugslabs plaatsgevonden?
  • Hoeveel personen die op een vakantieparkadres ingeschreven staan zijn veroordeeld (bijvoorbeeld voor witwassen of drugscriminaliteit)?
  • Hoeveel jongeren die ingeschreven staan op vakantieparkadressen hebben te maken met (problematische) schulden?

Meerwaarde van de inzichten

De inzichten die hiermee ontstaan kunnen gemeenten, provincies en RIEC’s gebruiken om preventieve maatregelen te nemen tegen misbruik van vakantieparken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Vakantieparken met een verhoogd risico aantrekkelijker maken voor ondernemers, zodat ze weer gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn.
  • Bestemmingsplannen zodanig aanpassen dat vakantieparken minder aantrekkelijk worden voor misbruik, bijvoorbeeld door ze niet te ver van woonwijken te ontwikkelen.
  • Op vakantieparken met een verhoogd risicoprofiel (extra) aanwezig zijn met handhaving en/of controles uitvoeren.

Samenwerking onderzoek vakantieparkadressen

Het dashboard Zicht op Ondermijning – Vakantieparken komt voort uit de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en maatschappelijke partners. Het onderzoek naar vakantieparkadressen wordt uitgevoerd door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie van BZK, het CBS, zes provincies, twee RIEC’S en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Zij bespreken en verdiepen maandelijks de geprioriteerde onderzoeksvragen, inzichten en mogelijke handelingsperspectieven. De analyses worden in een beveiligde omgeving uitgevoerd door analisten van het CBS. De datagedreven benadering van vakantieparkadressen wordt op verschillende manieren verder ontwikkeld, bijvoorbeeld met extra databronnen en de kennis over barrièremodellen bij het CCV.

Meer informatie