Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen over BORG

Hieronder staan antwoorden op veelgestelde vragen over het keurmerk BORG.

Inbreker met koevoet breekt deur open

Algemeen

De naam BORG heeft geen speciale betekenis en is geen afkorting. In 1994 is het certificatieschema gestart als ‘Regeling BORG 1.0’. De initiatiefnemers hebben gekozen voor een lettercombinatie die krachtig en compact is, betrouwbaarheid uitstraalt en goed uit te spreken is.

Bouwkundige beveiliging en elektronische beveiliging (alarminstallatie) zijn twee aparte takken van sport. Vandaar dat hier twee aparte BORG-keurmerken voor zijn:

  • Leveren bouwkundige beveiliging – BORG-B.
  • Leveren alarminstallatie – BORG-E.

BORG-beveiligingsbedrijven kunnen er zelf voor kiezen waarvoor zij zich laten certificeren. Er zijn ook BORG-bedrijven die zowel BORG-B als BORG-E kunnen uitvoeren.

Op de website van het CCV wordt in een filmpje van 2 minuten uitgelegd wat certificeren is en hoe het in zijn werk gaat.

Met een keurmerk of certificaat toont een bedrijf aan dat de geleverde producten en/of diensten aan de norm voldoen. Dit wordt beoordeeld door een certificatie-instelling, die een overeenkomst heeft met het CCV. Door te kiezen voor een CCV-keurmerk kies je voor kwaliteit.

Het CCV is eigenaar van de BORG-regelingen. Als onafhankelijk schemabeheerder brengt het CCV de belangen van o.a. afnemers en beveiligingsbedrijven bij elkaar.

Voor meer informatie zie: https://hetccv.nl/keurmerken/over-certificeren/onafhankelijk-beheerder/.

BORG is niet wettelijk verplicht. Vaak wordt BORG wel geëist door verzekeraars voordat je een verzekering kunt afsluiten. BORG geeft verzekeraars de zekerheid dat waardevolle goederen en inventaris goed beveiligd zijn.

Vragen voor afnemers

Op de website van het CCV staan alle gecertificeerde bedrijven.

Goede inbraakbeveiliging is gebaseerd op verschillende beveiligingsmaatregelen die passen bij het risico van het object. Als afnemer is het belangrijk om met het BORG-bedrijf te overleggen of alle beveiligingsmaatregelen worden genomen, of slechts een deel ervan. Daarbij is het goed om te weten dat BORG-B bedrijven alleen bouwkundige maatregelen uitvoeren en BORG-E bedrijven alleen alarmtechnische maatregelen. Het kan dus noodzakelijk zijn om twee BORG-bedrijven in te huren. Er zijn ook beveiligingsbedrijven die zowel BORG-B als BORG-E uitvoeren.

De kosten voor het uitvoeren van de verschillende beveiligingsmaatregelen verschillen per object (woning of pand), omvang en BORG-bedrijf. Voor de kosten van beveiligingsmaatregelen moet je een offerte aanvragen bij een BORG gecertificeerd bedrijf die bouwkundige en/of elektronische beveiligingsmaatregelen aanbiedt. Op de website van het CCV staan alle gecertificeerde bedrijven.

Ja, als het BORG-bedrijf niet voldoet aan de eisen uit het certificatieschema kan het BORG-bedrijf worden geschorst of kan de licentie worden ingetrokken.

Bij schorsing of intrekking mag het BORG-bedrijf in zijn communicatie niet meer verwijzen naar zijn gecertificeerde status. Als hij toch klanten werft met zijn gecertificeerde status is er sprake van fraude. Het is aan de certificatie-instelling om hierop toezicht te houden.

Het CCV treedt op tegen beveiligingsbedrijven die geen klant zijn bij een certificatie-instelling en ten onrechte gebruik maken van een keurmerk.

De vermelding op vakman van het BORG-bedrijf wordt aangepast van ‘gecertificeerd’ naar ‘geschorst’. Het BORG-bedrijf is echter niet verplicht om actief naar zijn bestaande klanten te communiceren over een schorsing. Bij een schorsing is de geconstateerde tekortkoming oplosbaar. Bij intrekking moet er meer gebeuren bij het BORG-bedrijf om weer te voldoen aan de eisen. De vermelding wordt in dat geval al dan niet tijdelijk verwijderd van vakman.

De certificatieschema’s BORG gaan uit van minimaal een verklaring omtrent het gedrag (VOG) van maximaal 3 jaar oud. Voor het ontwerp en realisatie van een alarminstallatie moet het BORG-bedrijf in het bezit zijn van een verklaring van Betrouwbaarheid (VvB), zoals bedoeld in de Wetparticuliere beveiligingsinstallaties en recherchebureaus.

Als een afnemer een zwaardere screening – (bijvoorbeeld verklaring van geen bezwaar (VGB)) -noodzakelijk acht van het BORG-bedrijf / medewerker, dan kan dit bij de opdrachtverstrekking worden afgesproken en geregeld.

De afnemer van de alarminstallatie is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfsvaardigheid van de alarminstallatie. Onderhoud is een middel om in de continue bedrijfsvaardigheid te voorzien. Het BORG-bedrijf kan de opdrachtgever adviseren over onderhoudsfrequenties op basis van de (onderhouds-) voorschriften van de fabrikant, leeftijd en conditie van de alarminstallatie en eventuele voorwaarden van verzekeraars.

Die is afhankelijk van specifieke omstandigheden bij de afnemer. De scope, omvang en het omgaan met eventuele afwijkingen / bijzonderheden wordt vooraf contractueel vastgelegd tussen BORG-bedrijf en afnemer.

Vragen voor BORG-bedrijven

Een beveiligingsbedrijf moet voldoen aan de eisen uit het CCV-Certificatieschema BORG-B en/of BORG-E. Dit betekent dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan de uitvoering van de dienst (geleverde bouwkundige beveiliging en/of geleverde alarminstallatie), maar ook aan jouw organisatie. Zo beschikken BORG-bedrijven over de gestelde kwalificaties, is er een klachtenprocedure ingericht, enzovoort. Kies voor een exameninstelling die een diploma uitgeeft dat is geaccepteerd door jouw certificatie-instelling. Dan weet je zeker dat je je diploma kunt gebruiken. Kijk voor meer informatie op de pagina met Examen-instellingen.

Belangrijk punt is dat de eisen niet alleen worden uitgevoerd, maar dat je ook kunt aantonen dat je volgens de kwaliteitseisen werkt. Bijvoorbeeld met een kwaliteitsmanagementsysteem. Tijdens de audit in jouw organisatie wordt dit gecontroleerd.

Er zijn 2 soorten BORG-keurmerken. Een voor het leveren van bouwkundige beveiliging, BORG-B. Een voor het leveren van alarminstallaties, BORG-E.

Een beveiligingsbedrijf maakt zelf de keuze – vaak afhankelijk van zijn specialisme – waarvoor hij zich laat certificeren. Voor één van de regelingen of voor beide regelingen.

Om gecertificeerd te worden voor één of beide BORG-regeling(en) doorloopt jouw organisatie de volgende stappen:

  • Je maakt een inschatting of jouw organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen uit de BORG-regeling(en).
  • Je benadert een certificatie-instelling die de BORG-regling(en) bij jouw organisatie uitvoert. Je sluit een overeenkomst met de door jou gekozen certificatie-instelling.
  • De certificatie-instelling controleert of jouw organisatie aan de eisen in de BORG-regeling(en) voldoet door een audit uit te voeren.
  • Als uit de audit tekortkomingen naar voren komen, dan los je deze voor jouw organisatie op. Dit koppel je terug aan de certificatie-instelling.
  • Als je de audit met positief resultaat hebt afgerond, ontvang je van de certificatie-instelling het BORG-certificaat.
  • Vanaf dat moment mag je beveiligingsmaatregelingen uitvoeren met het BORG-keurmerk.
  • Jouw organisatie wordt als Vakman zichtbaar op de website van het CCV.
  • Jaarlijks voert de certificatie-instelling een beoordeling uit of nog steeds wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van het keurmerk.

Certificering wordt uitgevoerd door certificatie-instellingen die voldoen aan de eisen uit het certificatie-schema en die een licentieovereenkomst voor de BORG-regeling(en) hebben afgesloten met het CCV.

De certificatie-instellingen voeren altijd een audit uit conform de eisen uit de CCV Certificatieschema’s BORG-B en/of BORG-E. De certificatie-instellingen hebben elk hun eigen werkwijze waarop zij een bedrijf certificeren. Deze eigen aanpak kan leiden tot verschillen in bijvoorbeeld de dienstverlening, planning of de kosten.

Keurmerken staan voor kwaliteit. Jouw bedrijf onderscheidt zich positief in een voor afnemers vaak onoverzichtelijke beveiligingsmarkt. Klanten zien direct dat jouw bedrijf voldoet aan een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk en kunnen dat gebruiken als selectiecriterium.

Het CCV sluit geen rechtstreekse overeenkomst af met een beveiligingsbedrijf. Het beveiligingsbedrijf sluit een overeenkomst af met een certificatie-instelling (CI). Het CCV heeft dus ook geen zeggenschap over de kosten die de certificatie-instelling berekent aan het beveiligingsbedrijf. Voor meer informatie over kosten voor certificering kun je een offerte aanvragen bij één van de certificatie-instellingen BORG.

Je wordt als Vakman opgenomen in de database van het CCV. Klanten kunnen via deze zoekmachine BORG gecertificeerde bedrijven vinden. Daarnaast mag je in jouw eigen communicatie naar de markt aangeven dat je BORG gecertificeerd bent.

Dit wordt opgenomen in de leveringsvoorwaarden of opdrachtovereenkomst tussen dienstverlener en afnemer. Zo kan worden vastgelegd dat dit te allen tijde vooraf met de afnemer wordt afgestemd, dat uitbesteding alleen plaatsvindt na uitdrukkelijke toestemming door de afnemer.

Nee. Een certificatie-instelling moet in staat worden gesteld een kwaliteitsbeoordeling gedegen te kunnen uitvoeren. Dat raakt bijvoorbeeld ‘toegang tot informatie’. De dienstverlener moet in de algemene voorwaarden opnemen dat personeel van de certificatie-instelling in het kader van toezicht op de kwaliteitsborging aanwezig kan zijn.

Dat hangt van een aantal factoren af. Allereerst moet je scherp hebben of jouw organisatie klaar is voor certificering doordat je de gestelde eisen expliciet schriftelijk kunt aantonen. Denk aan de de aanwezigheid van een kwaliteitsmanagementsysteem, kwalificaties van medewerkers enzovoort.

Je moet de certificatie-instelling van informatie voorzien ter voorbereiding op de audit. Denk hierbij aan recent KvK-uittreksel, een organogram van jouw organisatie en het kwaliteitsmanagementsysteem. De beschikbaarheid van de mensen, zowel in jouw organisatie als bij de certificatie-instelling, is ook van invloed op de planning.

Er worden geen eisen gesteld aan de omvang van jouw organisatie. Het gaat om de kwaliteit van het geleverde product of dienst.

“Een VOG is een momentopname. U krijgt een VOG als uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor de werkzaamheden die u gaat uitvoeren. De organisatie die een VOG van u verlangt, bijvoorbeeld uw werkgever, bepaalt hoelang de VOG geldig is. Dit verschilt per werkgever. Daarnaast is het in bepaalde branches van belang dat er periodiek een nieuwe VOG aangevraagd wordt, bijvoorbeeld in de kinderopvang.” Bron: Justis

Voor buitenlandse werknemers werkzaam in Nederland geldt dezelfde aanvraag procedure en geldigheidsduur van de VOG als voor Nederlandse werknemers.

“De verklaring van Betrouwbaarheid (VvB) wordt aangevraagd door de persoon waarvoor de VvB bedoeld is. De aanvraag verloopt via de korpseenheid van de politie waar het bedrijf waarvoor deze persoon werkt gevestigd is. De geldigheidsduur van een VvB is maximaal 3 jaar. Voor medewerkers in opleiding is dit maximaal 12 maanden.”

Voor buitenlandse werknemers geldt dezelfde aanvraag procedure behalve als zij niet gevestigd zijn in Nederland, dan geldt onderstaande procedure: “Voor buitenlandse werknemers gevestigd in een ander EU lidstaat en werkzaam in Nederland geldt, dat zij moeten bewijzen dat zij betrouwbaar zijn en een vergelijkbaar opleidingsniveau hebben afgerond. Hiervoor moet een verzoek voor ‘Erkenning EG-beroepskwalificaties’ worden ingediend bij Justis.”

Bron: Justis

“Vaak wordt gesproken over het ‘screenen’ van medewerkers. Dit is een algemene term. De veiligheidsonderzoeken die de AIVD uitvoert om een verklaring van geen bezwaar (VGB) af te kunnen geven, zijn een vorm van screening. Een andere vorm van screening is bijvoorbeeld de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) die werknemers, via hun werkgever, kunnen aanvragen bij de gemeente. Met de VOG heeft de AIVD geen bemoeienis.”

Bron: Justis

Een afnemer kan voor een project om een VGB vragen. Deze moet dan apart voor het project worden aangevraagd. Dit wordt niet vanuit de BORG-regeling vereist.

Voor alle BORG–bedrijven geldt dat vanaf 1 januari 2021 de beoordeling door de certificatie-instelling wordt uitgevoerd conform de nieuwe BORG-regeling(en). Waar naar goed gevolg het nieuwe certificaat wordt uitgereikt en de vermelding op CCV-Vakman wordt aangepast. Over de werkwijze van uitvoering zijn de BORG-bedrijven door hun certificatie-instelling geïnformeerd.

De harmonisatieafspraken BORG zijn afspraken tussen de certificatie-instellingen. De certificatie-instellingen hebben afspraken gemaakt over de beoordeling van onduidelijkheden in de BORG-regeling(en). Door de harmonisatieafspraken beoordelen zij deze punten op eenzelfde wijze.

Vragen over certificatie-instellingen (CI)

De certificatie-instelling voert jaarlijks een audit uit op het kantoor van de dienstverlener waarin wordt vastgesteld in hoeverre de dienstverlener nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor certificering.

De certificatie-instellingen die de BORG-regelingen mogen uitvoeren, zijn minimaal geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor de NEN-EN-ISO/IEC 17065.

Een CI die interesse heeft om het keurmerk uit te voeren kan contact opnemen met het CCV via infocrimi@hetccv.nl. Een pre-licentie wordt afgesloten en het kwaliteitssysteem wordt conform het schema ingevuld. Vervolgens voert het CCV een licentie-audit uit. Als deze met goed gevolg is afgerond dan sluit de CI een licentie met het CCV af. De kosten voor een licentie staan vermeld op het tarievenblad.

Een certificatie-instelling sluit een licentieovereenkomst af met het CCV en betaalt voor het gebruik/uitvoeren van het certificatieschema jaarlijks een licentievergoeding. Daarnaast ontvangt het CCV via de certificatie-instelling inkomsten uit opcenten voor het gebruik/vermelding van het keurmerk en voor elke (onder het keurmerk) geleverd certificaat.

De tarieven voor de certificatie-instelling zijn ook terug te vinden op het tarievenblad dat het CCV jaarlijks publiceert.