Product toegevoegd aan winkelmand
 

Over certificeren

Onafhankelijk beheerder

Veiligheid door samenwerken

Het CCV is een onafhankelijke stichting met als doel de veiligheid en leefbaarheid van Nederland te versterken. Het CCV ontwikkelt en beheert certificatie- en inspectieschema’s voor brandveiligheid, criminaliteitspreventie en cyberveiligheid. Certificatieschema’s borgen de kwaliteit van door leveranciers geleverde producten en diensten. Inspectieschema’s beoordelen de doeltreffendheid en de onderlinge samenhang van verschillende installaties, bouwkundige voorzieningen en organisatorische maatregelen.

Onafhankelijk schemabeheerder

Het CCV is onafhankelijk schemabeheerder en heeft de regie bij het opstellen van de schema’s. Het CCV werkt samen met Commissies van belanghebbenden. De leden van deze commissies vertegenwoordigen de afnemers, leveranciers, kaderstellende partijen, certificatie-instellingen en de inspectie-instellingen. De combinatie van alle belangen borgt de onafhankelijkheid van de commissies van belanghebbenden en het CCV.

Deskundigenpanels zorgen dat de certificatieschema’s en inspectieschema's op de praktijk aansluiten.

Kwaliteit door accreditatie

Het beleid van het CCV is dat certificatie- en inspectieschema’s onder accreditatie uitgevoerd worden. Door accreditatie kan de markt vertrouwen op een correcte, deskundige en onafhankelijke uitvoering door de hiervoor geaccrediteerde certificatie- of inspectie-instelling. De meeste certificatie- en inspectieschema’s kunnen onder accreditatie uitgevoerd, zie hiervoor het overzicht dat door de RvA gepubliceerd wordt.

Afgesproken kwaliteitsnormen

Gecertificeerde brandpreventie- en beveiligingsbedrijven die volgens een CCV-certificatieschema werken, verplichten zich om aan hoge kwaliteitsnormen te voldoen. De schema’s zijn gebaseerd op Nederlandse (NEN), Europese (EN) en internationale normen (ISO).  Deze normen versterken de kwaliteit van de geleverde preventiemaatregelen. Hierdoor neemt de kans op brand- en criminaliteitsschade in het Nederlandse bedrijfsleven af en de veiligheid toe.

Uitvoering

Het CCV voert als beheerder Keurmerken niet zelf beoordelingen uit op basis van certificatie-schema’s, inspectie-schema’s of kwaliteitsregelingen. Hiervoor worden licentieovereenkomsten afgesloten met certificatie-instellingen en inspectie-instellingen die in een open markt de beoordelingen uitvoeren. De licentieovereenkomst geeft de voorwaarden aan waaronder de instelling uitvoering geeft aan de keurmerkregelingen. De bijlage bij de licentieovereenkomsten geeft aan welke keurmerkregelingen onder de licentieovereenkomst kunnen vallen.

Voor certificatie- en inspectieschema’s die onder accreditatie uitgevoerd moeten worden is het verwerven van de accreditatie door de nationale accreditatie organisatie (in Nederland is dat de Raad voor Accreditatie) een vereiste. Om dat mogelijk te maken wordt eerst een pre-licentie afgesloten om onder voorwaarden met het schema te oefenen en een dossier op te bouwen. Bij het behalen van de accreditatie wordt de definitieve licentieovereenkomst afgesloten.

Voor keurmerkregelingen die buiten accreditatie uitgevoerd voert het CCV een licentie-audit uit, bestaande uit een kantooronderzoek en een bijwoning op locatie. Ook hier wordt eerst een prelicentie afgesloten.

Als je een of meerdere keurmerkregeling van het CCV wil uitvoeren neemt dan contact op met CCV, bij voorkeur met de dossierhouder van het betreffende keurmerk.

Lid van de Vereniging van Schemabeheerders

Het CCV is lid van de Vereniging van Schemabeheerders (www.schemabeheerders.nl). Leden van de VvS moeten eens in de twee jaar door middel van een onafhankelijke externe beoordeling aantonen dat zij aan de NTA 8813 voldoen. In de NTA 8813-norm liggen de eisen ten aanzien van de organisatie en de werkwijze van een schemabeheerder vast. Wanneer een schemabeheerder voldoet aan NTA 8813 mag worden verwacht dat zijn ontwikkeling en beheer van schema's leidt tot conformiteitsbeoordelingen die voldoen aan de verwachtingen van de betrokken partijen en tot maatschappelijk vertrouwen.