Ga naar de inhoud

Landelijk Platform en Strategisch Beraad

In het Landelijk Platform aanpak uitbuiting binnen familienetwerken delen de deelnemers hun actuele kennis en ontwikkelingen, bestendigen ze bestaande effectieve aanpakken en werken aan nieuwe aanpakken.

Deelnemers kunnen dilemma’s inbrengen om gezamenlijk een concrete oplossing te vinden en uit te dragen. Lukt dit niet? Dan wordt er een werkgroep georganiseerd. Hiervoor nodigt het CCV externe specialisten op het thema uit om mee te denken over een oplossing. Meestal biedt een werkgroep concrete oplossingen of inzichten waarmee betrokkenen verder kunnen. Mocht dit niet het geval zijn, dan komt het thema op de agenda van het Strategisch Beraad aanpak uitbuiting binnen familienetwerken.

Word je geconfronteerd met een dilemma of wil je op de hoogte gebracht worden van de uitkomsten van het overleg? Neem contact op met Dominique Rademaker: dominique.rademaker@hetccv.nl. Ze houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en bespreekt wat de mogelijkheden zijn om jouw eventuele dilemma in te brengen tijdens het Platformoverleg.

Aan het Landelijk Platform aanpak uitbuiting binnen familienetwerken nemen beleidsambtenaren uit verschillende gemeenten, vertegenwoordigers van jeugdorganisaties zoals de Raad voor de Kinderbescherming en het Leger des Heils, politie, OM, Movisie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zit dit overleg voor, en het CCV faciliteert en verzorgt de inhoudelijke agenda van de bijeenkomsten. Het Landelijk Platform vindt minimaal 2x per jaar fysiek plaats.

Strategisch Beraad

Het Strategisch Beraad aanpak uitbuiting binnen familienetwerken bestaat uit (lokale) bestuurders van de betrokken partijen die deelnemen aan het Landelijke Platform en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CCV, het Landelijk Platform en de voorzitter van het Strategisch Beraad, de burgemeester van Roosendaal, Han van Midden, bereiden het overleg voor.

De dilemma’s die in het Landelijk Platform aanpak uitbuiting binnen familienetwerken niet worden opgelost en de inzichten en signalen uit het werkveld worden gedeeld met de bestuurders uit het Strategisch Beraad. Zij kunnen deze onderwerpen politiek agenderen en hun aanjagende rol binnen hun organisatie oppakken.

Werkgroepen

Kan het Landelijk Platform een onderwerp onvoldoende uitwerken, dan wordt een werkgroep ingesteld. Het CCV stelt een groep specialisten samen die het dilemma verder uitwerkt. Meestal is één bijeenkomst voldoende. Wanneer daar behoefte aan is en het meerwaarde heeft, kan een werkgroep een meer structureel karakter krijgen.

De doelstelling van een werkgroep is het ontrafelen van een dilemma. Zo kunnen signalen op een juiste manier worden geagendeerd. Werkgroepen leveren handelingsperspectieven voor professionals op. Blijft een concrete opbrengst uit terwijl het dilemma onverminderd blijft bestaan, dan komt het onderwerp op de agenda van het Strategisch Beraad.

Hieronder een overzicht van de (lopende) werkgroepen.

Deze werkgroep bespreekt het onderwerp minderjarigen die gedwongen worden een huwelijk aan te gaan. Er zijn verschillende vormen van uithuwelijking: gearrangeerd huwelijk en huwelijksdwang. Maar bij uithuwelijking binnen sommige gemeenschappen werkt het nog anders. Hier werken de ‘reguliere tools’ niet om tot een interventie te komen. Het gaat hierbij om een informeel huwelijk. Hierdoor kan het niet strafrechtelijk vervolgd worden. Dwang is dan slecht zichtbaar, want minderjarigen praten er niet over en hun meldingsbereidheid is laag.

Binnen deze werkgroep werken de leden aan de definitie van deze vorm van uithuwelijking. Zij brengen de dilemma’s in kaart en onderzoeken wat wel van toepassing is binnen het bestaande reguliere aanbod en waar vooral nog niet in wordt voorzien.

Te vaak verdwijnen minderjarigen en raken zij langdurig of permanent uit beeld. Vaak hebben professionals voorafgaand aan de verdwijning hun zorgen gedeeld, maar zonder bevredigend resultaat. Dit komt doordat de zorgen niet getoetst kunnen worden. In deze situaties lijkt de verdwijning van het kind ook te betekenen dat de inzet van de zorg om deze kinderen te helpen verdwijnt.

Deze landelijke werkgroep onderzoekt dit dilemma en het type casus. Gekeken wordt naar de achterliggende reden van het uitblijven van interventies en is vooral gericht op het vinden van een oplossing. Dit gebeurt samen met professionals die verbonden zijn aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid Holland Zuid en leden van het LIp MPG Roma.

Binnen het landelijke Innovatieteam kwam de vraag naar voren hoe jeugdbescherming en vreemdelingenrecht zich tot elkaar verhouden. Besloten werd om hiervoor een eenmalige denktank te organiseren. Het belangrijkste inzicht was dat professionals die betrokken zijn bij de veiligheidsinschatting in een aanvraag voor een verblijfsprocedure onvoldoende de thema’s mensenhandel en uithuwelijking in beeld hebben.

Voldoende multidisciplinair?

Tegelijkertijd rees de vraag of de samenstelling van de professionele keten op dit specifieke punt voldoende multidisciplinair is om tot een volledig beeld te kunnen komen. Als laatste werd de kanttekening gezet of de samenwerking met de lokale autoriteiten van het land van herkomst al voldoende stevig is om de benodigde zorg te kunnen waarborgen wanneer sprake is van terugkeer.

Bewustwording, ook wel awareness genoemd, op de verschillende fenomenen zoals uitbuiting en uithuwelijking blijft een belangrijk onderwerp en verdient meer aandacht. Daarnaast is het waardevol om verder te onderzoeken en te overleggen welke rol de zorgcoördinatoren mensenhandel op lokaal niveau op kunnen pakken als het gaat om de kennisdeling van awareness rondom mensenhandel en hoe zij landelijk kunnen worden verbonden.

Status denktank: eenmalig overleg, afgesloten. Doorlopende aandacht in het programma 2018 van het Landelijk Innovatieteam.