Ga naar de inhoud

Samenwerkingsverbanden

Voor de aanpak van criminaliteit binnen familienetwerken is samenwerking nodig. Op deze pagina vind je de verschillende samenwerkingsverbanden.

handen die elkaar vasthouden, ter illustratie van het CCV-dossier Criminaliteit binnen familienetwerken

De aanpak van criminaliteit binnen familienetwerken vereist dat partijen met elkaar samenwerken. Gemeenten hebben hier een regierol in en kunnen samenwerken met verschillende partners .

Daarnaast bestaan er specifiek voor de aanpak van criminaliteit binnen familienetwerken de volgende samenwerkingsverbanden:

In het Landelijk Platform aanpak uitbuiting binnen familienetwerken delen de deelnemers hun actuele kennis en ontwikkelingen, bestendigen ze bestaande effectieve aanpakken en werken aan nieuwe aanpakken.

Deelnemers kunnen dilemma’s inbrengen om gezamenlijk een concrete oplossing te vinden en uit te dragen. Lukt dit niet? Dan wordt er een werkgroep georganiseerd. Hiervoor nodigt het CCV externe specialisten op het thema uit om mee te denken over een oplossing. Meestal biedt een werkgroep concrete oplossingen of inzichten waarmee betrokkenen verder kunnen. Mocht dit niet het geval zijn, dan komt het thema op de agenda van het Strategisch Beraad aanpak uitbuiting binnen familienetwerken.

Word je geconfronteerd met een dilemma of wil je op de hoogte gebracht worden van de uitkomsten van het overleg? Neem contact op met Dominique Rademaker: dominique.rademaker@hetccv.nl. Ze houdt je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en bespreekt wat de mogelijkheden zijn om jouw eventuele dilemma in te brengen tijdens het Platformoverleg.

Aan het Landelijk Platform aanpak uitbuiting binnen familienetwerken nemen beleidsambtenaren uit verschillende gemeenten, vertegenwoordigers van jeugdorganisaties zoals de Raad voor de Kinderbescherming en het Leger des Heils, politie, OM, Movisie en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zit dit overleg voor, en het CCV faciliteert en verzorgt de inhoudelijke agenda van de bijeenkomsten. Het Landelijk Platform vindt minimaal 2x per jaar fysiek plaats.

Het Strategisch Beraad aanpak uitbuiting binnen familienetwerken bestaat uit (lokale) bestuurders van de betrokken partijen die deelnemen aan het Landelijk Platform en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het CCV, het Landelijk Platform en de voorzitter van het Strategisch Beraad bereiden het overleg voor. Voorzitter van het Strategisch Beraad is Hans-Martin Don. Hij is werkzaam bij het Leger des Heils als algemeen directeur Noord-Brabant en Limburg.

De dilemma’s die in het Landelijk Platform aanpak uitbuiting binnen familienetwerken niet worden opgelost en de inzichten en signalen uit het werkveld worden gedeeld met de bestuurders uit het Strategisch Beraad. Zij kunnen deze onderwerpen politiek agenderen en hun aanjagende rol binnen hun organisatie oppakken.

Werkgroepen

Kan het Landelijk Platform een onderwerp onvoldoende uitwerken, dan wordt een werkgroep ingesteld. Het CCV stelt een groep specialisten samen die het dilemma verder uitwerkt. Meestal is één bijeenkomst voldoende. Wanneer daar behoefte aan is en het meerwaarde heeft, kan een werkgroep een meer structureel karakter krijgen.

De doelstelling van een werkgroep is het ontrafelen van een dilemma. Zo kunnen signalen op een juiste manier worden geagendeerd. Werkgroepen leveren handelingsperspectieven voor professionals op. Blijft een concrete opbrengst uit terwijl het dilemma onverminderd blijft bestaan, dan komt het onderwerp op de agenda van het Strategisch Beraad.

Hieronder een overzicht van de (lopende) werkgroepen.

Deze werkgroep bespreekt het onderwerp minderjarigen die gedwongen worden een huwelijk aan te gaan. Er zijn verschillende vormen van uithuwelijking: gearrangeerd huwelijk en huwelijksdwang. Maar bij uithuwelijking binnen sommige gemeenschappen werkt het nog anders. Hier werken de ‘reguliere tools’ niet om tot een interventie te komen. Het gaat hierbij om een informeel huwelijk. Dwang is vaak slecht zichtbaar, want minderjarigen praten er niet over en hun meldingsbereidheid is laag.

De werkgroep kijkt hoe er effectiever ingezet kan worden op uithuwelijking binnen de Roma gemeenschap en wat geleerd kan worden van bestaande expertise en inzet. De werkgroep ontwikkelt een factsheet met een handelingskader. Dit is bedoeld voor professionals die zich zorgen maken om uithuwelijking. De factsheet wordt landelijk verspreid onder organisaties die met dit fenomeen in aanraking kunnen komen.

Gesloten criminele familienetwerken hebben als kenmerk dat schadelijke praktijken én criminele manifestaties in meer of mindere mate verbonden zijn aan cultuurspecifieke elementen. Om een aanpak op deze netwerken goed vorm te geven, is aandacht voor deze cultuurspecifieke elementen onmisbaar. Het inzetten van de kennis over de cultuurspecifieke elementen kan echter leiden tot generalisaties en discriminatie. De werkgroep zoekt uit hoe vanuit één gedragen uitgangspunt gehandeld kan worden, hoe discriminatie hierbij kan worden voorkomen en hoe professionals kunnen handelen op het moment dat zij beschuldigd worden van discriminatie.

Deze landelijke werkgroep onderzoekt dit dilemma en het type casus. Gekeken wordt naar de achterliggende reden van het uitblijven van interventies en is vooral gericht op het vinden van een oplossing. Dit gebeurt samen met professionals die verbonden zijn aan het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid Holland Zuid en leden van het LIp MPG Roma.

Hoe kunnen personen veilig uit een gesloten (familie)netwerk waarbinnen criminaliteit speelt stappen? Het CCV heeft in 2022 veldonderzoek gedaan naar het hulpaanbod voor uitstappers uit andere doelgroepen. Er is toen ook gekeken welke elementen uit het huidige hulpaanbod van toepassing kunnen zijn op uitstappers van gesloten familienetwerken waarbinnen criminaliteit een rol speelt.

De werkgroep zoekt nu verder uit wat er nodig is om tot een sluitend hulpaanbod en professionele aanpak voor uitstappers uit gesloten criminele familienetwerken te komen.