Ga naar de inhoud

Aanpak gemeente

Als gemeente speel je een belangrijke rol bij de aanpak van heling. Je kunt op verschillende manieren actie ondernemen.

Foto van een dief die een fiets steelt. Ter illustratie van het CCV-dossier Heling.

  • Stimuleer burger om hun waardevolle eigendommen te registeren in de app Stop Heling en aangifte te doen na diefstal
  • Voorzie in een loket voor de meldplicht van opkopers en maak daarvoor bij voorkeur gebruik van het DOL
  • Zorg voor het waarmerken van het inkoopregister en wijs daarvoor bij voorkeur het DOR aan en het RDW-kentekenregister voor Nederlandse gekentekende voertuigen
  • Faciliteer opkopers bij de introductie van het DOR , bijvoorbeeld door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en vertstrekken van informatie
  • Zet boa’s in voor controle op de naleving van de registratieplicht
  • Formuleer een beleidslijn heling en een bestuurlijk handhavingsbeleid
  • Neem aanvullende helingbepalingen op in de APV, zoals de verplichting een bewaartermijn aan te houden voordat het goed doorverkocht mag worden.

Voor de handhaving van de registratie- en identificatieplicht van opkopers kun je naast politie ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in domein I (Openbare Ruimte) en domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) en domein VI inzetten.

Bevoegdheden

Boa’s in beide domeinen zijn bevoegd voor de artikelen 416, 417bis, 437, 437bis, 437ter (Wetboek van Strafrecht). Bij de inzet van deze boa’s wordt gebruik gemaakt van opsporingsbevoegdheden. Er mogen dus géén bevoegdheden van toezichthouders op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) ingezet worden.

Meldplicht opkopers

Voor de handhaving van de helingbepalingen uit het Wetboek van strafrecht en de APV moet bekend zijn welke handelaren zich in de gemeente hebben gevestigd. Veel handelaren voldoen in de praktijk niet aan de verplichting ex artikel 437ter, tweede lid, Wetboek van Strafrecht om zich schriftelijk aan te melden bij de burgemeester of de door de burgemeester aangewezen ambtenaar.

Het CCV biedt gemeenten met het Digitaal Opkopers Loket (DOL) een voorziening waarmee deze meldplicht geautomatiseerd kan verlopen.

Een bestuurlijke aanpak van heling binnen jouw gemeente, kan een belangrijke aanvulling zijn op politioneel strafrechtelijk optreden.

De mogelijkheden voor het opleggen van bestuurlijke sancties zijn gelegen in:

  • Als er geen schriftelijke opgave wordt gedaan van woonadres en/of handelslokaliteit(en) dan wel wijzigingen binnen gestelde termijn i.v.m. een beroep of gewoonte maken van het opkopen. art. 2.68 APV.
  • Overtreding van de regels ten aanzien van het verkoopregister, is strafbaar op grond van de Model APV VNG 2:67 (hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van de tweede categorie).
  • Een (tijdelijke) sluiting behoort ook tot de mogelijkheden van de gemeente in het sanctioneren van een opkoper. De gemeente hanteert de sanctie (tijdelijke) sluiting meestal na een vijfde constatering van een overtreding van een opkoper binnen twee jaar tijd. Volgens Art. 2:68 APV, art. 125 Gemeentewet kan de gemeente dan overgaan tot sluiting van de lokaliteit voor de duur van vier weken. Bij de vierde constatering wordt vaak eerst een waarschuwing gegeven.

Praktijkvoorbeeld

Om burgers te betrekken bij de aanpak van heling, worden ze opgeroepen om hun eigendommen te registreren en vóór de aanschaf van een tweedehands het serienummer op stopheling te checken. Dit kan op verschillende wijze, namelijk:

Bestanden

Links

Bestanden