Ga naar de inhoud

Op deze pagina vind je interventies gericht op jongeren online.

Bekijk ook de projecten vanuit de CityDeal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. In de database die daarbij hoort, kun je gericht zoeken op doelgroep, type aanpak en gericht op dader of slachtoffer.

Met BOT sluiten professionals aan bij de (digitale) leefwereld van de jongeren om zo in contact met hen te komen. Ze maken de jongeren weerbaar voor de risico’s van de online wereld en pakken tegelijk digitale afpersing en andere online criminele activiteiten aan.

Be on Track is onderdeel van de overkoepelende campagne Back On Track.

In samenwerking met NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelen het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ), gemeente Amsterdam en de Amstellandgemeenten een praktische en breed toepasbare interventiematrix. Dit instrument moet een bijdrage leveren aan het doorbreken van de geweldspiraal van een lijst met online aanpakken. Dit gebeurt op basis van wetenschappelijke, praktijk- en ervaringskennis. Wat werkt in relatie met de concrete situatie? Hiervoor is een aanvraag bij Citydeal gehonoreerd.

Het Stedelijk strategieteam van de gemeente Amsterdam heeft een advies uitgebracht voor de aanpak van het integraal betreden van de online leefwereld en het doorbreken van handelingsverlegenheid. Hier was behoefte aan, omdat veel geweldsdelicten een online oorzaak hebben of online worden aangekondigd. Samenhangend hiermee is gestart met de voorbereiding van een pilot in Zuidoost. Deze moet aan de hand van concrete online zaken inzicht bieden in wat er gebeurt en hoe professionals kunnen interveni­ëren. Er wordt gewerkt aan een zorgvuldig kader voor deze pilot, waarin deze voorwaarden worden meegenomen.

De gemeente Amsterdam, het CCV en het ministerie van Justitie en Veiligheid werken samen aan een methode om binnen grenzen van de privacywetgeving online praktijkvoorbeelden te delen, te beoordelen en te archiveren. Hiervoor wordt samengewerkt met social designers van de Embassy of Safety.