Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Brandblusinstallatie

Tijdens het onderhoud worden diverse essentiële zaken nagelopen en zo nodig gerepareerd of preventief vervangen. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens de onderhoudsinstructies van de fabrikant en volgens de Nederlandse normen die hiervoor zijn opgesteld: NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen), NEN 671-3 (brandslanghaspels) en NEN 1594 (droge blusleidingen).

De wetgeving geeft een prestatie-eis en een testeis. De prestatie-eis (artikel 1.16 Bouwbesluit) is dat een droge blusleiding op een adequate wijze moet worden gecontroleerd en onderhouden. Dit betekent dat zo nodig ook reparaties moeten worden uitgevoerd. 

De test-eis (artikel 6.29 Bouwbesluit) is dat een droge blusleiding elke vijf jaar onder druk moet worden getest volgens NEN 1594.

Ook verzekeraars kunnen eisen stellen aan het onderhoud van droge blusleidingen. Let daarom altijd op de voorwaarden die in de polis staan.

De wetgeving (artikel 6.31 lid 4 Bouwbesluit) schrijft voor dat ten minste eenmaal per 2 jaar onderhoud aan draagbare en verrijdbare blustoestellen moet worden uitgevoerd.

Je hebt een eigen keuze om onderhoud vaker te laten uitvoeren dan eenmaal per 2 jaar. Dat hangt af van onder andere:

 • de conditie van de blustoestellen,
 • de voorschriften van de fabrikant,
 • afspraken met anderen zoals uw verzekeraar, of
 • de plaats van de blusmiddelen (bijvoorbeeld corrosieve atmosfeer, in openbaar toegankelijke ruimten met kans op vandalisme, of zeer regelmatige transporten van blustoestellen op mobiele karren).

Afhankelijk van deze omstandigheden kan het nodig zijn om vaker onderhoud te laten doen. 

De wetgeving (art 1.16 Bouwbesluit) geeft geen termijn maar een prestatie-eis. Een brandslanghaspel en de daarbij behorende pompinstallatie moeten op een adequate wijze worden gecontroleerd en onderhouden. Ook verzekeraars kunnen eisen stellen aan het onderhoud van brandslanghaspels. Let daarom altijd op de voorwaarden die in je polis staan.

Soms worden er tijdens het onderhoud ook reparaties verricht. Reparatie aan het blusmiddel betekent dat het blusmiddel in geval van brand mogelijk niet gebruikt had kunnen worden. Defecten moeten eigenlijk worden tegengegaan. Periodiek onderhoud voorkomt problemen. Gecertificeerd onderhoud geeft meer zekerheid.  

Als je beschikt over een brandblusser, brandslanghaspel en/of een droge blusleiding dan is het belangrijk dat deze werken op het moment dat het nodig is: in geval van brand. Kom je  op dat moment tot de ontdekking dat een blusmiddel niet functioneert dan neemt de kans op een succesvolle bestrijding van de brand snel af. Sterker nog: de situatie kan door deze onaangename verrassing uit de hand lopen.

Jouw blusmiddelen zijn veiligheidsproducten waarvan je hoopt dat je ze nooit nodig hebt. Maar in voorkomend geval moeten ze het zeker doen. Om die reden is preventief onderhoud aan blusmiddelen van groot belang.

Je kunt zelf je blusmiddelen regelmatig (laten) nalopen. Controlepunten voor jou of jouw bedrijfshulpverleners zijn:

 • Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats?
 • Zijn de blusmiddelen op tijd gecontroleerd en onderhouden?
 • Zit de borging/verzegeling nog op de blusmiddelen?
 • Zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?
 • Zijn er zichtbare beschadigingen aan het blusmiddel (die kunnen er voor zorgen dat het blusmiddel niet of niet goed functioneert).

Misschien wel de belangrijkste punten zijn dat:

 • de plaats van de brandblussers en brandslanghaspels voor iedereen goed herkenbaar is;
 • de brandblussers/brandslanghaspels goed bereikbaar zijn;
 • jouw medewerkers weten waar de brandblussers/brandslanghaspels hangen;
 • jouw medewerkers weten hoe ze met een brandblusser en brandslanghaspel moeten omgaan.

Het Bouwbesluit bepaalt dat het onderhoud moet worden uitgevoerd volgens NEN 2559 (draagbare blustoestellen), NEN 2659 (verrijdbare blustoestellen) en NEN 1594 (droge blusleidingen). Er gelden geen wettelijke bepalingen voor degenen die het onderhoud uitvoeren. Er zijn onderhoudsbedrijven die dat kunnen doen, en zelfs ook onderhoudsbedrijven die daarvoor zijn gecertificeerd. Die beschikken aantoonbaar over deskundigen met een opleiding voor onderhoud aan blusmiddelen, het benodigde speciale gereedschap en zij weten hoe het onderhoud uitgevoerd moet worden. Gecertificeerd onderhoud geeft meer zekerheid.

Op Vakman. Zoek voor onderhoudsbedrijven van kleine blusmiddelen, slanghaspels of droge blusleidingen onder REOB.

Deze website is een gezamenlijk initiatief van het CCV en de certificatie-instellingen. Bedrijven die door een certificatie-instelling zijn gecertificeerd worden op deze website vermeld.

Het stilstaande water in brandslangen kan bij bepaalde temperaturen de legionellabacterie huisvesten. Om legionellabesmetting tegen te gaan, moeten de hoofdkranen van de brandslanghaspels zijn verzegeld. Deze verzegeling moet jaarlijks worden gecontroleerd (zie voor meer informatie het Waterwerkblad WB 4.5A; te vinden op www.infodwi.nl). Jouw onderhoudsmonteur weet hoe hij hiermee bij het onderhoud aan de brandslanghaspels om moet gaan.

Brandveiligheidsoefeningen zijn belangrijk. Wees echter voorzichtig en terughoudend met het gebruiken van brandslanghaspels in andere situaties dan brand. Wil je de brandslanghaspel toch gebruiken, bijvoorbeeld om te oefenen, vraag dan om deskundige ondersteuning van jouw onderhoudsbedrijf.

Het REOB-merk en woordmerk REOB zijn beschermd en mogen alleen door gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden gebruikt. Een gecertificeerd onderhoudsbedrijf is terug te vinden op de pagina Vakman. Staat het bedrijf niet op deze pagina? Meld dit dan bij het CCV: info@hetccv.nl. Het CCV kan dan nagaan of het REOB-merk en/of het woordmerk REOB rechtmatig gebruikt wordt.

Nee. Je bent wettelijk verplicht om draagbare en verrijdbare blusmiddelen ten minste eenmaal per 2 jaar te laten onderhouden. Je bent opdrachtgever voor het onderhoud, dus jij bepaalt zelf wanneer je onderhoud laat uitvoeren.

Het onderhoudsbedrijf knipt in conform de norm (NEN 2559, NEN 2659, NEN 671-3 of NEN 1594); je bent als opdrachtgever vrij om met het onderhoudsbedrijf binnen de wettelijke termijn van 2 jaar af te spreken wanneer het onderhoud wordt uitgevoerd.

Er kunnen omstandigheden zijn waarin je afwijkt van tweejaarlijks onderhoud. Bijvoorbeeld als:

 • de fabrikant van het blusmiddel een andere frequentie voorschrijft
 • er een nadere frequentie is afgesproken met bijvoorbeeld uw verzekeraar
 • de blusmiddelen zich in ruimte bevinden met een corrosieve atmosfeer of waar kans op vandalisme bestaat, of
 • de conditie van de blusmiddelen zo slecht is dat onderhoud sneller nodig is.

Onderhoud van veiligheidsproducten is een vak apart. Gecertificeerde onderhoudsbedrijven hebben onderhoudsdeskundigen in dienst die gespecialiseerd zijn in onderhoud van blusmiddelen. Ze volgen hiertoe een speciale opleiding en moeten examen doen. Het gecertificeerde onderhoudsbedrijf moet verder zorgen voor goede procedures, instructies, apparatuur en materialen om de blusmiddelen te kunnen onderhouden. Gecertificeerde onderhoudsbedrijven worden op hun beurt jaarlijks gecontroleerd door zogeheten certificatie-instellingen.

Gecertificeerde onderhoudsbedrijven moeten een klachtenregeling hebben. Ben je niet tevreden over het onderhoud? Dan kun je hierover een klacht indienen bij jouw onderhoudsbedrijf. Als je er niet uitkomt met het bedrijf kun je je met jouw klacht altijd wenden tot de certificatie-instelling die het onderhoudsbedrijf gecertificeerd heeft.