Ga naar de inhoud

Hieronder vind je een stappenplan, dat je als programmamanager, projectleider of OOV’er kunt doorlopen om tot een goed plan van aanpak te komen om jeugdige aanwas uit de criminaliteit te houden.

Als programmamanager stel je als eerste een projectteam samen om de problematiek van jongeren in de georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen. Ga uit van een integrale aanpak, liefst ook domein overstijgend. Denk onder meer aan partners, zoals gemeente, politie, OM, Veiligheidshuis, straatcoaches, jongerenwerk, een maatschappelijk betrokken ondernemer, (basis-)scholen en onderzoekers. Iedere deelnemer in het team heeft een specifieke rol en kijk op de problematiek. Met elkaar maak je afspraken over de
vergader-, besluit en communicatiestructuur. Soms kan het zinvol zijn om een stuurgroep te benoemen. In deze toolbox laten we op verschillende plekken samenwerkingspartners aan het woord komen.

De samenwerking staat in de steigers, het onderzoek/de analyse kan beginnen. Er moet een plan van aanpak worden gemaakt, met daarin de acties voor de komende tijd. Hiervoor is een compleet beeld nodig van de criminaliteit in jouw gemeente. Er is misschien al (internationaal) onderzoek gedaan in jouw gemeente, dat kun je natuurlijk gebruiken als input. Er zijn al veel onderzoeken gedaan over dit thema in andere gemeenten. Deze kun je ook in jouw gemeente toepassen. Soms kun je ook inspiratie halen uit (internationale) praktijkvoorbeelden en projecten van andere gemeenten. En vergeet ook de ervaringen van de projectleden niet.

Met dank aan de veiligheidsanalyse is het inzicht in de criminaliteitsproblematiek met de jeugd gegroeid. Nu is het tijd om te beginnen met het plan van aanpak. De plannen van de 8 gemeenten kenden enkele focusgebieden, zoals de jongere in het gezin, in de buurt, op school, in zijn werk en in zijn vrije tijd en online. De plannen zijn opgesplitst in een aantal deelprojecten. De kwartiermakers van de deelprojecten vormen dan de projectgroep.

Zorg ervoor dat de kwartiermakers van de deelprojecten ook kiezen voor een integrale aanpak, liefst domein overstijgend. Ook hier zijn gemeente, politie, OM, Veiligheidshuis, straatcoaches, jongerenwerk, een maatschappelijk betrokken ondernemer, (basis-)scholen en onderzoekers in beeld.

Maak in deze stap ook duidelijke afspraken over wie wat wanneer uitvoert en wie waarvoor verantwoordelijk is. Belangrijk is dat iedereen weet wat hij moet doen en waarvoor hij aan het project deelneemt.

Tijdens de uitvoering is het belangrijk dat wordt gemonitord of de afspraken volgens plan verlopen. Dit is een taak van de programmamanager. Vergader regelmatig om de voortgang van de projecten te bewaken, zodat je ook nog kunt bijsturen. Stel een communicatieplan op om over de voortgang te communiceren. Leer ook van elkaar. Dat kan in de wat meer formele projectevaluaties of door onderzoeksbureaus, maar dat gebeurt ook tijdens de overleggen. Maak gebruik van elkaars kennis en stel bij waar nodig.

Voer effectiviteitsonderzoeken en evaluaties uit per deelproject. Als een project effectief blijkt, kan dit project doorontwikkeld worden en eventueel structureel worden ingebed in de wijk.