Ga naar de inhoud

Plannen van aanpak ondermijning en jongeren

Op deze pagina vind je enkele plannen van aanpak en programma’s van de gemeenten die subsidie hebben kregen. Je kunt deze plannen en werkwijze gebruiken als voorbeeld en om inspiratie op te doen. Bij een paar staan ook contactgegevens van programmamanagers bij wie je met vragen terechtkunt.

Subsidie Breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (BOTOC)

Met de nota ‘Grenzen Stellen, Perspectief bieden’ werkt de gemeente Utrecht aan een veilige en leefbare stad door het tegengaan van de ontwrichtende effecten van drugsgerelateerde criminaliteit.

Daadkracht in preventie en repressie. In Zaanstad gaan ze gezamenlijk op weg naar een duurzame integrale aanpak tegen ondermijnende  jeugdcriminaliteit via het project ‘Back on Track in 075’.

De gemeente Arnhem heeft in eerste instantie een project opgezet in 2 wijken in Arnhem-Oost (Malburgen en Presikhaaf), later is dit uitgebreid met de Geitekamp. Door middel van een projectteam en stuurgroep is vormgegeven aan het projectplan, waarin 6 deelprojecten zijn opgenomen. De kwartiermakers van deze projecten vormen de projectgroep, die 6-wekelijks bijeenkomt.

  1. Jeugd- en jongerenwerk 3.0: Intensieve trajectbegeleiding van 60 jongeren d.m.v. een persoonlijk ontwikkelingsplan. Doel is het versterken van een persoonsgerichte preventieve aanpak en het bieden van kansen en perspectief aan jongeren.
  2. Prospect4Cash: Een initiatief om jongeren betaald aan het werk te krijgen als tegenhanger van het ‘makkelijk’ verkrijgen van crimineel geld.
  3. Stichting Arnhemse Straatcoaches (SAS): Vroegtijdig signaleren en voorkomen van situaties die tot overlast of criminaliteit kunnen leiden. De kern van het werk van de straatcoaches bestaat uit het aanspreken, monitoren, de-escaleren, opschalen (richting politie) en doorverwijzen van jongeren.
  4. PIT: In een vroeg stadium worden jonge kinderen met (ernstige) gedragsproblemen binnen het (basis)onderwijs voorzien van een op maat gesneden interventieplan. Door middel van screening op sociale leerbaarheid wordt actief en preventief ingrepen.
  5. Maatwerkaanpak jonge aanwas: De aanpak slaagt alleen wanneer alle partijen samenwerken en er regie komt op casuïstiek, fenomenen en trends. Aanpak wordt gebaseerd op ‘doen wat nodig is’, niet wat mogelijk of de bekende weg is.
  6. Ingrijpen & Aanpakken: Preventie en repressie gaan hand in hand. Het is van groot belang dat de bestuurlijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke aanpak wordt verstevigd om zo efficiënter en effectiever in te zetten op druggerelateerde criminaliteit. Er vindt uitgebreid onderzoek naar de criminele netwerken in de wijken plaats

Samenvatting:

1. Structuur en projectopzet en de rol van de OOV’er daarin:
Met stuurgroep vanuit de driehoek en projectteam vanuit de gemeente zijn 6 deelprojecten en andere inzetten zoals evaluaties opgezet en aangestuurd. Deze deelprojecten kennen kwartiermakers dan wel projectverantwoordelijken en de OOV’er is projectleider over het geheel, houdt overzicht en stuurt bij waar nodig.
2. Inrichting integrale aanpak (waar mogelijk domein overstijgend), plus inrichting daarvan binnen de eigen organisatie
De deelprojecten en bijbehorende organisaties/kwartiermakers komen 6-wekelijks samen voor overleg om ervaringen en voortgang te bespreken.
3. Wie zijn bij dit project betrokken?
Gemeente, politie, OM, Veiligheidshuis, straatcoaches, jongerenwerk, een maatschappelijk betrokken ondernemer, (basis-)scholen, kwartiermakers, onderzoekers en adviseurs.
4. Hoeveel kost het project en wat levert het op (of wat wil je ermee bereiken)?
De begroting van dit project bedroeg nagenoeg 2.420.000 euro, een uiteenzetting van de verdeling van deze middelen is opgenomen in het projectplan op pagina 10. Middels onderzoek en evaluaties worden de deelprojecten gemonitord en wordt ingezet op ontwikkeling en eventueel structurele inbedding van de deelprojecten en hun succesfactoren.
5. Hoe houden jullie zicht op de voortgang en de resultaten?
Op verschillende deelprojecten en over het gehele project worden evaluaties uitgevoerd door twee onderzoekbureaus, zoals een effectiviteitsmonitor. Daarbij zijn er ieder kwartaal voortgangsgesprekken met de kwartiermakers van deelprojecten en is na een jaar een voortgangsrapportage opgesteld en aan de stuurgroep gestuurd.
6. wanneer is het project begonnen en wat staat er dit jaar op de planning om in de praktijk uit te voeren
Het project is halverwege 2020 begonnen, na een plannings- en opzetfase zijn de zes deelprojecten gestart. Dit jaar is uitgebreid naar de Geitekamp en zijn nagenoeg alle deelprojecten operationeel. De maatwerkaanpak jonge aanwas is nog in ontwikkeling en het PIT is in januari 2022 gestart vanwege de sluiting van scholen.
7. Tips voor de praktijk
Een lokale aanpak vraagt om lokaal maatwerk, wat een succesvolle aanpak is binnen één project kan per wijk verschillen. Met name voor jeugd-jongerenwerk 3.0, Straatcoaches en Prospect4Cash is het van groot belang dat jongerenwerkers, straatcoaches en begeleiders verbinding met en kennis van de wijkdynamiek hebben. ‘Oprechte nabijheid’ en gemeenschappelijke ervaringen dragen bij aan het verbinden met jongeren, wat een essentieel onderdeel is van deze aanpakken.

Contact

Wil je meer weten over dit plan van aanpak? Neem dan contact op met Frederieke Schilling,projectleider BOTOC-Arnhem & Senior Adviseur van de Burgemeester Openbare Orde en Veiligheid, via mailadres frederieke.schilling@arnhem.nl.

In dit Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) werken Rijk, de gemeente Rotterdam, corporaties, zorginstellingen, schoolbesturen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie aan een gezonde toekomst voor Rotterdam-Zuid. Samen zorgen deze partners dat de kansen van inwoners in dit gebied worden vergoot, zodat opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit in 20 jaar stijgen naar het gemiddelde van de 4 grote steden in Nederland.

Subsidie Preventie met Gezag (PmG)

Als je vragen hebt over interventies, samenwerkingsverbanden of het plan zelf, dan kun je contact opnemen met Lieuwe Rozema, Senior beleidsadviseur Directie Maatschappelijke Ontwikkeling Groningen. Hij deelt graag zijn ervaringen met je.

Gemeente Schiedam interviewde voor Preventie met Gezag een programmamanager, een jongere en een stagiair over haar onderzoek naar de aard, omvang, oorzaken en preventie maatregelen op het gebied van messengeweld onder jongeren in Schiedam.