Ga naar de inhoud

Aanvullende werkwijzen buurtbemiddeling

Er zijn zaken waarin een andere, verdiepende werkwijze nodig is om de bemiddeling te laten slagen. Hiervoor is uitbreiding van het dienstenpakket nodig en dit vereist gespecialiseerde trainingen en investering in tijd.

Diensten als:

  • coaching,
  • groepsbemiddeling en
  • pendelbemiddeling

zijn voorbeelden van deze aanvullende werkwijzen van de bemiddelaars.

Coaching bij burenruzies

Soms blijkt dat buurtbemiddeling niet (of nog niet) kan worden ingezet. Zo kan het zijn dat de meldende buur eerst zelf in gesprek wil met zijn buren, maar niet weet hoe dit aan te pakken. Of als blijkt dat de buren niet mee willen werken aan buurtbemiddeling. En soms wordt er geen oplossing gevonden en dan blijft de melder met het probleem zitten. Verhuizing lijkt de enige oplossing, maar niet iedereen is in de gelegenheid om zomaar te verhuizen. In deze situatie kan coaching worden ingezet.

Coachen bij burenoverlast is een doelgerichte ondersteuning van een bewoner die een (dreigend) conflict heeft met zijn buren. Het is individuele begeleiding en ondersteuning in maximaal twee gesprekken door een buurtbemiddelaar die ook als coach is opgeleid. Voorwaarde is dat de coach niet eerder contact heeft gehad als bemiddelaar met deze partij. Hij voert één of twee gesprekken en bespreekt met de buur welke stappen hij kan ondernemen om de situatie via een andere weg op te lossen of acceptabeler te maken.

Coaching kan worden ingezet:

  • Als ondersteuning hoe de partij zelf het gesprek met de buren kan aangaan.
  • Als de buren niet mee willen doen met buurtbemiddeling en de bewoner naar manieren zoekt om met de overlast om te gaan.
  • Als het bemiddelingsgesprek niet is gelukt en de bewoner wil weten hoe hij nu verder moet omgaan met de situatie.

Bij coaching ligt de focus op de rol en de mogelijkheden van de bewoner zelf. Door coaching krijgt hij een nieuwe kijk op zijn eigen denkwijze en de manier waarop hij met de situatie omgaat.

Coachen is mensenwerk en vereist specifieke kennis en kunde. Alleen bemiddelaars die willen én bepaalde vaardigheden hebben, kunnen coaching uitvoeren.

Coördinatoren kunnen meer achtergrondinformatie vinden in het document Coaching als dienst van buurtbemiddeling. In het overzicht Verdiepingstrainingen staat een aanbod met specifieke trainingen.

Groepsbemiddeling

Bij ruzies tussen meerdere buren, zoals in een portiek, op een plein of in een woonblok, kan groepsbemiddeling uitkomst bieden. Veelal gaat het om onenigheid over het gebruik van een gemeenschappelijke tuin, vervuiling of geluidsoverlast. Daarbij kan één gezin overlast veroorzaken, of juist meerdere mensen, zoals bijvoorbeeld bij een studentenhuis. Omwonenden zijn daar dan de dupe van.

Buurtconflict

Ook kan het om een buurtconflict gaan, wanneer bijvoorbeeld de geplande herinrichting van een plein de gemoederen doet oplaaien. De gemeente of corporatie kan als betrokken partij vragen om een groepsbemiddeling te organiseren. Eventueel tegen betaling.

Extra investering voor coördinator buurtbemiddeling

Het gaat vaak om complexe situaties met veel betrokkenen. Dit vraagt om meer specialistische deskundigheid van de bemiddelaars dan de een-op-een bemiddeling. Groepsbemiddeling vereist extra tijdsinvestering van de coördinator. Door de omvang van de groepen vergt het ook veel tijd van de bemiddelaars. Daarbij is de looptijd van een traject aanzienlijk langer, omdat zowel het voortraject als het traject na afloop uitgebreider is.

Achtergrond burenruzies

Eerst voeren de bemiddelaars een individueel gesprek met alle betrokkenen. Zo krijgen zij inzicht in de historie en relaties die er tussen de partijen bestaan. Ook wordt duidelijk welke mensen aanwezig moeten zijn bij het groepsbemiddelingsgesprek. Soms wordt hierbij de inzet gevraagd van de gemeente of de woningcorporatie. Het doel is om de betrokkenen op neutraal terrein bij elkaar te brengen en tot gezamenlijke afspraken te komen die voor allen aanvaardbaar zijn.

In het overzicht Verdiepingstrainingen staat een aanbod met specifieke trainingen.

Pendelbemiddeling

Bemiddelaars lopen bij pendelbemiddeling heen en weer tussen buren om mondelinge of schriftelijke boodschappen over te brengen. Het is een effectieve werkwijze wanneer buren weigeren om na een eerste gesprek met elkaar om tafel te gaan, maar wel graag een oplossing willen. Schatten bemiddelaars in dat pendelen kan leiden tot een bemiddelingsgesprek, dan is dit een optie. Beide buren moeten hier wel mee instemmen. Het doel blijft uiteindelijk om tot een gezamenlijk gesprek te komen.

De bemiddelaars voeren eerst gesprekken met alle buren om het probleem, de zorgen, de belangen en gevoelens te inventariseren. Vervolgens pendelen zij tussen de buren en brengen de verschillende standpunten over, zowel in zakelijke termen, maar ook met de emoties die spelen. Het conflict wordt milder en de kans op escalatie wordt kleiner; zeker als de mogelijkheden voor een oplossingen snel in zicht komen.

Bemiddelaars krijgen een aparte opleiding om pendelbemiddeling uit te kunnen voeren.

In het overzicht Verdiepingstrainingen staat een aanbod met specifieke trainingen