Ga naar de inhoud

3. Verlenen nazorg

Wanneer de eerste twee stappen zijn doorlopen kan de nazorg beginnen. Lees op deze pagina waar je allemaal aan moet denken.

Nu komt het er op aan om de nazorg op maat daadwerkelijk te coördineren en verlenen. Het slachtoffer of de buurt krijgt, na de overval, een mix van verschillende initiatieven aangeboden door de gemeentelijke coördinator. Het kan hierbij gaan om landelijke, regionale of lokale initiatieven.

Check

Het slachtoffer wordt tijdens de aangifte van de overval bij de politie gewezen op de diensten van Slachtofferhulp Nederland. Voordat de gemeente contact opneemt met het slachtoffer, gaat u na of er al contact is geweest tussen het slachtoffer en Slachtofferhulp. Of, in geval van een bedrijfsoverval, met de brancheorganisatie. Op basis hiervan kun je het aanbod aan het slachtoffer aanpassen.

Laat je adviseren

Slachtofferhulp Nederland kan, voorafgaand aan het (eerste) bezoek, adviseren over de inhoud van het aanstaande bezoek. Zij hebben de expertise en het inzicht hoe een gesprek met het slachtoffer na een dergelijke ingrijpende gebeurtenis moet plaatsvinden. Maak hiervan gebruik en laat je adviseren.

Aanbod en acties

Bij het overzicht van het daadwerkelijke aanbod van de nazorg wordt het volgende onderscheid gemaakt:

 • Contact met het slachtoffer
 • Verdiepen in de hulpvraag:
  • bij een bedrijfsoverval
  • bij een woningoverval
 • Wijkgerichte acties:
  • bij een bedrijfsoverval
  • bij een woningoverval

Bekijk het aanbod:

Neem bij het afleggen van een eerste bezoek vanuit de gemeente aan het slachtoffer de volgende overwegingen mee:

 • Let op de timing van het bezoek na de overval. De politie moet een onbelemmerde start kunnen maken met het opsporingsonderzoek. Ook is het goed als de eerste heftige emoties al wat gezakt zijn.
 • Bij veel overvallen is het niet noodzakelijk dat de burgemeester zelf, namens de gemeente, het eerste bezoek aflegt aan het slachtoffer. Dit kan hij/zij overlaten aan een ambtelijke vertegenwoordiger of de coördinator/contactpersoon nazorg. Je kunt de afweging maken dat alleen bij een ernstige overval de burgemeester het slachtoffer bezoekt. Natuurlijk hangt het ook van de persoonlijke stijl van de burgemeester af of hij/zij het slachtoffer bezoekt.
 • Bij dit eerste bezoek gaat het vooral om tonen van empathie en het wijzen op de mogelijkheden voor hulp. Geef het slachtoffer een ‘VIP-benadering’.
 • Vanwege het bestuurlijke karakter van dit bezoek is het beter wanneer er geen politie aanwezig is bij dit bezoek. Is die er wel dan is de kans groot dat het accent meer op het strafrechtelijke komt te liggen, hetgeen niet het doel is van het bezoek vanuit de gemeente.

Wil je tijdens het bezoek aan het slachtoffer de hulpvraag verdiepen en een gericht aanbod leveren, dan kun je gebruik maken van de regelingen en maatregelen die vermeld staan in de HIC-preventiewijzer.

Houd bij het kiezen van het aanbod en de te nemen acties rekening met de mogelijkheden binnen de gemeente, het type overval en de tijdspanne die is verstreken tussen de overval en jouw acties.

Aanbod bij een bedrijfsoverval

 • Als het slachtoffer baat denkt te hebben bij een gesprek met de dader, dan kan de organisatie
  Perspectief herstelbemiddeling daarbij bemiddelen. Zij organiseren en begeleiden contact tussen
  slachtoffers en daders.
 • Wijs het slachtoffer op de mogelijkheden die het schadefonds geweldsmisdrijven kan bieden.
 • Bestaat er een gemeentelijk noodfonds voor financiële hulp om (preventieve) maatregelen te nemen na een overval? Zo ja, wijs de slachtoffers hier op. Zo nee, bekijk of schrijnende gevallen (financiële) hulp op maat kunnen krijgen.
 • Wijs het slachtoffer op de 9 punten van excellent cameratoezicht.
 • Biedt als verdere impuls eventueel een afroomkluis en/of pinautomaat aan.
 • Vraag bij slachtoffers van een bedrijfsoverval ook naar de beveiliging thuis.
 • Bij een opgeloste overval kan het slachtoffer de zitting bezoeken en gebruik maken van het spreekrecht. De gemeentelijke coördinator stemt dit af met het Openbaar Ministerie.

Aanbod bij een woningoverval

 • Stel vast of het een huur- of koopwoning betreft. In het eerste geval heeft de woningcorporatie een belangrijke taak.
 • Biedt hulp bij het aanvragen/invullen van formuleren.
 • Als het slachtoffer baat denkt te hebben bij een gesprek met de dader, dan kan de organisatie
  Perspectief herstelbemiddeling daarbij bemiddelen. Zij organiseren en begeleiden contact tussen
  slachtoffers en daders.
 • Wijs het slachtoffer op de mogelijkheden die het schadefonds geweldsmisdrijven kan bieden.
 • Bestaat er een gemeentelijk noodfonds voor financiële hulp om (preventieve) maatregelen te nemen na een overval? Zo ja, wijs de slachtoffers hier op. Zo nee, bekijk of schrijnende gevallen (financiële) hulp op maat kunnen krijgen.
 • Van de bewoners wordt verwacht dat ze bijdragen aan het voorkomen van herhaald slachtofferschap door eventuele aanbevelingen over te nemen en preventieve maatregelen te (laten) aanbrengen. Indien het een huurwoning betreft dan monteert de woningcorporatie (gratis) de preventieve maatregelen.
 • Biedt als verdere impuls een deurspion en/of kierstandhouder aan en geef informatie over goed gebruik. Ook kan (hulp) bij montage worden aangeboden. Maak voor huurwoningen afspraken met de woningcorporatie.
 • Gebruik waar mogelijk informatie uit de infosheets van het Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst organiseren van het CCV (preventietips, informatie overvallen, RAAK). Ook kan een PKVW-adviseur worden ingezet om het slachtoffer te adviseren bij de beveiliging van de woning.
 • Bij een opgeloste overval kan het slachtoffer de zitting bezoeken en gebruik maken van het spreekrecht. De gemeentelijke coördinator stemt dit af met het Openbaar Ministerie.
 • Aan slachtoffers van woningovervallen wordt ook gevraagd of ze ondernemer zijn. De kans is dan groot dat er dan een relatie bestaat tussen de opbrengst uit de onderneming en de overval in de woning.

Beperk je bij het verlenen van de nazorg niet alleen tot het directe slachtoffer. Je dient ook nazorg te verlenen op wijkniveau, denk aan de omstanders, verontruste bewoners of andere bedrijven in de wijk.

Bedrijfsoverval

 • Informeer ondernemers aan hetzelfde plein, dezelfde wijk, van dezelfde ondernemersvereniging over de overval en stel ze op de hoogte van de preventiemogelijkheden en (lokale) regelingen.
 • Ga in gesprek met de ondernemersvereniging.
 • Maak binnen 2 tot 3 weken afspraken over een voorlichtingsbijeenkomst in samenwerking met de ondernemersvereniging, zeker bij een overval die voor veel onrust in de omgeving zorgt.
 • Wijs de ondernemersvereniging op de mogelijkheden van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en de mogelijkheden daarbinnen van financiering van preventieve maatregelen.
 • Biedt als verdere impuls eventueel een afroomkluis en/of pinautomaat aan. Denk hierbij ook aan het geven van informatie over goed gebruik.
 • Verwijs naar de 9 punten van excellent cameratoezicht.

Woningoverval

 • Ga in gesprek met de woningcorporatie als dit in de voorbereidende fase nog niet is gebeurd. Samen met de woningcorporatie stem je af welke maatregelen voor de wijk kunnen worden genomen.
 • Informeer bewoners aan hetzelfde plein, dezelfde straat, dezelfde wijk over de overval en stel ze op de hoogte van de mogelijkheden voor het nemen van preventieve maatregelen en (lokale) regelingen. Het accent ligt op Veilig Wonen. Het voorkomen van een overval en hoe hiermee om te gaan is een onderdeel hiervan. Naast de gemeente zijn belangrijke partners hierbij: politie, PKVW-adviseurs, ouderenbond, verzekeraars en/of slachtofferhulp. Voorbeelden zijn te vinden bij voorlichting aan ondernemers en burgers in de database overvalpreventie.
 • Maak binnen 2 tot 3 weken afspraken over een bewonersbijeenkomst in samenwerking met de vereniging van eigenaren, woningcorporatie en politie. Maak hierbij gebruik van het Stappenplan voorlichtingsbijeenkomst organiseren op de PKVW-website. Dit digitale stappenplan is bedoeld voor (veiligheids)professionals die een bijeenkomst over veilig wonen voor bewoners (over woninginbraak, babbeltrucs en woningovervallen) willen organiseren. Het stappenplan biedt informatie en tips over onder andere de uitnodigingsstrategie, de voorlichter, de planning, het programma en de communicatie rond de bijeenkomst. Ook voorziet het stappenplan in praktische voorbeelden, zoals uitnodigingsteksten, evaluatieformulieren en een PowerPoint presentatie met een uitgewerkt programma over woninginbraak, babbeltrucs en woningovervallen.
 • Maak voor de koopsector afspraken met PKVW-bedrijven over een advies op maat of leg hiervoor de verantwoordelijkheid bij de vereniging van eigenaren. Wellicht zijn er ook kortingsacties mogelijk met plaatselijke ondernemers, zodat deelnemers van de bijeenkomsten tegen gereduceerde prijzen SKG-gecertificeerde beveiligingsproducten kunnen aanschaffen.
 • Biedt als verdere impuls een deurspion en/of kierstandhouder aan en geef informatie over goed gebruik. Ook kan (hulp) bij montage worden aangeboden. Maak voor huurwoningen afspraken met de woningcorporatie.